Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta tehostui vuonna 2011

31.5.2012

<br /> <br />

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonnassa löydettiin vakavia puutteita aiempia vuosia enemmän. Tehokas riskiperusteinen valvonta kohdentui yhä tarkemmin tiloille, joilla oli selkeitä puutteita lainsäädännön noudattamisessa. Elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi ja eläintautien hallinnan kannalta on eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta välttämätöntä.

Valvontakäyntejä tehtiin vuonna 2011 yhteensä 889 tilalle, joista 54,3 %:lla havaittiin puutteita eläinten merkitsemisessä ja rekisteröinnissä.

Vakavia puutteita havaittiin 132 tilalla eli 14,8 %:lla valvotuista tiloista. Vakaviksi puutteiksi katsotaan tapaukset, joissa eläintä ei voida varmuudella tunnistaa tai eläimen jäljitettävyys on vaarantunut, esimerkiksi eläimet joilta puuttuu molemmat korvamerkit. Vuonna 2010 vakavia puutteita havaittiin 12,7 %:ssa valvotuista tiloista. Varsinaisia tukien menetyksiä aiheutui 160 tilalle vuonna 2011.

Valvonnassa vuosittain havaittujen vakavien puutteiden jatkuvaa kasvua selittää osaltaan tehokas ja oikein kohdennettu riskiperusteinen valvonta. Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin lainsäädännön valvonnassa ei käytännössä ole varsinaista tulkinnan varaa, pienetkin puutteet ja rikkeet kirjataan ylös.

Lieviä puutteita havaittiin 351 tilalla eli 39,5 %:lla valvotuista tiloista. Lievinä puutteina pidetään laiminlyöntejä jotka eivät vaaranna eläinten jäljitettävyyttä tai tunnistettavuutta, esimerkiksi toisen korvamerkin puuttuminen tai rekisteritietoihin ilmoitettu eläimen väärä rotu. Vuonna 2010 lieviä puutteita havaittiin 35 %:ssa valvotuista tiloista.

Nautojen sekä lampaiden ja vuohien osalta yleisimmät tiloilla havaitut puutteet olivat puuttuviin korvamerkkeihin liittyviä. Lampaiden ja vuohien osalta merkittävä osa havaituista puutteista liittyi lisäksi tilojen rekisteritietojen ajantasaisuuteen. Sikatiloilla yleisimmät vuonna 2011 havaitut puutteet liittyivät pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Tavoitteena turvallinen tuotantoketju
Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta on elintarviketuotannon oltava läpinäkyvää, ja tuote on voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää missä kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä. Merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa tehdään nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloille. Vähintään 3 % kaikista kyseisten eläinlajien pitäjistä valvotaan vuosittain.

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin lainsäädännön noudattamatta jättämisestä aiheutuu eläintenpitäjälle seuraamuksia, joiden taso riippuu laiminlyönnin vakavuudesta. Eläintenpitäjältä voidaan mm. määrätä siirtokieltoon joko yksittäinen eläin, yksittäisen pitopaikan eläimet tai koko karja määräämällä kyseisille eläimille ns. rajoittavat määräykset.

Lisäksi tuottajalle voi aiheutua tukiseuraamuksia täydentävien ehtojen laiminlyönneistä. Mahdolliset täydentävien ehtojen seuraamukset vähentävät kaikkia tuottajalle maksettavia EU:n suoria maataloustukia sekä maaseudun kehittämistukia. Täydentävien ehtojen seuraamusprosenttia määrättäessä arvioidaan noudattamatta jättämisen laajuutta, vakavuutta, pysyvyyttä, tahallisuutta sekä toistuvuutta. Pääsääntöinen täydentävien ehtojen laiminlyönnin seuraamus on 3 %:n tukivähennys.

Lisää aiheesta palvelussamme:
Evira > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito >  Merkitseminen ja rekisteröinti
Evira > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Merkitseminen ja rekisteröinti > Täydentävät ehdot
Evira > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelun valvonta > Täydentävät ehdot - Eläinten hyvinvointi

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anssi Welling, p.040 4893361
Aihealueet: