Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin ennätysmäärä

30.5.2013

<p>Epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti yli viiteen tuhanteen tarkastuskäyntiin vuonna 2012. Vaikka hieman viime vuosia suurempi osa pitopaikoista selvisi tarkastuksesta puhtain paperein, tarvittiin yli kahdella tuhannella tarkastuksella viranomaistoimenpiteitä.</p>

Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset ovat tärkeä osa eläinsuojelun kokonaisvalvontaa. Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on noussut selvästi viime vuosina. Kuntiin on saatu palkattua valtion varoin valvontaan keskittyviä virkaeläinlääkäreitä, mikä on lisännyt kuntien mahdollisuuksia tarkastaa kohteita, joiden eläintenpidon epäillään olevan eläinsuojelulainsäädännön vastaista. Valvontaeläinlääkärien ja muiden kunnaneläinlääkärien lisäksi myös läänineläinlääkärit ovat tehneet paljon erityisesti vaativimpia tarkastuksia.

Lisääntyneet valvontaresurssit näkyvät tehtyjen tarkastusten määrässä

Vuonna 2012 virkaeläinlääkärit raportoivat noin 5 100 tarkastuskäyntiä, joilla valvottiin tuotanto- ja lemmikkieläinten hoitoa ja pito-olosuhteita. Ennen kuin valvontaeläinlääkärien palkkaamisen mahdollistanut uusi eläinlääkintähuoltolaki vuoden 2009 lopussa tuli voimaan, tehtiin epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuskäyntejä vuosittain noin 2 500. Lain voimaantuloa seuranneen kahden vuoden aikana tarkastuskäyntien määrä nousi jo yli neljään tuhanteen.

Lisääntyneistä tarkastusmääristä huolimatta tarkastuksissa havaittujen laiminlyöntien suhteellinen osuus ei ole merkittävästi laskenut. Keskimäärin noin joka toinen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus on viime vuosina johtanut viranomaistoimenpiteisiin. Vuonna 2012 tällaisten tarkastusten osuus oli 42 prosenttia.

Viranomaistoimenpiteitä ovat eläimen omistajalle annettavat kiellot ja määräykset, sekä vakavammissa tapauksissa viranomaisen suorittamat kiiretoimenpiteet. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on saattaa eläinten olosuhteet, hoito ja käsittely lain edellyttämälle vähimmäistasolle. Kiireellisiin toimenpiteisiin johtaneita vakavia laiminlyöntejä havaittiin noin 460 tapauksessa eli yhdeksässä prosentissa tarkastuskäynneistä

Tarkastusten kohteena useimmiten koirat, naudat tai hevoset

Tarkastuskohteiden lukumäärän lisäksi tuloksia voidaan tarkastella myös eläinlajeittain. Sekä lemmikkieläimiä että tuotantoeläimiä tarkastettiin aiempaa enemmän. Edellisvuosien tapaan lemmikkieläinkohteiden tarkastukset kohdistuivat pääosin koiriin, kissoihin ja kaneihin sekä erilaisiin jyrsijöihin. Tuotantoeläimistä tarkastettiin useimmiten nautoja, hevoseläimiä ja lampaita. Myös sikoja, vuohia, kanoja ja muuta siipikarjaa tarkastettiin merkittäviä määriä.

Tuotantoeläinkohteisiin kohdistuvien toimenpiteiden osuus on pysynyt lähes muuttumattomana useiden vuosien ajan, vaikka tarkastusmäärät ovat kohonneet jatkuvasti. Vuonna 2012 kieltoja tai määräyksiä annettiin 45 prosentille tarkastetuista tuotantoeläintiloista, täsmälleen saman verran kuin muutamana edellisenä vuotena. Kiireellisiin toimenpiteisiin päädyttiin aavistuksen aiempia vuosia harvemmassa (4 %) tuotantoeläinkohteessa. Lemmikkieläinkohteista 25 prosentille annettiin määräys korjata havaitut puutteet määräajassa, mikä on hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Kiiretoimenpiteiden määrässä palattiin muutaman paremman vuoden jälkeen taas lähelle aiempien vuosien tasoa (11 %).


Lisää aiheesta:
Evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelun valvonta > Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset > Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 2012

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sanna Varjus p. 040 489 3355
jaostopäällikkö Taina Mikkonen p. 040 830 8404

Aihealueet: