Eläinten lopetus ja teurastus on suunniteltava entistä tarkemmin

21.12.2012

<p>Tuotantoeläinten lopetukseen sovelletaan 1.1.2013 alkaen uutta lopetusasetusta, joka edellyttää eläimen lopetuksen yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja onnistumisen omavalvontaa. Asetus sallii enemmän lopetusmenetelmiä kuin aikaisempi lainsäädäntö. Asetuksessa lopetuksella tarkoitetaan myös eläimen teurastusta.</p>

Perusperiaate eläinten lopetuksessa on edelleen se, että eläintä varjellaan tarpeettomalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen yhteydessä sekä siihen liittyvien toimien aikana. Uudessa asetuksessa eläinten sallituille lopetusmenetelmille on annettu aiempaa vähemmän tarkkoja mitta-, luku- ja aikamääreitä. Sen sijaan on määritelty tarkemmin, mitä erityisiä vaatimuksia on otettava huomioon kutakin menetelmää käytettäessä ja mille eläinlajeille mikin menetelmä on sallittu.

Eläimiä lopettavien toimijoiden on suunniteltava etukäteen eläinten lopetus ja laadittava sitä koskeva kirjallinen toimintaohjeisto, jonka mukaisesti on toimittava. Tämä koskee esimerkiksi teurastamojen toimintaa sekä turkiseläinten ja munintansa päättäneiden kanojen lopettamista.

Teurastamoissa on lisäksi määriteltävä ja pantava täytäntöön entistä tarkemmat valvontamenettelyt. Valvontamenettely on suunniteltava erikseen kullekin teuraslinjalle ja tarkastustiheydessä tulee ottaa huomioon tärkeimmät riskitekijät kuten eläinten laji, koko ja ikä sekä teurastamon henkilöstön työskentelytapa.

Joukkolopetukset tehdään aina viranomaisten valvonnassa ja niiden syyt liittyvät esimerkiksi kansanterveyteen, ympäristöön, eläinten terveyteen tai hyvinvointiin. Joukkolopetuksista on jatkossa laadittava toimintasuunnitelma ja -kertomus.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) valmistelee lopetusasetuksen toimeenpanon edellyttämiä muutoksia eläinsuojelulakiin ja -asetukseen sekä eläinten lopetusta ja teurastusta koskeviin MMM:n päätöksiin. Muutosten yhteydessä säädetään lopetusasetuksen mukaisen kelpoisuustodistuksen edellytyksistä ja myöntämisestä. Säädösmuutoksista saa lisää tietoa MMM:n internetsivuilta.

Lue lisää:


Lisätietoja:
ylitarkastaja Tiina-Mari Aro, p. 050 574 7680, tiina-mari.aro@evira.fi
Aihealueet: