Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvät tuotantotavat voimaan 1.8.2008

18.7.2008

<div>Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden (kontaktimateriaalien) valmistajien, maahantuojien ja markkinoijien suorittama omavalvonta on kestävän tuotannon ja maahantuonnin perusta. Omavalvonta käsittää toimijan järjestelmälliset toimenpiteet, joilla se pyrkii varmistamaan kontaktimateriaaleja koskevien vaatimusten noudattamisen. Omavalvonta perustuu hyvien tuotantotapojen noudattamiseen. </div>

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (GMP) on annettu EY-asetus n:o 2023/2006. Sen mukaan tarvikkeiden ja materiaalien valmistajien on huolehdittava, että toiminnassa noudatetaan hyviä tuotantotapoja koskevia yleisiä sääntöjä (laadunvarmistuksen, laadunvalvonnan ja dokumentoinnin käsittävä laadunhallintajärjestelmä) sekä yksityiskohtaisia liitteen 1 mukaisia sääntöjä (painovärien siirtyminen sekä painettujen materiaalien käsittely ja varastointi). Hyvät tuotantotavat edellyttävät toimijalta riittävää oman toimialansa lainsäädännön tuntemusta.

GMP-asetusta sovelletaan 1.8.2008 lähtien kaikkiin materiaalien ja tarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheisiin lukuun ottamatta lähtöaineiden tuotantoa. Alan toimijoilla on tuolloin oltava asetusta vastaava laatujärjestelmä käytössä. Se esitetään viranomaiselle pyydettäessä. Kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat myös kontaktimateriaalialan toimintaa.

Pohjoismaisten valvontaviranomaisten, teollisuuden ja kaupan edustajien yhteistyönä on laadittu omavalvontaa ja hyviä tuotantotapoja koskevia ohjeita, jotka ovat saatavilla Eviran internet-sivuilta:
www.evira.fi > Elintarvikkeet > Valvonta ja yrittäjät > Kontaktimateriaalit > Hyvät tuotantotavat, GMP

Lisätietoja:
ylitarkastaja Pirkko Kostamo, puh. 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi

EY-asetus n:o 2023/2006:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2006/l_384/l_38420061229fi00750078.pdf


Aihealueet: