Elintarvikelaki muuttuu – riskiperusteisuus korostuu elintarvikevalvonnassa

31.8.2011

<p>Elintarvikelain muutos astuu voimaan 1.9.2011. Elintarvikevalvonta muuttuu entistä riskiperusteisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa siirtyy kunnilta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vastuulle.</p>

Lainsäädäntömuutoksen tarkoitus on painottaa elintarvikelain riskiperusteista soveltamista. Elintarvikelain lisäksi tullaan kuluvana syksynä uudistamaan keskeisiä lain nojalla annettuja asetuksia. Muutoksilla haetaan lisää joustavuutta säädösten soveltamiseen.

Lain mukaan elintarvikealan toimijan on jatkossa julkistettava valvontaviranomaisen antama elintarvikehuoneiston tarkastuksesta kertova asiakirja Eviran määräämällä tavalla. Muutoksen tarkoituksena on edistää elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyttä ja parantaa samalla kuluttajien tiedonsaantia ja valintamahdollisuuksia. Toimijoiden ei kuitenkaan tarvitse julkistaa valvontatietoja ennen Eviran tarkempien määräysten antamista.

Pienteurastamoiden ja riistankäsittelylaitosten (laitokset, joissa teurastetaan luonnonvaraista riistaa) lihantarkastus ja valvonta sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta siirtyvät kunnilta Eviralle. Poroteurastamoiden osalta lihantarkastuksen ja laitosten valvonnan hoitaa vastaavasti Lapin aluehallintovirasto. Muutoksen tavoitteena on valvonnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen sekä pienteurastamojen lihantarkastusmaksujen kohtuullistaminen

Elintarvikehuoneistojen ennakkohyväksynnästä siirrytään ilmoitusmenettelyyn. Vain eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset pitää edelleen hyväksyttää. Omavalvontasuunnitelmaa ei myöskään enää hyväksytä, mutta yrityksillä tulee kuitenkin olla toimintansa riskien hallintaan riittävä omavalvonta.

Vähäriskinen, pienimuotoinen yksityishenkilöiden ja harrastekerhojen elintarvikealan toiminta vapautuu ilmoitusvelvollisuudesta, kun kyse ei ole elinkeinotoiminnasta. Alkutuotannon tuotteiden vähäisen luovutuksen kuluttajalle katsotaan jatkossa kuuluvan alkutuotannon toimintaan, eikä siitä tarvitse tehdä erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

Eduskunta hyväksyi viime huhtikuussa elintarvikelakiin (23/2006) 1.9. voimaan tulevan muutoksen 352/2011. Lisää tietoa muutoksen tarkemmasta sisällöstä löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/elintarvikelainsaadanto/

Lisätietoja:
Johtaja Susanna Pesonen, Evira, p. 040 169 0266 (lihantarkastus)
Elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 367 1039 (lainsäädäntö)
Lakimies Jorma Pitkänen, Evira, p. 050 386 8425 (elintarvikelain muutos)
Ylitarkastaja Pirjo Korpela, Evira, p. 050 386 8429 (elintarvikelain muutos)

Aihealueet: