Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä toiminut 30 vuotta

17.7.2009

<p>Elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Tällä järjestelmällä jäsenvaltioille voidaan tiedottaa nopeasti elintarvikkeista tai rehuista, jotka voivat aiheuttaa ihmisille tai eläimille terveysvaaroja. RASFF-järjestelmän vuoden 2008 tuoreen raportin mukaan ilmoitusten kokonaismäärä oli 7 000. Näistä oli 528 tapauksia, joissa toimenpiteisiin oli ryhdyttävä heti.</p>

Vuonna 2008 Suomi teki 93 ilmoitusta, joista 82 koski elintarvikkeita ja 11 rehuja. Elintarvikeilmoitusten yleisimmät syyt olivat lisäaineet, mykotoksiinit, mikrobiologinen laatu ja vieraat aineet.

RASFF-järjestelmää käytetään myös vastaavan WHO:n INFOSAN-hälytysjärjestelmän tietojen välittämiseen.

Evira Suomen yhteyspisteenä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii elintarvikkeita ja rehuja koskevan RASFF-järjestelmän virallisena kansallisena yhteyspisteenä. Järjestelmässä ovat mukana Euroopan unionin jäsenvaltiot, komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA.

Eviran tehtävänä on tiedottaa elintarvikkeita ja rehuja koskevista terveysvaarailmoituksista muille viranomaisille ja tarvittaessa eri yhteystahoille sekä selvittää, onko kyseisiä elintarvikkeita tai rehuja tuotu Suomeen. Lisäksi Evira toimittaa Suomen tekemät ilmoitukset komissiolle, joka välittää ne edelleen Euroopan unionin jäsenvaltioille ja EFTA-maille, sekä niille EU:n ulkopuolisille maille, joiden tuotteita ilmoitus koskee tai joihin näitä tuotteita on toimitettu. Järjestelmää käytetään myös muuhun tiedonvälitykseen komission, EFSAn ja jäsenvaltioiden kesken. EU:n keskeisiä periaatteita on valvonnan avoimuus, jotta kuluttajien luottamus elintarviketurvallisuuteen säilyy.

Lisätietoja: ylitarkastaja Liisa Niemi, Evira, puh. 020 77 24316, 040 489 3367

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/rasff-jarjestelma/

EU:n uusi RASFF-portaali http://ec.europa.eu/rasff

Aihealueet: