Broilereiden pitäjiltä edellytetään osaamistodistus

7.3.2012

<p>Broilereiden pitäjiltä edellytetään jatkossa koulutuksen järjestäjän antama osaamistodistus. Jos henkilöllä on vähintään kolmen vuoden kokemus broilereiden hoidosta 30.6.2010 mennessä, hän voi kuitenkin 1.5.2012 asti hakea koulutuksen vastaavuutta osoittavan todistuksen omasta aluehallintovirastostaan.</p>

Eläinsuojelulaki edellyttää, että broilereiden pitäjällä, joka vastaa vähintään 500 linnun hoidosta, on oltava vähintään Opetushallituksen vahvistamaa lihasiipikarjaan erikoistunutta tutkinnon osaa vastaava osaaminen ja osaamista koskeva todistus. Todistuksen antaa koulutuksen järjestäjä, jolle opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt luvan järjestää ammatillista peruskoulutusta tai ammatillista lisäkoulutusta.

Henkilöltä, jolla on vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus broilereiden hoidosta 30.6.2010 mennessä, ei lain mukaan edellytetä edellä mainittua koulutusta. Tällaisen henkilön on kuitenkin haettava koulutuksen vastaavuutta osoittavaa todistusta aluehallintovirastosta 1.5.2012 mennessä. Hakemukseen on liitettävä todistuksen myöntämiseksi tarvittava selvitys hankitusta käytännön kokemuksesta.

Broilereiden pitäjien pätevyysvaatimus perustuu 1.5.2011 voimaan tulleeseen eläinsuojelulain muutokseen (321/2011) ja sen tavoitteena on varmistaa broilereiden hyvinvointia.

Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa oman alueen aluehallintoviraston läänineläinlääkäreiltä. Aluehallintovirastojen toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.avi.fi

Lisätietoa broilereiden pitoa koskevista vaatimuksista (Evira) 
 Etusivu > Eläimet >  Eläinsuojelu ja eläinten pito >  Eläinsuojelu pitopaikoissa >  Tuotantoeläimet >  Broilerit >  Uusia säädöksiä

Säädökset:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110321 (Eläinsuojelulain muutos, 321/2011) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110375 (Valtioneuvoston asetus broilereiden suojelusta, 375/2011)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Helena Hepola, eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö, p. 040 4893353

Aihealueet: