Eläimistä saatavissa sivutuotteissa voi piillä terveysriski

30.5.2013

<p>Eläimistä saatavia sivutuotteita valvotaan laajasti alkaen kuolleiden eläinten hävittämisestä päätyen biodieselin valmistukseen. Koko valvontaketjun ajan on varmistuttava, ettei sivutuotteista aiheudu vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle.</p>

Eläimistä saatavia sivutuotteita syntyy pääasiassa teurastettaessa eläimiä, tuotettaessa eläinperäisiä elintarvikkeita kuten maitotuotteita, hävitettäessä kuolleita eläimiä ja torjuttaessa eläintauteja.

Sivutuotteissa voi aina piillä riski ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle. Siksi sivutuotteet ohjataan joko hävitettäviksi turvallisin keinoin tai käytettäviksi esimerkiksi teknisten tuotteiden valmistukseen. Tällöin on noudatettava terveysriskejä vähentäviä vaatimuksia.

Sivutuotevalvonnasta vastaavat Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, aluehallintovirastot ja kunnan valvontaviranomaiset.

Sivutuotelaitosten toiminnassa pääasiassa vähäisiä puutteita

Sivutuoteasetuksen mukaisia sivutuotteita varastoivia, käsitteleviä ja hävittäviä laitoksia oli vuoden 2012 lopussa noin 400. Laitoksia valvotaan vuosittaisen suunnitelman mukaisesti, joka perustuu niiden toiminnan aiheuttamaan arvioituun riskiin. Eviralle kuuluva laitosvalvonta toteutui suunnitelman mukaisesti. Sen sijaan aluehallintovirastoille ja kunnille kuuluvasta laitosvalvonnasta toteutui vain 40 prosenttia.

Valvontakäynneillä havaituista puutteista neljä luokiteltiin vakaviksi, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Puutteet liittyivät mikrobiologisten analyysien laiminlyönteihin. Muuten valvontakäynneillä havaitut puutteet olivat pääsääntöisesti vähäisiä, eikä niistä aiheutunut vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Tyypillisiä olivat puutteet kaupallisissa asiakirjoissa ja kirjapidossa.

Säännösten vastaisesti haudattujen nautojen määrä vähentynyt

Tiloilla itsestään kuolleita ja lopetettuja märehtijöitä, sikoja ja siipikarjaa ei saa hävittää hautaamalla niin sanotuilla keräilyalueilla, joilla eläintiheys on suuri. Keräilyalueilla raadot toimitetaan raatokeräilyn kautta sivutuoteasetuksen mukaiseen käsittelylaitokseen. Säännösten vastaisesti haudattujen nautojen määrä keräilyalueilla on vuosi vuodelta vähentynyt. Nautarekisterin mukaan vuonna 2012 keräilyalueella kuolleista tai lopetetuista naudoista hävitettiin hautaamalla vain 4,6 prosenttia (1 636 kpl).

Yli 200 haaskaruokintapaikkaa rekisterissä

Haaskanpitäjien ja haaskapaikkojen määrät lisääntyivät merkittävästi vuonna 2012. Haaskapaikkarekisterin mukaan Suomessa oli 179 haaskatoimijaa, joilla oli yhteensä 210 haaskaruokintapaikkaa. Eniten haaskapaikkoja oli Pohjois-Suomen (70 kpl) ja Itä-Suomen (50 kpl) aluehallintovirastojen alueilla.

Valtaosa haaskapaikoista on perustettu karhujen kuvausta ja katselua varten.


Lisää aiheesta:
Evira.fi > Tietoa Evirasta > Asiakokonaisuudet > Eläimistä saatavat sivutuotteet

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, p. 040 489 3351

Aihealueet: