EFSA julkaisi EU:n zoonoosien ja ruokamyrkytysten seurannan tulokset vuodelta 2008

1.2.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ja Euroopan tautikeskus ECDC ovat julkaisseet raportin zoonooseista ja elintarvikkeiden aiheuttamista ruokamyrkytyksistä vuodelta 2008. Zoonoosit ovat tartuntatauteja, joiden aiheuttajat voivat siirtyä eläimistä ihmisiin ja päinvastoin. Ruokamyrkytykset syntyvät saastuneen elintarvikkeen tai juomaveden välityksellä.</p>

Raportin mukaan kolmen useimmin EU alueella raportoidun zoonoosin (kampylobakterioosi, salmonelloosi ja yersinioosi) tapausmäärät olivat laskeneet edellisvuodesta. Kampylobakteeritapauksia raportoitiin edellisvuoden tapaan eniten.

Myös salmonellatartuntojen ja erityisesti Salmonella Enteritidis -tartuntojen määrä väheni ihmisillä. Kananmunia on pidetty tärkeimpänä Salmonella Enteritidis- tartunnanlähteenä. Tartuntojen väheneminen on ilmeisin seuraus munintakanaloitten salmonellaesiintyvyyden alenemisesta. Vuoteen 2008 mennessä kaikissa EU:n jäsenmaissa oli toimeenpantu toimia salmonellan vähentämiseksi munintakanoissa. Raportin perusteella vuonna 2008 vähennystavoite saavutettiin jo 20 jäsenmaassa.

Listerioosi kuului edelleen EU:ssa merkittävimpiin elintarvikkeiden välittämiin bakteeritartuntoihin erityisesti taudin vakavuuden takia. Raportin mukaan vuonna 2008 listerioositapaukset vähenivät EU:n alueella edellisvuoteen verrattuna ja tapaukset todettiin useimmin vanhuksilla.

Ruokamyrkytysepidemioita tilastoitiin Euroopassa 5 332. Niissä sairastui 45 000 ihmistä, joista 32 menehtyi. Epidemioista lähes kolmanneksen aiheutti salmonella. Yleisimmät välittäjäelintarvikkeet olivat kananmunat ja munavalmisteet, sianliha ja -tuotteet sekä noutopöytäruokailu.

Erityisenä huomiona raportissa nousi ihmisillä todettujen Q-kuumetapausten määrä, joka oli EU:ssa vuonna 2008 selvästi aikaisempaa suurempi.

Suomalaisten tartunnoista enemmistö ulkomailta
Edellisvuosien tapaan myös vuonna 2008 Suomessa ilmoitettiin zoonooseista eniten kampylobakteerioosi- ja salmonelloositapauksia. Verrattuna edellisvuoteen ulkomaihin liittyvät tapaukset olivat lisääntyneet. Kotimaassa saatujen tartuntojen määrä sen sijaan on pysynyt ennallaan. Ulkomaanmatkailun osuus salmonellatartunnoista on arvioitu olevan n. 80 %, myös valtaosa kampylobakteeritartunnoista on saatu ulkomailla. Salmonella Enteritidis on Suomessa yleisin ulkomailla saatujen salmonelloosien aiheuttaja.

Vuonna 2008 ilmoitettujen listerioositapausten määrä oli sama (40 tapausta) kuin edellisvuonna. Vajaa puolet (48 %) tapauksista todettiin yli 74-vuotiailla.

Riskielintarvikkeiden tutkimuksia kohdistettiin vuonna 2008 erityisesti tyhjiöpakattuihin, kylmäsavustettuihin ja graavisuolattuihin kalatuotteisiin. Edelliseen selvitykseen vuonna 2004 verrattuna sallittu listeriapitoisuus ylittyi näissä tuoteryhmissä harvemmin. Lisäksi todetut bakteeripitoisuudet olivat edellistä tutkimuskertaa alhaisempia. Toisaalta sallitun bakteeripitoisuuden alittavia listerialöydöksiä tehtiin edelliskertaa useammin. Vertailutulosta voidaan pitää vain suuntaa antavana, sillä tutkimusten toteutustavat osittain poikkesivat 2004 ja 2008.

Vuonna 2008 Suomen ruokamyrkytysrekisteriin tehtiin selvitykset 41 ruokamyrkytysepidemiasta. Niistä kolme oli vesi- ja muut elintarvikevälitteisiä. Sairastuneita oli yhteensä noin 1000 henkilöä. Elintarvikevälitteisiä epidemioita aiheuttivat norovirus, salmonella, kampylobakteeri, Yersinia pseudotuberculosis, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus ja Cryptosporidium parvum -alkueläin. Yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja oli norovirus, se oli syynä lähes joka kolmanteen epidemiaan. Kasvisten merkitys ruokamyrkytysten välittäjinä on kasvanut viime vuosina.

Q-kuume nousi aiheeksi myös Suomessa vuonna 2008, kun taudinaiheuttaja todettiin maassa ensikertaa naudasta. Löydökseen ei liittynyt eläinten tai ihmisten sairastumistapauksia.

Lisätietoa zoonoosien, niiden aiheuttajien, ruokamyrkytysepidemioiden ja mikrobilääkeresistenssin esiintymisestä Suomessa on koottu Eviran ja THL:n yhteistyönä erilliseen verkkosivujulkaisuun www.zoonoosikeskus.fi.

EFSAn tiedote: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100128.htm
EFSAn raportti kokonaisuudessaan: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1496.htm

Lisätietoja:
Tartunnoista väestössä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL):
Tutkimusprofessori Anja Siitonen, p. 020 610 8245 Eläinlääkäri Ruska Rimhanen-Finne, p. 020 610 8942

Ruokamyrkytysepidemioista (Evira):
Ylitarkastaja Maria Sjöman, p. 040 351 6884

Zoonoosiseurannasta: Johtaja Saara Raulo, Zoonoosikeskus, p. 040 825 0261

 

Aihealueet: