Eläinsuojeluvalvonta tehostui vuonna 2010

31.5.2011

<p>Vuoden 2010 EU-eläinsuojelutarkastuksissa eläinten pidossa havaitut epäkohdat olivat pääsääntöisesti samoja kuin aiempinakin vuosina, mutta epäkohtien määrä oli edellisiä vuosia korkeampi. Tarkastuksista vastasivat kunnaneläinlääkäreiden sijasta valvontoihin erikoistuneet aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.</p>

Vuonna 2010 tehtiin 690 tuotantoeläintilalla ns. EU-eläinsuojelutarkastus, joissa tarkastettiin yhteensä lähes 600 000 eläinyksilön pito-olosuhteet. Tarkastuksista vastasivat ensimmäistä kertaa aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Evira järjesti vuoden 2010 aikana uusille läänineläinlääkäreille useita koulutustilaisuuksia, joissa käytiin läpi lainsäädäntö ja tarkastusten tekeminen niin teoriatasolla kuin käytännön kenttäolosuhteissakin. Lyhyempiä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään jatkossakin säännöllisesti, jotta valvonnan yhdenmukaisuus voidaan varmistaa yli aluerajojen.

Tarkastusten teko valvontaan erikoistuneiden ja koulutettujen eläinlääkäreiden voimin näkyi paitsi valvonnan yhdenmukaisessa linjassa, myös havaittujen laiminlyöntien määrässä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin vuonna 2010 kaikkiaan noin 28 prosentilla tarkastetuista tiloista, kun määrä on viime vuosina ollut keskimäärin 20 prosenttia. Valvonnalla ja valistuksella on kuitenkin saatu tuloksia aikaan, sillä 2000-luvun alkupuoliskolla eläinten pidossa havaittiin vuosittain laiminlyöntejä yli 30 prosentilla tarkastetuista tiloista.

Vuoden 2010 EU-eläinsuojelutarkastuksissa todetut eläinlajikohtaiset ongelmat olivat pääosin samoja kuin aiempinakin vuosina. Lampaiden ja vuohien osalta valvontatulokset paranivat edellisvuoteen verrattuna, kun taas muilla eläinlajeilla laiminlyöntien osuus kasvoi selvästi. Laiminlyöntejä, jotka vaativat kiireellisiä toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, paljastui kahdella nautatilalla.

 Riskiperusteinen otanta nostaa laiminlyöntiprosenttia

EU-eläinsuojelutarkastus on käytäntöön vakiintunut nimitys tarkastuksille, joita Euroopan unioni velvoittaa jäsenvaltionsa järjestämään maansa tuotantoeläintiloille. Näissä tarkastuksissa käydään läpi säädösten noudattaminen koko kansallisen eläinsuojelulainsäädännön osalta. Noin neljännes tiloista valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla ja loput tiettyihin eläinlajikohtaisesti määriteltyihin riskitekijöihin perustuen. Riskiperusteinen otanta lisännee tarkastuksissa todettujen laiminlyöntien määrää.

 Vuonna 2010 tarkastettavaksi määrättiin 886 tilaa, mikä on noin 1,5 prosenttia kaikista maamme nautatiloista, 8 prosenttia sikatiloista, 7 prosenttia munintakanaloista, noin 7 prosenttia ankka- ja hanhitiloista, noin 2 prosenttia lammas- ja vuohitiloista sekä 6 prosenttia turkistarhoista. Noin 10 prosentilla valituista tiloista tarkastusta ei voitu tehdä, koska tilalla ei ollut tarkastushetkellä eläimiä. Nämä tilat olivat joko hiljattain lopettaneet eläintenpidon kokonaan, tai tilalla oli meneillään pidempi tuotantotauko. Raportoiduissa tarkastusten määrissä on huomioitu vain tilat, joilla oli eläimiä.

Maatilojen EU-eläinsuojelutarkastukset aloitettiin Suomessa vuonna 1998 vasikka- ja sikatilojen tarkastuksilla. Tarkastuksia on laajennettu vuosittain koskemaan yhä uusia tuotantoeläinlajeja, ja vuonna 2009 tarkastusten piirissä oli jo kahdeksan eri eläinlajia. Vuonna 2010 valvottiin vasikoiden lisäksi myös aikuiset naudat ja vuoden 2011 aikana EU-eläinsuojelutarkastukset aloitetaan myös broileritiloilla. Tulevina vuosina tarkastukset laajennetaan kattamaan kaikki tuotantoeläimet.

Lisätietoa tarkastusten tuloksista eläinlajeittain (Evira)
Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 8308404
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 040 4893355

Aihealueet: