EFSA on selvittänyt kasvatusmenetelmien vaikutusta lohen hyvinvointiin

24.7.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausunnon eri tuotantotapojen vaikutuksesta lohen hyvinvointiin. EFSAn eläinten terveyden ja hyvinvoinnin paneelin asiantuntijoiden mukaan tärkeimmät viljellyn lohen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat veden laatu, kalojen kasvatustiheys ja ruokavalio sekä kalojen kokoon perustuva lajittelumenetelmä. Riskinarviointia varten paneeli perusti luokitusjärjestelmän, jolla voidaan arvioida erilaisten kasvatusmenetelmien mahdollisia hyvinvointiriskejä. Valmistuneessa arvioinnissa tuodaan myös esiin suositukset tulevan tutkimuksen kohdentamiselle.</div>

Asiantuntijat selvittivät, että viljellyn lohen hyvinvointiin vaikuttaa voimakkaimmin kasvatusmenetelmien avaintekijöiden välinen vuorovaikutus, ei niinkään mikään oleellinen ero itse kasvatusmenetelmissä. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin paneelin mukaan veden laatu on elintärkeää kalojen hyvinvoinnille, ja paneeli yksilöi useita huonon vedenlaadun aiheuttamia vahingollisia vaikutuksia kalojen terveydelle. Lohen ruokavaliossa tulee olla runsaasti meriperäistä kalajauhoa ja –öljyä, jotta niiden ravitsemukselliset tarpeet tyydyttyvät. Kalojen lajittelu on tärkeä osa kasvatusta ja se tulee toteuttaa siten, että kalat ovat pois vedestä mahdollisimman vähän aikaa. Myös kasvatustiheyden katsottiin olevan merkittävä tekijä. Koska kasvatustiheys on yhteydessä moneen muuhun tekijään, ei kuitenkaan ole mahdollista määrittää minimi- ja maksimitasoja, joilla voitaisiin turvata kalojen hyvinvointi.

Kalataudit ja tautien vastustusmenetelmät vaikuttavat myös suuresti lohien hyvinvointiin. Vaikka rokotuksilla on voitu merkittävästi hillitä vakavia infektiosairauksia, on useita riskejä silti olemassa. Yhtenä ongelmana on myös lohelle hyväksyttyjen eläinlääkkeiden vähäisyys. Kalatautien aiheuttamia hyvinvointiongelmia voidaan kuitenkin vähentää huolehtimalla siitä, että kaikilla viljelylaitoksilla on eläinlääkärin auditoima terveydenhuolto-ohjelma terveysongelmien seuraamiseksi ja varhaisen puuttumisen varmistamiseksi.

Suomessa ei ole lohen ruokakalakasvatusta, mutta lohta viljellään istutuksiin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastojen mukaan Suomessa viljeltiin lohta vuonna 2007 n. 3,4 miljoonaa yksilöä.

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Jessica Löfgren-Eriksson, p. 020 77 24214
Erikoistutkija Perttu Koski, p. 020 77 24903Aihealueet: