Ajankohtaista eläinsuojelussa

10.12.2009

<p>Suomessa valvotaan tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustava määrä tuotantoeläinten pitopaikkoja. Vuonna 2008 eläinsuojeluviranomaiset tarkastivat vasikoiden, sikojen, munivien kanojen ja turkiseläinten sekä ankkojen ja hanhien pitoa ja olosuhteita. Vuodesta 2009 alkaen on tarkastettu myös lampaiden ja vuohien pitopaikkoja.</p>

Näissä tarkastuksissa valvotaan yksityiskohtaisesti, onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten määräyksestä.

Tulevina vuosina tiloilla tehtävät EU-eläinsuojelutarkastukset tulevat koskemaan kaikkien tuotantoeläinten pitopaikkoja.

Eläinten hyvinvointia on vuoden 2007 alusta alkaen valvottu myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmiin liittyvässä täydentävien ehtojen valvonnassa. Tuotantoeläinten hyvinvoinnissa tapahtuvat laiminlyönnit voivat johtaa tukimenetyksiin. Täydentävien ehtojen valvonnan kattavuutta tullaan lisäämään vuonna 2010.

Tarkastusten riskiperusteisuutta kehitetään jatkuvasti, jotta valvontaa voidaan kohdentaa entistä täsmällisemmin. Lisäksi viranomaisten tietojärjestelmiä ja eläinrekistereitä kehitetään mm. tehostamaan tapausten loppuunsaattamisen seurantaa ja tiedonkulkua viranomaisten välillä.

EU eläinsuojelutarkastukset ovat vain pieni osa eläinsuojeluvalvonnan kokonaisuudesta. Edellä mainittujen otantaan perustuvien tarkastusten lisäksi eläinsuojeluviranomaiset tekevät tarkastuksia aina epäiltäessä, että eläimiä hoidetaan, kohdellaan tai käytetään eläinsuojelulain vastaisesti. Vuonna 2008 viranomaiset tekivät noin 3 300 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta. Myös erilaiset selvitykset, kuten esimerkiksi jonkin tietyn eläinten hyvinvointiongelman selvittämiseen pyrkivät projektit, muodostavat tärkeän osan eläinsuojeluvalvontaa ja eläinten hyvinvointia edistävää toimintaa.

Lue lisää eläinsuojelun valvonnasta
Eläimet ja terveys » Hyvinvointi » Eläinsuojelun valvonta

Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvontaohjelma EHO
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on valmistellut valtakunnallisen Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvontaohjelman vuodelle 2010. Valvontaohjelmaan mukaan otettujen hankkeiden tavoitteena on tukea uuden ja osittain myös pidempään voimassa olleen lainsäädännön toimeenpanoa ja näille alueille asetettuja keskeisiä kansallisia tavoitteita.
Ohjelmassa on esitetty myös monivuotiset valvontahankkeet, joiden toteutukseen eläinlääkintähuollon valvontaviranomaiset osallistuvat. Lisäksi on luotu katsaus siihen, millaisia muutoksia sektorilla tulevaisuudessa on odotettavissa.

Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvontaohjelma
Elintarvikkeet » Valvonta ja yrittäjät » Valvonnan ohjaus ja raportointi

Eläinten hyvinvointikeskus
Kansallinen Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) on perustettu tänä vuonna ja sen tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutkimuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi. Hyvinvointikeskus tiivistää eläinten hyvinvoinnin tutkijoiden ja valvojien yhteistyötä sekä lisää hyvinvointia koskevaa koulutusta ja neuvontaa. Evira on aktiivisesti ollut mukana perustamassa keskusta. Hyvinvointikeskus on perustettu Eviran ja Helsingin yliopiston välisellä sopimuksella.

Lue lisää Eläinten hyvinvointikeskuksesta

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida tuotantoeläinten hyvinvoinnin kehitystä ja se voi tehdä ehdotuksia eläinten hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä edistää tuotantoeläinten hyvinvoinnin merkitystä ja arvostusta yhteiskunnassa. Neuvottelukunnan kokoonpanossa ovat mukana kaikki eläimistä peräisin olevien elintarvikkeiden tuottamiseen, myyntiin, tutkimukseen ja kuluttamiseen liittyvät sidosryhmät pellolta pöytään periaatteella. Evira on neuvottelukunnan jäsen.

Lue lisää tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta

”Terve ja hyvinvoiva eläin” -oppaat
Evira on päivittänyt ”Terve ja hyvinvoivaeläin” -oppaat yleisimpien tuotantoeläinten sekä kissojen ja koirien osalta. Näihin oppaisiin on koottu kyseisen eläinlajin pitoa ja hyvin¬vointia koskevien eläinsuojelusäädösten sisältöä sekä suosituksia, joilla voidaan ohjata eläintenpitoa hyvinvoinnin kannalta parempaan suuntaan.
Oppaita voi tilata: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/esitteet___broschyrer___brochures/

Aihealueet: