Elintarvikeketjun valvonnan raportti 2008 valmistunut

17.7.2009

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on toimittanut vuosiraportin komissiolle koko pellolta pöytään -ketjun valvonnasta vuodelta 2008. Euroopan Yhteisöjen (EY) asetuksen N:o 882/2004 (ns. valvonta-asetus) 44 artikla edellyttää jäsenvaltioilta vuosittaista raportointia monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutumisesta.</p>

Vuosiraporttia varten elintarvikeketjun valvontaan osallistuvilta viranomaisilta koottiin tiedot valvontasuunnitelmien toteutumisesta ja valvonnan onnistumisesta niiden tehtäväalueella. Tiedot analysoitiin Evirassa ja niitä hyödynnettiin valvontasektorikohtaisten raporttien laatimisessa. Sektorikohtaisten raporttien perusteella laadittiin vuosiraporttiin sisältyvät yhteenvedot valvonnan toteutumisen arvioinnista toimintakokonaisuuksittain, jotka ovat elintarviketurvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys.

Valvonnalle asetetut tavoitteet saavutettiin Suomessa varsin hyvin. Merkittäviä rehu- ja elintarviketurvallisuuteen tai eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä erityistilanteita ei ollut vuonna 2008. Valvonnan hyvän tason turvaamiseksi on jatkossa huolehdittava kaikkien toimivaltaisten viranomaisten riittävistä resursseista sekä toiminnan hyvästä koordinaatiosta ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä.

Kokonaisuutena valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi- ja raportointiprosessi tehostui edellisen vuoden raportoinnista saatujen kokemusten sekä komissiolta saadun palautteen perusteella. Raporttiin sisältyvä valvonnan tulosten ja toteutumisen arviointi ja siinä esiin tulleet kehittämistarpeet ja -toimenpiteet luovat osaltaan erinomaisen perustan toiminnan jatkuvalle parantamiselle koko valvontaketjussa.

Valvonnasta kerättyjen maksujen kohdentaminen valvontaresursseihin edellyttää toimenpiteitä kunnissa

Elintarvikevalvonnassa, samoin kuin muussa ympäristöterveydenhuollossa, valvontamaksujen kerääminen yrityksiltä on ollut lakisääteistä vuodesta 2006. Niiden avulla kuntien tulisi varmistaa riittävät voimavarat valvonnan toimeenpanoon. Vuosiraportin yhteydessä selvitettiin valvontamaksujen keräämisen ja kohdentamisen tilannetta myös kuntien elintarvikevalvonnan osalta. Selvityksen perusteella kaikki kunnat eivät keränneet täysimääräisesti valvontamaksuja vuonna 2008. Lisäksi suurin osa kunnista ilmoitti, että kerätyt maksutulot eivät ole ympäristöterveydenhuollon käytössä eikä niiden avulla ole voitu korjata henkilövoimavarojen puutetta. Maksuja kerättiin vuonna 2008 lähes 2,4 miljoonaa euroa.

Evira on lähettänyt kuntiin kirjeen, jossa se esittää huolestuneisuutensa kuntien voimavaratilanteesta sekä siitä, ettei lainsäätäjän tarkoitus maksutulojen keräämisestä ole toteutunut. Kuntien elintarvikevalvonnan voimavaroissa on ollut puutteita Eviran arviointien perusteella yli kymmenen vuoden ajan. Suomessa on saavutettu kohtalaisen hyvä valvontatilanne, mutta riski sen romahtamiselle kasvaa, ellei kaikkia valvontakohteita pystytä säännöllisesti tarkastamaan. Vuonna 2008 elintarvikehuoneistoista tarkastettiin vain noin puolet ja suunnitelluista tarkastuksista voitiin toteuttaa ainoastaan 56 %.

Vuosiraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Eviran internetsivuilla:
Evira.fi > Elintarvikkeet > valvonta ja yrittäjät > Valvonnan ohjaus ja raportointi

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Ulla Poutiainen-Lindfors p. 050 575 2387 (17.7 ja 29.7. lähtien)
Yksikönjohtaja Kyösti Siponen p. 050 386 8412
Ylitarkastaja Pirjo Vastamäki p. 0400 767 409 (20. - 26.7.)
Ylitarkastaja Juha Kieksi, p. 040 849 8316 (27. - 28.7.)
etunimi.sukunimi@evira.fi

 

Aihealueet: