EFSA:n lausunnot muuntogeenisestä maissista

4.4.2006

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut neljän muuntogeenisen hybridimaissin (maissi NK 603 x MON 810, maissi MON 863 x MON 810 x NK 603, maissi MON 863 x NK 603, maissi MON 863 x MON 810) turvallisuuden. Kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus omalla äidinkielellään esittää huomioitansa lausunnoista 30 päivän ajan eli 2.5.2006 saakka osoitteessa: http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biotechnology/authorisation/public_comments_en.htm

Aihealueet: