Rehut

Ajankohtaista rehuista 2014

12.12.2014: Asetus (960/2014) rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta voimaan ja kansallinen rehun lisäaineista annettu asetus (43/05) kumoutuu 15.12.2014 MMM on antanut asetuksen ( 960/2014 ) rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukses...

Ajankohtaista rehuista 2015

15.9.2015: Afrikkalainen sikarutto voi levitä myös rehun mukana                                   Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt Suomen lähialueille eli Viroon ja muihin Baltian maihin sekä Puolaan, Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Tauti on sioille erittäin vaarallinen eikä siihen ole...

Ajankohtaista rehuista 2017

8.12.2017: MUISTA ILMOITUS REHUALAN ALKUTUOTANNON TOIMIJAREKISTERIIN SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA TAI TUOTANNON MUUTTUESSA Koko rehuketjun, alkutuotanto mukaan lukien, on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukaan. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys reh...

Haitalliset ja kielletyt aineet

Evira valvoo haitallisia ja kiellettyjä aineita rehujen markkinavalvonnan, kotimaisen valmistuksen sekä tuonnin valvonnan yhteydessä. Valvonta on kartoitusluontoista. Valvontaa tehdään sekä asiakirjatarkistuksina että fyysisinä tarkastuksina. RASFF-järjestelmän kautta saadaan ajankohtaista...

Ajankohtaista rehuista ja rehujen valvonnasta

2018 17.12.2018 Euroopan unionin komission on avannut verkossa sähköisen kyselyn rehun lisäaineasetuksen toimivuudesta. Kysely on auki 12.12.2018 - 3.4.2019 ja se on tarkoitettu kaikille rehun lisäaineista kiinnostuneille tahoille yksittäisistä kansalaisista rehualan toimijoihin ja viranomaisiin....

Rekisteröityminen rehualan alkutuotannon toimijaksi ja ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Viljelijät ja kotieläintuottajat tekevät rekisteröinti-ilmoituksen Eviran lomakkeella F. Alkutuotannon rekisteröitävät toiminnot ovat rehun tuotanto (esimerkiksi viljan viljely rehuksi tai säilörehun teko joko tilan omaan käyttöön tai myyntiin, hyönteisten kasvatus rehuksi), rehun sekoittaminen,...

Rekisteröityneet rehualan alkutuotannon toimijat

Rehuhygienia-asetuksen (EY) N:o 183/2005 mukainen luettelo rehualan alkutuotannon toimijoista Rehulan alkutuotannon toimijat yritysnimen tai viljelijän nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä (pdf-tiedostot) Luetteloissa olevan ''Toiminnot''  -sarakkeen koodien selitykset: T = tuotanto V = valmistu...

Kirjanpito- ja muut vaatimukset rehujen alkutuotannossa

Vastuut Rehujen turvallisuudesta vastaavat rehualan toimijat, mukaan lukien viljelijät. Kaikilla rehualan toimijoilla, mukaan lukien viljelijöillä, on velvollisuus ilmoittaa Eviraan, jos on epäilys siitä, että tuotettu, valmistettu, maahantuotu tai jakelussa oleva rehu ei ole turvallista. Ilmoitu...

Rehujen alkutuotanto

Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat myös kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita eli kasveja rehuksi viljeleviä, rehuja sekoittavia ja tuotantoeläimiä ruokkivia tiloja. Re­hu­jen tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­vat rehu­alan toi­mi­jat, mu­kaan lu­kien vil­je­li­jät. Maatilojen rehuvalvonta on...

Rehualan toiminnan aloittaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston rehuhygieniaa koskeva asetus (EY) 183/2005 (ns. rehuhygienia-asetus) edellyttää tietyin poikkeuksin kaikilta rehualan toimijoilta rekisteröintiä. Osalta rehualan toimijoista edellytetään rekisteröinnin lisäksi hyväksyntää joko rehuhygienia-asetuksen tai jonkin mu...

Rehuhygienia-asetuksen mukainen rekisteröityminen

Rehuhygienia-asetuksen mukaan koko rehuketjun alkutuotanto mukaan lukien on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan. Rehualan toimijoita ovat mm. rehujen valmistajat mukaan lukien rahtisekoittajat, kaupan porras (välittäjät, jakelijat, tukku- ja vähittäiskaup...

TSE-asetuksen mukainen hyväksyminen

Eläinvalkuaisen käyttö märehtijöiden ruokinnassa on asetuksen (EY) 999/2001 (ns. TSE-asetus) nojalla pääsääntöisesti kielletty. Myös muiden elintarviketuotantoeläinten ruokinta käsitellyllä eläinvalkuaisella on kielletty tietyin TSE-asetuksen liitteessä IV kuvatuin poikkeuksin. Mm. kalajauhon,...

Rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyminen

Hyväksyntää haetaan lomakkeella C ”Hakemus hyväksyntää varten”. Rehuhygienia-asetus edellyttää hyväksyntää toimijoilta, jotka valmistavat tiettyjä rehun lisäaineita, niitä sisältäviä esiseoksia tai rehuseoksia. Hyväksyntää edellytetään myös tiettyjä rehun lisäaineita tai niitä sisältäviä esiseoks...

Eläinvalkuaisen rehukäyttö (ns. TSE-asetus)

Viljelijät ja kotieläintuottajat Elintarviketuotantoeläimiä saa ruokkia maito- ja munatuotteilla, muista kuin märehtijöistä saadulla kollageenilla ja gelatiinilla sekä muiden kuin märehtijöiden osista tai märehtijöiden vuodista ja nahoista saaduilla hydrolysoiduilla proteiineilla. Tiettyjen...

Eläimistä saatavien sivutuotteiden rehukäyttö

Rehuhygienia-asetus (EY) 183/2005 edellyttää tietyin poikkeuksin kaikilta rehualan toimijoilta rekisteröintiä. Osalta rehualan toimijoista edellytetään rekisteröinnin lisäksi hyväksyntää joko rehuhygienia-asetuksen tai jonkin muun säädöksen perusteella. Tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteide...

Maahantuonnin ennakkoilmoitus

Toimijan, joka tuo Suomeen EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin ulkopuolelta salmonellan suhteen riskialtiiksi määriteltyjä kasviperäisiä rehuja tai kalajauhoa, on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Eviraan. Ennakkoilmoituksen perusteella Evira ohjeistaa näytteenoton salmonellatutkimuksia...

Rehun lisäaineiden ja esiseosten käyttö tilalla

Viljelijät ja kotieläintuottajat Rehun lisäaineet ovat aineita, mikro-organismeja ja valmisteita, joita tarkoituksellisesti lisätään rehuun esimerkiksi vaikuttamaan suotuisasti rehun tai eläimistä saatavien tuotteiden ominaisuuksiin tai edistämään eläintuotantoa ja eläinten hyvinvointia....

EU-lainsäädäntö

EU-säädökset ovat voimassa ilman kansallista voimaansaattamista. Säädös Voimaantulo   (Soveltaminen) Yleinen elintarvikeasetus   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 , annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja...

"Gmo-vapaa" -markkinointiväittämä rehuissa

Markkinointiväittämän käyttö rehuissa on vapaaehtoista Vapaaehtoista ”gmo-vapaa” tai ”eläintä on ruokittu gmo-vapaalla rehulla” –väittämää voidaan käyttää rehujen markkinoinnissa edellyttäen, että markkinointiväittämät eivät ole harhaanjohtavia. Kuluttajan harhaanjohtamisen estämiseksi ja...

Hyväksymismenettely ja hakemusohjeet

Rehun lisäaineen hyväksyntähakemus Uudet rehun lisäaineiden hyväksyntää koskevat hakemukset lähetetään asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti: hakemusilmoitus Euroopan komissiolle, http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/authorisation-types-withdrawal/index_en.htm kaikki...

Lääkerehujen valmistajien ja jälleenmyyjien hyväksyminen

Lääkerehuista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 10/EEO/2008. Lääkerehuja saavat valmistaa ja jälleenmyydä ainoastaan ne rehualan toimijat, jotka Evira on hyväksynyt lääkerehun valmistajiksi tai jälleenmyyjiksi. Hyväksyntää haetaan Eviran julkaisemalla lomakkeella (Hakemus...

Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009,ns. sivutuoteasetus, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä edellyttää hyväksyntää tietyiltä rehualan toimijoilta, jotka valmistavat, käsittelevät tai varastoivat luokan 2 tai luok...

Uudet hyväksynnät

Uusia rehun lisäainehyväksyntöjä julkaistaan useita joka kuukausi. Niissä olevat muutokset liittyvät usein lisäaineiden hyväksyttyihin muotoihin ja käytön ehtoihin, kuten eläinlajeihin ja enimmäispitoisuuksiin. Komission täytäntöönpanoasetukset rehun lisäaineen hyväksynnästä julkaistaan EU:n...

Hyväksyntää vaativien lisäaineiden käyttö

Viljelijät ja kotieläintuottajat Silloin kun tilalla käytetään rehujen valmistuksessa hyväksyntää vaativia rehun lisäaineita eli tiettyjä ns. eläintuotantoon vaikuttavia lisäaineita tai kokkidiostaatteja, on tilan rekisteröidyttävä Eviraan lomakkeella A ja haettava hyväksyntää edellä mainittujen...

Hyväksytyt laboratoriot

Rehulain (RL) 86/2008 25 § mukaan rehujen viranomaisnäytteitä voidaan tutkia joko kansallisessa vertailulaboratoriossa tai viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyissä laboratorioissa. Evira hyväksyy viranomaisnäytteitä tutkivat laboratoriot hakemuksesta (RL 27 §) ja valitsee tarvittaessa...

Rehujen muuntogeenisyydestä ilmoittaminen

Niiden tuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen osalta, jotka sisältävät soijaa, maissia, rapsia tai riisiä tai niistä valmistettuja rehuja, on ilmoitettava jokaisen tuontierän osalta Eviralle erän muuntogeenisuus. Muuntogeenisyydestä tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeelle osoitteeseen...

Lisäaineiden maahantuonnista ilmoittaminen

Sellaisia lisäaineita ja niitä sisältäviä rehuja, joiden valmistajalta EU:ssa edellytetään hyväksyntää (vrt. 'Rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyminen'), saa tuoda maahan EU:n ja Norjan ulkopuolelta vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on yhteisöön sijoittunut edustaja (maahantuoja)....

Ilmoitus saastuneesta rehusta

Rehualan toimijan tulee viipymättä ilmoittaa Eviralle, jos hän tietää tai hänellä on syytä epäillä, että rehu on saastunut tai että se muutoin ei täytä rehulainsäädännön vaatimuksia turvallisuuden suhteen. Kysymyksessä voi olla mikrobiologinen kontaminaatio (esim. salmonella) tai esimerkiksi rehu...

Vuosi-ilmoituslomakkeet

Rehualan toimijoiden vuosi-ilmoitukset 2017 Ilmoitusvelvollisuus: Rehulaki 86/2008, 18 § Eviran rehujaoston kirje toimijoille ( Dnro 6843/0729/2017 ), pdf 16 kt Rehualan toimijoiden, jotka ovat rekisteröityneet rehujen valmistajiksi (mukaan lukien rehujen pakkaajat, jotka rekisteröidään...

Maito ja maitopohjaiset sivutuotteet

Maidon ja maitopohjaisten sivutuotteiden käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden käytöstä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 142/2011 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eläimist...

Turkiseläinten ja tarhakoirien ruokinta

Turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi tarkoitettujen toukkien ruokinnassa saa käyttää luokan 3 sivutuotteiden lisäksi soveltuvin osin luokkaan 2 kuuluvia sivutuotteita. Turkiseläinten, tarhakoirien ja kalansyötiksi kasvatettujen tuokkien rehu on valmistettava joko turkisrehusekoittamossa...

Tilastot ja raportit

Valvontaraportteja Raportit rehuvalvonnan toteutumisesta Rehuvalvonnan vuosiraportit ovat kohdassa Esittely>Toiminta>Valvonta> Arviointi ja Raportit  (sektorikohtaiset raportit) Raportit rehujen valvontanäytteiden analyysituloksista Elintarviketurvallisuusvirasto julkaisee internetsivuillaan...

Rehut ja rehualan toimijat

Rehulla tarkoitetaan tuotantoeläinten, lemmikkieläinten tai luonnoneläinten ruokintaan tarkoitettua tuotetta kuten rehuainetta, rehuseosta, rehun lisäainetta tai esiseosta. Myös elintarviketuotannon sivujakeina syntyvät ja eläinten ravinnoksi käytettävät tuotteet ovat rehuja. Rehuja ovat...

Viljelijät ja kotieläintuottajat

Rehut vaikuttavat osaltaan elintarviketurvallisuuteen, joten niiden on oltava turvallisia ja jäljitettävissä. Rehu ei ole turvallinen, jos se vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai eläimestä tuotettu elintarvike ei ole rehun vuoksi ihmisravintona turvallista. Rehuille asetettavat...

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden rehukäyttö

Viljelijät ja kotieläintuottajat Elintarviketuotantoeläinten ruokintaan voidaan käyttää maitopohjaisia sivutuotteita, jotka ovat peräisin omalta tilalta, maitoalan laitoksesta, vähittäiskaupasta tai käsittelylaitoksesta.Maitopohjaisia tuotteita ovat esimerkiksi: maito piimä viilit jogurtit jäätel...

Rehualan toiminnan muutokset ja lopettaminen

Toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta ilmoittaminen Ilmoitus toiminnan muutoksista Rehualan toimijoiden tulee tehdä Eviralle viipymättä ilmoitus toiminnassaan tapahtuneista muutoksista tai toiminnan lopettamisesta. Eviralle tulee ilmoittaa muutoksista silloin, kun...

Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta Sisämarkkinakauppa Eviran valvontaosaston rehu- ja lannoitevalvontayksikön rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Evira voi sopia...

Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Ennen kuin rehualan toimija alkaa toimittaa rehuja Suomeen Euroopan unionin toisesta jäsenmaasta tai aloittaa rehujen maahantuonnin Euroopan unionin ulkopuolisista maista, toimijan tulee rekisteröityä rehuhygienia-asetuksen mukaisesti Eviraan. Toimijan tulee myös tutustua muihin toimintaansa...

Rehujen jäljitettävyys

Rehujen jäljitettävyys elintarvikeketjussa Kansallinen rehulaki 86/2008 ja maa- ja metsätalousministeriön päätökset (40/99 ja 41/99) sekä asetukset (712/08 ja 91/02) säätävät erilaisista toiminnanharjoittamiseen ja rehujen tuoteselosteisiin ja pakkausmerkintöihin liittyvistä tekijöistä, joilla...

Kansallinen lainsäädäntö

Rehulaki 86/2008 Ajantasainen säädösteksti, joka sisältää lakiin 27.11.2018 mennessä tehdyt muutokset Voimaantulo: 1.3.2008  MMM:n asetus rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta  20/2014 Voimaantulo: 15.12.2014 MMM:n asetus rehujen virallisen valvonnan järjestämisestä 11/2009...

Lainsäädäntö

Euroopan Unionin ja sitä täydentävän kansallisen rehulainsäädännön tarkoituksena on osaltaan varmistaa elintarviketurvallisuutta. Rehulain ja sen nojalla annettujen säännösten lisäksi rehuja koskevia säännöksiä on myös eläintautilaissa (55/1980), eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksista annetussa...

Sivutuotteita sisältävät lemmikkieläinten ruuat

Eläimistä saatavista sivutuotteista lemmikkieläinten ruokintaan saa käyttää ainoastaan sivutuoteluokkaan 3 kuuluvaa ainesta. Sivutuotteita sisältävien lemmikkieläinten rehujen tulee olla valmistettu Eviran sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksymässä lemmikkieläinten ruokia valmistavassa laitoksess...

Rehun lisäaineet

Rehun lisäaineita käytetään eläinten ruokinnassa parantamaan rehun raaka-aineiden tai eläintuotteiden ominaisuuksia, tyydyttämään eläinten ravitsemuksellisia tarpeita, edistämään eläintuotantoa vaikuttamalla erityisesti eläimen suoliston mikrobistoon tai rehujen sulavuuteen, tuomaan eläinten...

Rehun lisäaineiden rekisteri

Rehun lisäaineiden rekisteri on luettelo unionin alueella hyväksytyistä rehun lisäaineista. Vain rekisterissä olevia rehun lisäaineita saa saattaa markkinoille ja käyttää eläinten ruokinnassa. Rekisteri on Euroopan komission  internetsivulla. Se ei korvaa komission asetuksia, joissa hyväksynnöill...

Lomakkeet

Rehuvalvonta Lomakkeet liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista Lomake A :  Ilmoitus rekisteröintiä varten / Ilmoitus toiminnassa tapahtuneista muutoksista (doc, 139 kt) Lomake A:   Täyttöohje (pdf, 43 kt) Lomake C :  Hakemus...

Luonnonmukaisesti tuotetut rehut

Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvonnasta vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valmistusta ja valvontaa säätelee laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta (1100/1994) ja luonnonmukaisesta tuotannosta annetut säädöks...

Markkinavalvonta

Markkinavalvonta sisältää valvontanäytteiden ottamisen ja siihen liittyvän valvontatarkastuksen. Rehujen laboratoriotarkastuksen lisäksi todetaan, onko tuotteista tehty ilmoitus Eviraan, ovatko tuoteselosteet ja rehujen säilytystilat asianmukaiset sekä onko tuotteiden mainonta asiallista....

Rehujen merkinnät

Rehuissa on oltava merkinnät niiden käyttötarkoituksesta, tyypistä, määrästä, koostumuksesta, ominaisuuksista ja merkinnöistä vastaavasta toimijasta. Etiketti on kiinnitettävä pakkaukseen tai jos tuotetta myydään irrallisena, on etiketti annettava ostajalle erillisenä. Merkinnät on tehtävä suomen...

Muu rehualan toiminta

Viljelijät ja kotieläintuottajat Kun tilalla harjoitetaan muita toimintoja, kuten esimerkiksi valmistetaan rehuseoksia (lisäaineita käyttämällä tai ilman) tai rypsipuristetta tai -öljyä myyntiin tarjotaan kuljetus- tai varastointipalveluja pakataan ostettua rehua myyntiin tuodaan rehua toisesta...

Muuntogeeniset rehut

EU:ssa hyväksyttyjen muuntogeenisten organismien ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttö on rehuissa sallittua tietyin edellytyksin. Muuntogeenisen aineksen vähäinen esiintyminen rehuissa sallitaan ilman merkintävelvoitetta 0,9 % pitoisuuteen saakka, mikäli sekoittuminen on ollut satunnaista t...

Ohjeet

Ohjeita rehualan toimijoille Rehualan toimijat ja toiminta Eviran ohje HACCP-järjestelmän soveltamisesta ja sitä koskevista asiakirjoista rehualan toimijoille  (801/1, pdf 26 kt) Ohje rehun kuljetusliikkeille  (12804/5, pdf 77 kt) Toimintaohje rahtisekoittajille, rehujen kuljettajille ja...

RASFF

Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä RASFF Tiedot elintarvikkeita ja rehuja koskevasta nopeasta hälytysjärjestelmästä (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed) löytyvät kohdasta Evira > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Valvonta > Kansainvälinen yhteistyö > ...

Rehualan toiminta

Rehualan toimintaan kuuluu koko rehuketju alkutuotannosta kaupan portaaseen asti. Suurin osa maatiloista on rehualan toimijoita. Muita rehualan toimijoita ovat mm.  rehun lisäaineiden ja esiseosten valmistajat, rehutehtaat, turkisrehu- ja lemmikkieläinruokalaitokset ja rahtisekoittajat. Myös...

Rehujen salmonellavalvonta

Ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta yrityksellä Vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta on kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa ensisijaisesti rehualan toimijalla (EY:n asetus N:o 178/2002 17 artikla). Rehulaissa (86/2008) säädetään rehujen yleisistä laatuvaatimuksist...

Rehujen vienti Venäjälle

Tietoa Venäjän vientilaitokseksi hyväksymisestä löytyy Eviran internetsivuilta kohdassa Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientimaat Kontti-palvelussa > Eurooppa > Venäjä / Euraasian talousliitto > Vientilaitokseksi hyväksyminen . Venäjän vientilaitokseksi hyväksymine...

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa

Luokkaan 3 kuuluvan käsitellyn eläinvalkuaisen eli PAP:n (kalajauho, ei-märehtijäperäinen lihaluu- ja verijauho) sisämarkkinoilta tulevat erät tulee viedä TRACES-järjestelmään lähettävän laitoksen toimesta. Jos kyseessä on elintarviketuotantoeläimille tulevat rehuerät, vastaanottavan laitoksen...

Tuontirehujen salmonellatutkimukset

Luonnonlintujen ruokintaan tarkoitetuissa auringonkukansiemenissä ja siemenseoksissa ei saa olla salmonellaa, eläviä tuhohyönteisiä eikä hukkakauraa.

Tiedotteet

Rehuvalvonnan tiedotteet 2018 Koirien kiinalaisia kanaherkkuja tutkittiin Evirassa - laadussa ei huomautettavaa - 29.10.2018 Vältä rehujen maahantuontia afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueilta - 21.8.2018 Formaldehydin käyttö rehun lisäaineena salmonellalla saastuneen rehun käsittelyssä loppuu...

Valmistus

Rehujen valmistusta kotimaan markkinoille ja vientiin valvotaan ottamalla virallisia näytteitä tuotannosta Eviran rehuvalvonnan laatiman vuosittaisen riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Rehualan toimijoiden valvonta tarkastuskäynnein Rehuvalvonta valvoo rehualan toimijoita...

Valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran rehujaosto valvoo rehujen laatua rehulain, tietyiltä osin eläintautilain ja sivutuoteasetuksen sekä ns. TSE-asetuksen velvoittamana. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että rehut ovat turvallisia, käyttötarkoitukseensa soveltuvia ja että ne täyttävät...

Yhteystiedot

Rehujen turvallisuus ja laatu Yhteydenotto rehuvalvontaan:   Rehuja ja/tai rehuvalvontaa koskevat kysymykset: rehukyselyt(at)evira.fi Rehujen tuontiin liittyvät ilmoitukset: rehutuonti(at)evira.fi Muut rehuihin liittyvät ilmoitukset: rehu.ilmoitukset(at)evira.fi Rehujen vientitodistuspyynnöt ja...