Elintarvikkeen kanssa kosketuksessa olevat aktiiviset ja informaatioita jakavat materiaalit

28.9.2009

<p>Elintarvikkeiden pakkaamisessa käytettävät ns. aktiiviset materiaalit ja tarvikkeet sisältävät tarkoituksellisesti lisättyjä aineita, jotka vapautuvat elintarvikkeeseen tai imevät aineita itseensä. Tällöin elintarvikkeen säilyvyysaika pitenee. Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaan nimetyt ns. älykkäät materiaalit ja tarvikkeet antavat tietoa elintarvikkeen tai sitä välittömästi ympäröivän tilan ominaisuuksista.</p>

Euroopan komission asetus N:o 450/2009 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista on julkaistu 30. toukokuuta 2009.
Asetus tulee voimaan vaiheittain 19.6.2009 lähtien. Aktiivisia ja älykkäitä materiaaleja ja tarvikkeita saa saattaa markkinoille vain, jos Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on arvioinut niiden vaikuttavien aineiden turvallisuuden, ja Euroopan komissio on hyväksynyt ne liitettäväksi sallittujen aineiden luetteloon. EFSA on 14.8.2009 julkaissut ohjeet siitä, miten aktiivisen ja älykkään aineen hyväksyntää haetaan.

Tämän jälkeen alan toimijoilla on 18 kuukautta aikaa hakea aktiivisen tai älykkään aineen hyväksymistä. Suomessa hakemukset toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle. Määräaika päättyy 14.2.2011. Evira toivoo, että hakemukset toimitetaan viimeistään kuukautta ennen määräajan päättymistä. Komissio asettaa yleisön saataville luettelon aineista, joille hyväksyntää on haettu.

Merkintöjä koskevat lisävaatimukset tulevat kuitenkin voimaan 19.12.2009 jo markkinoilla olevien materiaalien ja tarvikkeiden osalta. Erityinen vaatimus näitä materiaaleja koskien on, että valmiiksi pakatuissa elintarvikkeissa ei-syötävä osa on merkittävä joko symbolilla tai tekstillä ’ei syötäväksi’. Aktiivisiin ja älykkäisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin on kaikissa kaupan ketjun vaiheissa liitettävä vaatimustenmukaisuusilmoitus.

Asetuksella täydennetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta, jossa jo on aktiivisia ja älykkäitä materiaaleja ja tarvikkeita koskevia määräyksiä.

Yleisinä vaatimuksina pidetään, että aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ei saa vapautua aineita siten, että kuluttajien terveys vaarantuisi, ja ne tulee valmistaa hyvien tuotantotapojen mukaisesti. Materiaalien tulee olla jäljitettäviä. Lisäksi niille on erityisiä merkintävaatimuksia ja materiaalien toimittamisen yhteydessä on käyttäjälle annettava tarvittavat käyttöohjeet. Materiaalit saavat muuttaa elintarvikkeen aistinvaraisia ominaisuuksia, mutta tällöin on noudatettava muuta yhteismarkkinalainsäädäntöä. Muutokset eivät saa johtaa kuluttajia harhaan.

Euroopan komission asetus N:o 450/2009 (EYVL N:o L 135; 30.5.2009):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:135:0003:0011:FI:PDF 
EFSAn ohje, miten aktiivisen ja älykkään aineen hyväksyntää haetaan:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902781209.htm

Lisätietoja: ylitarkastaja Pirkko Kostamo, pirkko.kostamo at-merkki.gifevira.fi, p. 020 77 24236, 050 386 8436

 

Aihealueet: