EFSAlta päivitetty arvio bisfenoli A:sta

25.7.2008

<div>Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) AFC-lautakunta [1] on päivittänyt bisfenoli A -kemikaalin (BPA) riskinarviota, siltä osalta joka käsittelee aineen poistumista ihmiselimistöstä. Lautakunnan työn tarkoituksena oli arvioida, miten uudet tutkimustiedot vaikuttavat EFSA:n vuonna 2006 julkaisemaan BPA-arvioon, jonka mukaan BPA:n saanti jää selvästi alle siedettävän päiväsaannin (TDI). Ihmiset altistuvat BPA:lle elintarvikkeiden välityksellä, koska kemikaalia käytetään tietyissä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa, kuten tuttipulloissa ja tölkeissä. </div>

Lautakunnan arvion mukaan ihmisen aineenvaihdunta poistaa nopeasti elimistöön joutuneen BPA:n ja eroaa tässä suhteessa merkittävästi rottien aineenvaihdunnasta. EFSA seuraa myös jatkossa tarkasti BPA:han liittyvän tieteellisen tutkimuksen tuloksia ja niiden osoittamia kemikaalin mahdollisia terveysvaikutuksia.

Viimeisessä kokouksessaan AFC-lautakunta otti huomioon niin aikaisemmat kuin kaikkein viimeisimmätkin käytettävissä olevat tiedot siitä, miten ihmisen elimistö käsittelee BPA:ta ja samankaltaisia aineita. Lautakunnan arvion mukaan sikiön altistuminen BPA:lle jää merkityksettömän pieneksi, koska aineenvaihdunta poistaa BPA:n nopeasti äidin elimistöstä. Tutkijat totesivat myös, että vastasyntyneidenkin aineenvaihdunta pystyy poistamaan BPA:n elimistöstä, kun BPA:n päivittäinen saanti on alle 1 mg painokiloa kohti. Toisin sanoen, vastasyntyneiden elimistö pystyy tehokkaasti poistamaan BPA:ta määriä, jotka selvästi ylittävät lautakunnan asettaman siedettävän päivittäisen saantiarvon, joka on 0,05 mg painokiloa kohti. Tämän vuoksi vuoden 2006 riskiarviointia ei tarvitse muuttaa.

Lautakunta totesi ihmisten ja jyrsijöiden elimistön poikkeavan merkittävästi toisistaan niin, että ihmisen aineenvaihdunta poistaa BPA:n elimistöstä huomattavasti nopeammin kuin jyrsijöiden aineenvaihdunta. Nämäkin tutkimustulokset osoittavat, että joissakin jyrsijäkokeissa todettujen pienten BPA-saantimäärien merkitys ei ole oleellinen ihmisiä koskevassa riskinarvioinnissa.

Aikaisemmassa riskinarviossaan lautakunta oli päätynyt 0,05 mg siedettävään päivittäiseen saantiarvon (TDI). Tämä perustuu rotille määritettyyn NOAEL-arvoon 5 mg/painokilo ja epävarmuuskertoimen ollessa 100. Lautakunnan uuden arvion mukaan tämä TDI-arvo, 0,05 mg/painokilo, on riittävä turvaamaan kuluttajien (myös sikiöiden ja vastasyntyneiden) terveyden.

EFSA otti arviossaan huomioon USA:n kansallisen toksikologiaohjelman BPA:ta koskevan muistioluonnoksen ja Kanadan hallituksen hiljattain julkaiseman BPA:ta koskevan arviointiluonnoksen, joissa on arvioitu pienillä saantimäärillä tehtyjen kokeiden tuloksia erityisesti hermoston kehitykseen vaikuttavan toksisuuden osalta. Kummassakin tutkimuksessa tosin korostettiin kokeiden rajoituksia, jotka liittyvät tarkkuuteen, johdonmukaisuuteen ja biologiseen uskottavuuteen.

EFSA otti huomioon myös Euroopan komission tutkimuskeskuksen JRC:n (EC, 2008)[2] jokin aika sitten julkaiseman raportin, jossa todetaan, että neurotoksisuustutkimusten heikon luotettavuuden ja käyttäytymiskokeiden tulosten epäjohdonmukaisuuden vuoksi johtopäätösten vetäminen on mahdotonta näiden kokeiden perusteella. Tämä kanta vastaa hyvin EFSA:n vuonna 2006 esittämää mielipidettä.

EFSA oli myös tietoinen Norjan elintarviketurvallisuuden tieteellisen komitean (Norwegian Scientific Committee for Food Safety, (VKM, 2008),[3]) arviosta, jonka mukaan tutkimustulokset eivät anna aihetta asettaa EFSA:n nykyistä päivittäistä NOAEL-arvoa (5 mg/painokilo) alempaa raja-arvoa.

Linkki EFSAn englanninkielisille sivuille:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902017373.htm

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Rautio, p. 020 77 24289


Aikaisemman vuoden 2006 AFC-lautakunnan lausunto löytyy osoitteesta:
http://www.efsa.europa.eu/en/science/afc/afc_opinions/bisphenol_a.html

FDA:
http://www.fda.gov/oc/opacom/hottopics/bpa.html#overview

Kanada:
http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/batch-lot_2_e.html

Euroopan Unionin riskiarviointiraportti:
http://ecb.jrc.it/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/ADDENDUM/bisphenola_add_325.pdf

Norjan elintarviketurvallisuutta tutkivan tieteellisen komitean raportti (VKM, 2008): http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=266&trg=MainLeft_5419&4698=5420:2&MainLeft_5419=5468:17924::0:5420:4:::0:0

NOAEL (no-observed-adverse-effect level) = korkein taso, jolla haitallista vaikutusta ei ole voitu havaita
TDI (tolerable daily intake) = siedettävä päiväsaanti
JRC =Joint Research Centre


________________________________________
[1] AFC-lautakunnan työ on nyt jaettu kahdelle uudelle lautakunnalle – elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja, entsyymejä, aromeita ja valmistuksen apuaineita arvioiva lautakunta (CEF) sekä elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoainelähteitä arvioita lautakunta (ANS)
[2] Euroopan riskiarviointiraportin julkaisee kuluttajatuotteiden turvallisuudesta ja laadusta vastaava yksikkö (Consumer Product Safety and Quality Unit), joka aiemmin tunnettiin nimellä European Chemicals Bureau, ja joka on osa Euroopan Komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) terveyttä ja kuluttajien turvallisuutta tutkivaa instituuttia.
[3] Norjan elintarviketurvallisuuden tieteellinen komitea (Norwegian Scientific Committee for Food Safety) arvioi neljää BPA:n neurotoksisuutta koskevaa tutkimusta ja toteaa raportissaan, että tutkimuksissa on merkittäviä puutteita. Raportti suosittelee, että BPA:n pienten annosten kehitykseen kohdistuviin vaikutuksiin liittyvää epävarmuutta voidaan eliminoida vain tutkimuksella, joka on toteutettu hyvää laboratoriomenettelyä käyttäen
________________


Aihealueet: