Broilereiden hyvinvointiin uusia säädöksiä

1.6.2011

<p>Toukokuun 2011 alusta alkaen broilereiden hyvinvointiin vaikuttavia olosuhteita tuotantotilalla arvioidaan teurastamolla parven kuolleisuuden ja parvelle lihantarkastuksen yhteydessä tehdyn jalkapohjatulehdusarvioinnin perusteella. Teurastamolla tehtyjen havaintojen perusteella tarkastuseläinlääkäri arvioi broilereiden hyvinvointia kasvatusaikana. Läänineläinlääkäri voi määrätä kasvatustiheyttä laskettavaksi, jos tehty arvio osoittaa broilereiden hyvinvoinnin heikentyneen tilalla.</p>

Kasvatusosaston ja olosuhteiden vaatimuksista, broilereiden hyvinvoinnista huolehtimisesta sekä juotosta ja ruokinnasta säädetään myös yksityiskohtaisesti.

Broilereiden pitäjältä edellytetään koulutusta

Broilereiden pitäjällä on oltava säädöksen edellyttämä koulutus. Jos henkilöllä on kolmen vuoden käytännön kokemus broilereiden hoidosta 30.6.2010 mennessä, ei koulutusta kuitenkaan edellytetä. Tällöin koulutuksen vastaavuutta osoittavaa todistusta voi hakea aluehallintovirastosta 1.5.2012 mennessä.

Broilereiden pitäjällä on myös velvollisuus opastaa broilereita käsitteleviä työntekijöitään broilereiden hyvinvointiin liittyvistä vaatimuksista.

Kasvatustiheys tarkkailussa

Broilereita voidaan kasvattaa yli 39 elopainokiloa, mutta enintään 42 elopainokiloa neliömetriä kohti, jos broilerikasvattamon eläinsuojelutarkastuksissa ei ole todettu eläinsuojelusäännösten vastaista toimintaa viimeisen kahden vuoden aikana, broilereiden omistaja tai pitäjä käyttää hyvän käytännön opasta ja kuolleisuus on riittävän alhainen.

1.5.2011 toiminnassa olevassa broilereiden kasvatusosastossa voidaan käyttää broilerikasvattamossa lain voimaan tullessa noudatettua enintään 42 elopainokilon kasvatustiheyttä neliömetriä kohti, jos kasvattamon omistajalla tai pitäjällä on tuotantosopimus teurastamon kanssa ja broilereiden pidossa noudatetaan teurastamon edellyttämän laatujärjestelmän ehtoja.

Uusituissa säädöksissä määrätään myös kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuudesta.

Broilerikasvattamoita koskevat uudet säädökset ovat tulleet voimaan 1.5.2011

Broilereiden pitoa koskevista uusista vaatimuksista säädetään eläinsuojelulain (247/1996) muutoksessa 321/2011 sekä valtioneuvoston asetuksessa broilereiden suojelusta (375/2011). Säädökset perustuvat muun muassa Euroopan unionin broilereiden suojelua ja tuotantoeläinten suojelua koskeviin direktiiveihin.

Lisätietoa uusista säädöksistä (Evira)
Eläinsuojelulain muutos (Finlex)
Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta (Finlex)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Helena Hepola p. 020 77 24251, 040 489 3353

Aihealueet: