Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnassa löydettiin vakavia puutteita aiempaa enemmän

30.5.2013

<p>Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa löydettiin vuonna 2012 vakavia puutteita aiempia vuosia enemmän. Riskiperusteinen valvonta kohdennettiin yhä tarkemmin tiloille, joilla oli selkeitä puutteita lainsäädännön noudattamisessa.</p>

Valvontakäyntejä tehtiin vuonna 2012 yhteensä 777 tilalle, joista noin 47 prosentilla havaittiin puutteita eläinten merkitsemisessä ja rekisteröinnissä. Vuonna 2011 puutteita ilmeni 54,4 prosentilla tarkastetuista tiloista.

Vakavia puutteita havaittiin 124 tilalla eli 16 prosentilla valvotuista tiloista. Vakaviksi puutteiksi katsotaan tapaukset, joissa eläintä ei voida varmuudella tunnistaa tai eläintä ei voida jäljittää esimerkiksi eläimeltä puuttuvien korvamerkkien vuoksi. Vuonna 2011 vakavia puutteita havaittiin 14,8 prosentilla valvotuista tiloista. Havaittujen vakavien puutteiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien, jolloin vakavia puutteita todettiin noin 10 prosentilla valvotuista tiloista.

Lieviä puutteita havaittiin 240 tilalla eli 30,9 prosentilla valvotuista tiloista. Lievinä puutteina pidetään laiminlyöntejä, jotka eivät vaaranna eläinten jäljitettävyyttä tai tunnistettavuutta. Vuonna 2011 lieviä puutteita havaittiin 39,5 prosentissa valvotuista tiloista.

Tehostunut valvonta löytää enemmän epäkohtia

Valvonnassa vuosittain havaittujen vakavien puutteiden jatkuvaa kasvua selittää osaltaan tehokas ja oikein kohdennettu riskiperusteinen valvonta. Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin lainsäädännön valvonnassa ei käytännössä ole varsinaista tulkinnan varaa, sillä pienetkin puutteet ja rikkeet kirjataan ylös.

Nautojen sekä lampaiden ja vuohien osalta yleisimmät tiloilla havaitut puutteet olivat puuttuviin korvamerkkeihin liittyviä. Lampaiden ja vuohien osalta merkittävä osa havaituista puutteista liittyi lisäksi tilojen rekisteritietojen ajantasaisuuteen. Sikatiloilla yleisimmät vuonna 2012 havaitut puutteet liittyivät pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin. Yleisimmät havaitut puutteet ovat säilyneet samoina jo useiden vuosien ajan.

Tavoitteena turvallinen tuotantoketju

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää ja tuote on voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä. Merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tehdään nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloille. Vähintään 3 prosenttia kaikista kyseisten eläinlajien pitäjistä valvotaan vuosittain.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin lainsäädännön noudattamatta jättämisestä aiheutuu eläintenpitäjälle seuraamuksia, joiden taso riippuu laiminlyönnin vakavuudesta. Eläintenpitäjältä voidaan määrätä siirtokieltoon joko yksittäinen eläin, yksittäisen pitopaikan eläimet tai koko karja määräämällä kyseisille eläimille niin sanotut rajoittavat määräykset.

Lisäksi tuottajalle voi aiheutua tukiseuraamuksia täydentävien ehtojen laiminlyönneistä. Mahdolliset täydentävien ehtojen seuraamukset vähentävät kaikkia tuottajalle maksettavia EU:n suoria maataloustukia sekä maaseudun kehittämistukia. Täydentävien ehtojen seuraamusprosenttia määrättäessä arvioidaan noudattamatta jättämisen laajuutta, vakavuutta, pysyvyyttä, tahallisuutta sekä toistuvuutta. Pääsääntöinen täydentävien ehtojen laiminlyönnin seuraamus on 3 prosentin tukivähennys.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Anssi Welling, p. 040 489 3361

Aihealueet: