EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottu yli 700 000 eläinyksilön pito-olosuhteet vuonna 2008

11.11.2009

<p>Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 655 tuotantotilalla ns. EU-eläinsuojelutarkastus. Eläinsuojelulain mukaisia neuvoja annettiin 184 kertaa eli noin 28 prosentissa tarkastuksia. Vakavia laiminlyöntejä, joissa olisi pitänyt ryhtyä eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin, ei havaittu. Yhteensä tarkastettiin yli 700 000 eläinyksilön pito-olosuhteet. Kokonaisuudessaan laiminlyöntejä raportoitiin 22 prosentilla tiloista eli hieman enemmän kuin vuonna 2007, jolloin 19 prosenttia tiloista ei täyttänyt kaikilta osin eläinten hyvinvointivaatimuksia.</p>

Huolimatta tarkastuksissa havaittujen yhteenlaskettujen laiminlyöntien osuuden hienoisesta kasvusta, lähes kaikkien tarkastettujen yksittäisten eläinlajien laiminlyöntien osuus laski edellisestä vuodesta. Poikkeuksena ovat vasikat, joilla laiminlyöntien lukumäärä kohosi vuodesta 2007 11 prosenttiyksikköä, mikä vaikutti havaittujen epäkohtien kokonaisprosentin kohoamiseen.

Todetut ongelmat ovat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Vasikoiden osalta tilojen puhtaanapitoon liittyvät ongelmat, kuten makuualustan ja rehun sekä juomaveden puhtaus, ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Kirjanpidon puuttuminen oli edellisten vuosien tapaan eräs yleisimmistä laiminlyönneistä kaikilla tarkastetuilla eläinlajeilla.

EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantotiloja. Vuonna 2008 määrättiin tarkastettaviksi noin 1,5 prosenttia vasikkatiloista, 3 prosenttia sikatiloista, 10 prosenttia munintakanaloista ja noin 7 prosenttia ankka- ja hanhitiloista sekä turkistarhoista. Näissä tarkastuksissa valvotaan yksityiskohtaisesti, onko tilalla noudatettu voimassa olevaa eläinsuojelulainsäädäntöä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan laiminlyöntejä, annetaan tuottajalle määräys korjata laiminlyönti ja tarpeen vaatiessa ryhdytään kiireellisiin toimenpiteisiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten määräyksestä.

Vasikka- ja sikatiloja on tarkastettu vuodesta 1998 lähtien, kanatiloja ja turkistarhoja vuodesta 2000 lähtien, ankka- ja hanhitiloja vuodesta 2008 sekä lampaita ja vuohia vuodesta 2009. EU-eläinsuojelutarkastuksia tehdään tulevaisuudessa myös muille tuotantoeläinlajeille.

Lisätietoa tarkastusten tuloksista eläinlajeittain (Evira)

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö (MMM)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 8308404

 

Aihealueet: