Tuonti

Tuonti

Maa-aineksen ja kasvualustojen tuonti ja vienti

Tuotaessa maa-ainesta tai kasvualustoja EU:n ulkopuolisista maista ja vietäessä niitä EU:n ullkopuolisiin maihin on otettava huomioon kasvinterveyslainsäädännön ja lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset. Kasvinterveysvaatimukset tuonnissa Kasvinterveysvaatimukset viennissä Lannoitevalmistelain...

Maa-aineksen ja kasvualustojen tuonti EU:n ulkopuolelta

Monet vaaralliset kasvintuhoojat kuten peruna-ankeroiset leviävät maa-aineksen välityksellä. Tämän vuoksi maa-aineksen ja maa-ainesta tai muuta orgaanista ainesta sisältävien kasvualustojen tuonti sellaisenaan on kielletty useimmista EU:n ulkopuolisista maista. Tuontikielto ei koske puhdasta...

Suoja-alueet

EU:n suoja-alueille vietäviä kasveja koskevat yleisiä EU-säädöksiä tiukemmat vaatimukset. Suomi on EU:ssa suoja-aluetta etelänjauhiaisen, tulipoltteen, tomaatin pronssilaikkuviruksen, palsamin kuoliolaikkuviruksen, juurikkaan nekroottisen keltasuoniviruksen, koloradonkuoriaisen ja valkoperuna-ank...

Maahantuonnin ennakkoilmoitus

Toimijan, joka tuo Suomeen EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin ulkopuolelta salmonellan suhteen riskialtiiksi määriteltyjä kasviperäisiä rehuja tai kalajauhoa, on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Eviraan. Ennakkoilmoituksen perusteella Evira ohjeistaa näytteenoton salmonellatutkimuksia...

Tietoa yksityishenkilöille - kasvien tuonti EU-maista

Tältä sivulta löydät tietoa kasvien ja kasvituotteiden tuonnista yksityishenkilönä omaan käyttöön. Pääsääntöisesti kasveja ja kasvituotteita saa tuoda EU-maista yksityishenkilönä vapaasti omaan käyttöönsä kohtuullisia määriä. Joillakin kasveilla on kuitenkin rajoituksia EU:n sisälläkin, jotta...

Puisen pakkausmateriaalin tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolisista maista tuotavan puisen pakkausmateriaalin on oltava kuoritusta puusta valmistettua sekä ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä ja merkittyä. Standardin vaatimukset koskevat kaikkea puista pakkausmateriaalia: lavoja, laatikoita, kehikoita, tukipuita jne.   Lisää aiheesta...

Puutavaran tuonti EU:n ulkopuolelta

EU:n ulkopuolisista maista saa tuoda Suomeen tuontivaatimukset täyttävää puutavaraa. Tuontivaatimukset riippuvat puulajista, puutavaralajista ja alkuperäalueesta. Maahantuotavissa lähetyksissä ei saa olla vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia. Havupuutavaralta vaaditaan kasvinterveystodistus ka...

Kasvinterveysvaatimukset tuotaessa kylvösiemeniä EU:n ulkopuolelta

Tietyiltä kylvösiemeniltä vaaditaan kasvinterveystodistus ja tarkastus EU:n ulkopuolelta tuotaessa. Osalla siemenistä vaatimus on maakohtainen. Vaatimuksen tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviäminen siementen välityksellä.  Kasvinterveystodistusta vaativien siementen maahantuoj...

Perunan tuonti EU:n ulkopuolelta

Perunan tuonti EU:n ulkopuolisista maista on suurimmaksi osaksi kielletty. Sveitsistä saa kuitenkin tuoda sekä siemen- että ruokaperunaa. Ruokaperunaa saa tuoda myös Algeriasta, Egyptistä, Israelista, Libyasta, Marokosta, Syyriasta, Sveitsistä, Tunisiasta ja Turkista. Perunan tuonti edellä...

Puisen pakkausmateriaalin EU:n sisämarkkinakauppa

EU:n sisämarkkinoilla puiselle pakkausmateriaalille ei yleensä ole asetettu kasvinterveydellisiä vaatimuksia. Poikkeuksena on Portugalista muihin EU-maihin tuotava pakkausmateriaali, jonka on täytettävä ISPM 15 -standardin vaatimukset. Tämä johtuu siitä, että ainoana EU-maana Portugalissa esiinty...

Puupakkausten EU:n sisämarkkinakauppa

EU:n sisämarkkinoilla ei yleensä ole kasvinterveydellisiä vaatimuksia puiselle pakkausmateriaalille. Poikkeuksena on Portugali, josta tuotavan puisen pakkausmateriaalin on täytettävä ISPM 15 -standardin vaatimukset. Lisätietoa löydät kohdasta Tuonti ja vienti >  Puinen pakkausmateriaali .    

Kylvösiementen tuonti EU:n ulkopuolelta

Kylvösiementen tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista on otettava huomioon sekä siemenkauppalain että kasvinterveyslain mukaiset tuontivaatimukset. Katso linkit sivun vasemmassa reunassa.

Kasvien tuonti EU:n ulkopuolelta

Kasveille on asetettu tuontivaatimuksia ja rajoituksia EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotaessa, jotta kasvitaudit ja tuholaiset eivät leviäisi lähetysten mukana. Vaatimukset vaihtelevat riippuen kasvilajista, tuotteesta ja alkuperämaasta. Tietyt kasvilajit ovat tuontikiellossa EU:n ulkopuolisista...

Puutavaran EU:n sisämarkkinakauppa

EU:n sisämarkkinoilla puutavaran markkinoinnille on asetettu joitakin kasvinterveydellisiä vaatimuksia. Yrityksen, joka markkinoi havupuutavaraa (Coniferales) tai plataani- tai kastajasukuun (Platanus, Castanea)  kuuluvaa puutavaraa EU:n alueelle, pitää rekisteröityä Eviran kasvinsuojelurekisteri...

Hedelmien, marjojen ja vihannesten tuonti EU:n ulkopuolelta

Tältä sivulta löydät tietoa EU:n ulkopuolelta tuotavien hedelmien, marjojen ja vihannesten kasvinterveysvaatimuksista. Muista kasvisten kaupan pitämiseen liittyvistä vaatimuksista löydät tietoa elintarvikesivuilta . Kasvinterveydellisten tarkastusten ja tuontivaatimusten tarkoituksena on estää...

Eviran tutkimat petunialajikkeet

Muuntogeenisiksi todetut petunialajikkeet Asiakkaan antama tieto lajikkeesta              Tyyppi                           Tutkimustodistus annettu 'African Sunset' Hybrida 10.10.2018* 'Bonnie Orange' Hybrida 25.4.2017 'GoTunia Orange' Hybrida 25.4.2017 'Orange Morn' Hybrida 25.4.2017 'Pegasus...

Muuntogeeniset kasvituotteet (GM)

Evirassa muuntogeenisten tuotteiden valvontaan kuuluvat muuntogeenisten siementen, muuntogeenisten rehujen, muuntogeenisten elintarvikkeiden, muuntogeenisten kasvien, leikkokukkien (neilikka) sekä gmo-kenttäkokeiden valvonta. EU:ssa on hyväksytty viljeltäväksi vain yksi muuntogeeninen maissilajik...

Havupuutavaran tuonti Venäjältä

Venäjältä tuotavalta havupuutavaralta vaaditaan kasvinterveystodistus, ja maahantuojan pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin. Lähetyksille tehdään asiakirjatarkastus tullissa. Osalle lähetyksistä tehdään myös fyysinen kasvintarkastus, johon tulli ohjaa lähetyksen tarvittaessa. Tarkastuksen...

Hedelmien, marjojen ja vihannesten tuonti ja vienti

Monet kasvitaudit ja tuholaiset leviävät hedelmä- ja vihanneserien välityksellä. Tämän vuoksi hedelmien ja vihannesten tuonnille ja viennille on asetettu erilaisia vaatimuksia. Näiltä sivuilta löydät tietoa hedelmiä ja vihanneksia koskevista kasvinterveysvaatimuksista EU:n ulkopuolisista maista...

Hevosten tuontitutkimukset

Hevosten tuonnin yhteydessä vaadittavat näivetystaudin (infectious anemia) sekä astumataudin (dourine) ja räkätaudin (malleus) vasta-ainetutkimukset tehdään Evirassa eläintautivirologian ja -bakteriologian laboratioissa. Eläintautivirologia tekee myös hevoseläinten arteriittiviruksen vasta-ainemä...

Rehujen muuntogeenisyydestä ilmoittaminen

Niiden tuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen osalta, jotka sisältävät soijaa, maissia, rapsia tai riisiä tai niistä valmistettuja rehuja, on ilmoitettava jokaisen tuontierän osalta Eviralle erän muuntogeenisuus. Muuntogeenisyydestä tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeelle osoitteeseen...

Lisäaineiden maahantuonnista ilmoittaminen

Sellaisia lisäaineita ja niitä sisältäviä rehuja, joiden valmistajalta EU:ssa edellytetään hyväksyntää (vrt. 'Rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyminen'), saa tuoda maahan EU:n ja Norjan ulkopuolelta vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on yhteisöön sijoittunut edustaja (maahantuoja)....

Puisen pakkausmateriaalin lomakkeet ja ohjeet

Tältä sivulta löydät puiseen pakkausmateriaaliin liittyvät lomakkeet ja ohjeet. Lomakkeet Numero   102890 Lomake ISPM 15 -merkintäoikeuden hakemiseen  (doc, 68 kt) 227649 Muutosilmoitus ISPM 15 -merkintäoikeuteen  (doc, 74 kt) Ohjeet Numero Pvm   14411/3 1.10.2013 Portugalista tuotavalle puiselle...

Kasvipassin ja taimitodistuksen käyttöoikeus

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävälle yritykselle myönnetään näiden merkintöjen käyttöoikeus kasvinsuojelurekisteriin merkitsemisen yhteydessä, tai myöhemmin erillisestä hakemuksesta. Kasvipassin käyttöoikeuden tarvitsee, jos myy kasvipassia tarvitsevien kasvilajien taimia ammattimaiseen...

Kasvien, kasvituotteiden ja puutavaran tuonnin lomakkeet ja ohjeet

Matkustajien tuliaiskasvien tuontia on tiukennettu. Kasvien tuliaistuontia rajoitetaan, etteivät kasvitaudit leviäisi maasta toiseen. Tarkista Eviran ohjeet ennen matkaasi.

Kasvien ja kasvituotteiden tuonnin poikkeusluvat

Evira voi myöntää luvan poiketa kasvien ja kasvituotteiden tuontivaatimuksista, jos niitä tuodaan tieteellistä tutkimusta varten, koetarkoituksiin tai lajikevalintaa varten. Luvan myöntäminen edellyttää, että tuonti ei aiheuta riskiä vaarallisten kasvintuhoojien leviämisestä Suomeen. Poikkeusluva...

Siementen tuonti ja vienti

Maahantuotaessa kylvösiemeniä EU:n ulkopuolisista maista tai vietäessä niitä EU:n ulkopuolisiin maihin on otettava huomioon siemenkauppalain ja kasvinterveyslain vaatimukset. Tuonnissa kasvinterveysvaatimukset koskevat tiettyjen kasvilajien siemeniä joko kaikista EU:n ulkopuolisista maista...

Perunan tuonti ja vienti

Perunalla on monia vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia, joiden leviäminen maasta toiseen halutaan estää. Näitä vaarallisia kasvintuhoojia ovat esimerkiksi vaalea rengasmätä, tumma rengasmätä, peruna-ankeroiset ja koloradonkuoriainen. Kasvintuhoojariskin vuoksi perunan tuonnille ja viennille...

Leikkokukat, ruukku- ja ryhmäkasvit

Myytävien leikkokukkien sekä ruukku- ja ryhmäkasvien on oltava puhtaita vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista, jotta tuhoojat eivät leviä niiden välityksellä. Näillä kasveilla esiintyviä vaarallisia kasvintuhoojia ovat esimerkiksi etelänjauhiainen, miinaajakärpäset sekä monet virukset....

Leikkokukkien ja ruukkukasvien maahantuonti

Maahantuotavissa leikkokukissa ja ruukkukasveissa ei saa olla vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia. Kaikki ruukkukasvit vaativat kasvinterveystodistuksen EU:n ulkopuolisista maista tuotaessa. Leikkokukista kasvinterveystodistusvaatimus on vain tietyillä kasvilajeilla. Leikkokukkien kasvintervey...

Kasvien ja kasviperäisten tuotteiden tuonti ja vienti

Monet vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset leviävät kasvien välityksellä. Tämän vuoksi kasvien ja kasviperäisten tuotteiden tuonnille ja viennille on asetettu rajoituksia. Näiltä sivuilta löydät tietoa kasveja koskevista vaatimuksista EU:n ulkopuolisista maista tuotaessa ja niihin vietäessä. EU:...

Kasvien ja kasvituotteiden sisämarkkinakaupan valvonta

Kasvien ja kasvituotteiden sisämarkkinakauppaa valvotaan taimimyymälöissä puutarhatukuissa tehtävillä tarkastuksilla. Tarkastuksia tekevät Eviran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat.  HUOM. EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen.  Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin...

Lomakkeet ja ohjeet

Tältä sivulta löydät kasvien ja kasvituotteiden sisämarkkinakauppaan liittyvät Eviran ohjeet ja lomakkeet Lomakkeet Numero   102906 Ilmoitus perunan tuonnista (EU-maat) (doc, 55 kt) Ohjeet Dnro Pvm   14201/4 3.9.2018 Kasvipassin, taimitodistuksen ja rekisterinumeron käyttöopas 14603 10.2.2011...

Kasvipassi ja taimitodistus

Kasvipassia käytetään tiettyjen kasvilajien taimiaineistolla. Kasvipassia vaativat kasvilajit ovat vaarallisten kasvitautien ja tuholaisten isäntäkasveja. Kasvipassia käytetään pääsääntöisesti silloin, kun taimiaineistoa myydään ammattimaiseen jatkokasvatukseen. Joillakin kasvilajeilla kasvipassi...

Lainsäädäntö kasvien ja kasvituotteiden myynnistä

Kasvien ja kasvituotteiden myyntiä EU:ssa säätelee kasvinterveyslainsäädäntö . Taimiaineiston myynnissä noudatetaan lisäksi taimiaineistosäädöksiä .

Puisen pakkausmateriaalin tuonti ja vienti

Puisen pakkausmateriaalin mukana voi levitä metsien tuholaisia. ISPM 15 -merkintä kertoo kansainvälisessä kaupassa käytettävien puulavojen kuumennuskäsittelystä.

Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta Sisämarkkinakauppa Eviran valvontaosaston rehu- ja lannoitevalvontayksikön rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Evira voi sopia...

Kasvien ja kasvituotteiden myynti

Näiltä sivuilta löydät tietoa kasvien ja kasvituotteiden myynnistä EU:n sisämarkkinoilla. HUOM. EU:n kasvinterveyslainsäädäntö uudistuu 14.12.2019 alkaen.  Lue lisää mm. omavalvonnasta ja kasvipassin käyttöön tulevista muutoksista. EU:n alueella saa suoja-aluerajoitukset huomioon ottaen myydä...

Puutavaran tuonti ja vienti

Monet metsätaudit ja -tuholaiset leviävät puutavaran välityksellä. Tämän vuoksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä puutavarakaupassa on otettava huomioon kasvinterveyssäädösten asettamat vaatimukset. Näiltä sivuilta löydät tietoa puutavaran kasvinterveysvaatimuksista tuonnissa ja...

Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Ennen kuin rehualan toimija alkaa toimittaa rehuja Suomeen Euroopan unionin toisesta jäsenmaasta tai aloittaa rehujen maahantuonnin Euroopan unionin ulkopuolisista maista, toimijan tulee rekisteröityä rehuhygienia-asetuksen mukaisesti Eviraan. Toimijan tulee myös tutustua muihin toimintaansa...

Kasvien tuontitarkastukset

Kasvinterveystodistusta vaativat tuotteet tarkastetaan maahantuotaessa, ennen kuin vastaanottaja saa ottaa ne käyttöönsä. Tarkastuksen järjestämiseksi maahantuojan on ilmoitettava lähetyksen saapumisen ajankohdasta alueensa kasvintarkastajalle Eviraan tai ELY-keskukseen riittävän ajoissa, kuitenk...

Kasvien tuotekohtaiset vaatimukset

Tuotekohtaiset vaatimukset löytyvät vasemmasta navigaatiosta.  LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME Hedelmät ja vihannekset Peruna Siemenet Puutavara Vilja

Rekisteröityminen kasvintarkastusrekisteriin

Puutarhakasvien taimien sekä perunan markkinoijien pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin (sisältyy kasvintarkastusrekisteriin). Lisätietoa rekisteröitymisestä löydät kohdasta Viljely ja tuotanto>Kasvitaudit ja tuholaiset>Valvonta> Kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekisteri.   LISÄÄ AIHEESTA...

Kasvintarkastusrekisterit

Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden maahantuojan pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin (sisältyy kasvintarkastusrekisteriin). Lisätietoa rekisteröitymisestä löydät kohdasta Viljely ja tuotanto>Kasvitaudit ja tuholaiset>Valvonta> Kasvintarkastusrekisterit.

Kasvinterveystodistus

Kasvinterveystodistus on viejämaan kasvinterveysviranomaisten myöntämä todistus, jossa vakuutetaan että kasvit ovat tarkastettuja ja puhtaita vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista ja muutenkin täyttävät vastaanottajamaan vaatimukset. EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotaessa todistus vaaditaan...

Sallitut maahantuontipaikat kasvinterveystodistusta vaativille tuotteille

Kasvinterveystodistusta vaativia tuotteita saa tuoda Suomeen seuraavien maahantuontipaikkojen kautta:  Satamat: Hamina, Helsinki, Kaskinen, Kemi, Kokkola, Kotka, Oulu, Pietarsaari, Pori, Raahe, Rauma ja Turku Lentokentät: Helsinki-Vantaa, Tampere ja Turku Maarajan ylityspaikat: Karigasniemi,...

Siementen kasvinterveysvaatimukset

Myytävissä siemenissä ei saa olla vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia. Tiettyjen kasvilajien siemenillä pitää olla kasvipassi EU:n sisämarkkinoilla myytäessä. Kasvipassi vaaditaan seuraavien kasvilajien siemeniltä: Tietyt sipulit: Allium ascalonicum, Allium cepa ja Allium schoenoprasum...

Usein kysyttyä

Kasvien ja kasvinosien tuonnille on säädetty tuontivaatimukset, joiden tarkoitus on estää vaarallisten kasvintuhoojien leviäminen. Tältä sivulta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin kasvien ja kasvituotteiden maahantuonnista EU:n ulkopuolisista maista. 1. Mitä kasveja Suomeen saa tuoda...

Usein kysyttyä

1. Miksi taimimyymälän pitää kuulua kasvinsuojelurekisteriin?  Taimimyymälöiden pitää kuulua kasvinsuojelurekisteriin, koska useimmissa taimimyymälöissä myydään kasveja, joihin liittyy rekisteröitymisvelvollisuus. Rekisteröitymisvelvoite liittyy vaarallisten kasvintuhoojien isäntäkasveihin, joita...

Taimiaineiston laatuvaatimukset

Sekä ammattimaiseen jatkokasvatukseen että kuluttajille myytävien taimien on täytettävä taimiaineistolain mukaiset laatuvaatimukset. Vaatimuksena on: Erän tasalaatuisuus, tyypillisyys kasvilajille ja -lajikkeelle. Taimet ovat normaalisti kehittyneitä laji- ja lajikeominaisuudet ja kehitysvaihe...

Puutarhakasvien taimiaineiston maahantuonti

Kaikilla puutarhakasvien taimilla ja muulla lisäysmateriaalilla pitää olla kasvinterveystodistus EU:n ulkopuolisista maista tuotaessa ja maahantuojan pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin. Lähetykset tarkastetaan Suomeen tuotaessa. Paitsi vaarallisia kasvintuhoojia, taimiaineistossa ei saa...

Muuntogeeniset oranssit petuniat

Evira poisti myynnistä keväällä 2017 petunian siemeniä ja taimia, joiden kukkien oranssi väri oli saatu aikaan geenitekniikan avulla. Muuntogeenisiä (GM) petunialajikkeita ei ole hyväksytty viljeltäviksi EU:ssa. Eviran tutkimuksissa todettiin muuntogeenisiksi yksi erä petunian siemeniä (African...

Taimien nimilappu

Puutarhakasvien taimilla käytetään vähittäismyynnissä niin sanottuja nimilappuja. Nimilappu korvaa vähittäismyynnissä kasvipassin, ja kertoo vähittäisasiakkaalle kasvista tärkeimmät tiedot. Nimilappu on kasviin kiinnitetty lappu, säle, tarra, tms., johon on merkitty Kasvin suomen- tai...

Poikkeusluvat tutkimustarkoituksiin

Vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia ei saa kuljettaa EU:n alueella, ja kasvien on täytettävä lainsäädännön vaatimukset, esimerkiksi suoja-aluevaatimukset. Evira voi kuitenkin myöntää poikkeusluvan tieteellistä tutkimusta, koetoimintaa tai lajikevalintatyötä varten, jos se ei aiheuta vaaraa...

Puutarhakasvien taimiaineisto

Amarylliksen sipulit tuodaan jo syksyllä Suomeen Etelä-Afrikasta, Uudesta-Seelannista ja Perusta. Evira tarkastaa kukkasipuleiden terveyden ja laadun.

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa

Luokkaan 3 kuuluvan käsitellyn eläinvalkuaisen eli PAP:n (kalajauho, ei-märehtijäperäinen lihaluu- ja verijauho) sisämarkkinoilta tulevat erät tulee viedä TRACES-järjestelmään lähettävän laitoksen toimesta. Jos kyseessä on elintarviketuotantoeläimille tulevat rehuerät, vastaanottavan laitoksen...

Tuontirehujen salmonellatutkimukset

Luonnonlintujen ruokintaan tarkoitetuissa auringonkukansiemenissä ja siemenseoksissa ei saa olla salmonellaa, eläviä tuhohyönteisiä eikä hukkakauraa.

Varmennetut taimet

Varmennetut taimet tuotetaan varmennetun tuotantomenettelyn mukaisesti. Tavoitteena on kasvintuhoojista puhdas taimiaineisto. Tuotantoa tarkastetaan ja testataan taimien puhtauden varmistamiseksi. Tietoa varmennetusta tuotannosta: Viljely ja tuotanto > Puutarhakasvien taimet > Varmennettu...

Taimiaineiston terveysvaatimukset

Taimiaineistossa ei saa esiintyä vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia. Avomaan puutarhakasveilla esiintyviä vaarallisia kasvintuhoojia ovat esimerkiksi tulipolte, alppiruusun versopolte sekä mansikan punamätä. Kasvihuonekasveilla esiintyviä vaarallisia kasvintuhoojia ovat esimerkiksi...

Tietoa yksityishenkilöille

Vuoden 2018 alusta lukien matkustajalla pitää olla viranomaisen antama kasvien terveystodistus, jos hän tuo taimitarha- ja ruukkukasveja EU:n ulkopuolisista Euroopan maista. Katso uudistetusta Kasvien tuontiehdot yksityishenkilöille -ohjeesta, mitä kasveja saa tuoda tuliaisiksi pieniä määriä ilman terveystodistusta.

Tuontikiellot

Kasvilajien tuontikiellot Tietyt kasvilajit ovat tuontikiellossa EU:n ulkopuolisista maista. Tuontikielto voi koskea tiettyjä maita tai kaikkia EU:n ulkopuolisia maita. Katso luettelo tuontikielloista alla olevasta linkistä:   LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME Tuontiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet

Yhteystiedot

Eviran kasvinterveysyksikkö neuvoo kasvien tuontiin liittyvissä asioissa. Tuontitarkastuksia tekevät Eviran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat.  

Yhteystiedot

Eviran kasvinterveysyksikön sekä ELY-keskusten kasvintarkastajien yhteystiedot .