Euroopan antibioottipäivä 18.11.2008 Antibiootteja käytettävä vastuullisesti myös eläimille

18.11.2008

<div>Ensimmäinen vuotuinen Euroopan antibioottipäivä järjestetään 18.11.2008 kaikissa 27 EU-jäsenmaassa. Päivän tarkoituksena on muistuttaa antibioottien vastuullisesta käytöstä, jotta niiden teho säilyy myös tulevaisuudessa. Päivän järjestää EU:n tartuntatautien virasto (European Centre for Disease Prevention and Control) yhdessä jäsenmaiden viranomaisten sekä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. </div>

Myös eläimille käytetään antibiootteja

Lääkelaitos on seurannut eläimille käytettävien antibioottien kulutusta vuodesta 1995 lähtien. Eläimille käytettävien antibioottien kulutus väheni 1990-luvun lopulla. Käytön vähenemiseen vaikutti ennen kaikkea tarttuvien tautien saneeraus sekä tuotantoeläinten terveydenhuollon tehostuminen. Vuodesta 2003 lähtien kokonaiskulutus on kuitenkin lisääntynyt yli 15 %.

Suomi kuuluu Ruotsin ja Norjan ohella maihin, joissa kapeakirjoinen antibiootti, penisilliini, on tavallisimmin käytetty antibiootti. Muualla Euroopassa eläimille, erityisesti sioille, käytetään eniten laajakirjoista tetrasykliiniä.

Kapeakirjoiset antibiootit aiheuttavat vähemmän resistenssiä eli vastustuskykyä antibiooteille kuin laajakirjoiset antibiootit. Kapeakirjoiset antibiootit vaikuttavat vähemmän elimistön, erityisesti suoliston, normaaliin mikrobistoon. Eläinten ryhmälääkintä on muualla Euroopassa huomattavasti yleisempää kuin Pohjoismaissa, esimerkiksi Iso-Britanniassa 90 % antibiooteista menee ryhmälääkintään, kun Suomessa osuus on 20%.

Antibioottiresistenssitilanne on Suomessa ollut hyvä

Eläimistä eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssitilanne on ollut Suomessa kansainvälisesti vertailtuna pääosin hyvä.

Zoonoosibakteerit, esimerkiksi salmonella ja kampylobakteeri, aiheuttavat tautia sekä eläimille että ihmisille. Suomessa todetaan salmonellaa tuotantoeläimissä ja niistä saatavissa elintarvikkeissa vain harvoin. Tutkitut kannat ovat yleensä olleet hyvin herkkiä antibiooteille. Myös kampylobakteereilla todetaan resistenssiä kansainvälisesti vertailtuna erittäin vähän. Metisilliinille resistenttiä Staphylococcus aureus -bakteeria (MRSA) on Suomessa todettu eläimillä toistaiseksi yksittäisiä tapauksia sekä kaksi epidemiaa hevossairaalassa.

Joidenkin eläimille tautia aiheuttavien bakteerien resistenssitilanne on kuitenkin huolestuttava. Esimerkiksi koirien Staphylococcus (pseud)intermedius -bakteerit ovat olleet vastustuskykyisiä useille antibiooteille jo yli kymmenen vuoden ajan. Lemmikkieläimillä ja hevosilla on todettu myös laajakirjoista beetalaktamaasia (ESBL) tuottavia bakteereita.

Antibioottien tehon säilyttäminen on haaste myös eläinlääketieteessä

Nykyään tiedetään, että resistenttien bakteerien aiheuttamia ongelmia ei pystytä voittamaan uusia lääkkeitä kehittämällä. Uusilla lääkkeillä tulisi olla uusia vaikutusmekanismeja, ja tällaisten aineiden löytäminen on vaikeaa. Ainoiksi tehokkaiksi keinoiksi jäävät mikrobilääkkeiden hallittu käyttö sekä infektioiden ennaltaehkäisy, erityisesti ympäristöolosuhteita parantamalla ja rokottamalla.

Jos bakteeri on resistentti monelle antibiootille, voi tehokkaan hoidon löytäminen olla vaikeaa. Antibiootteja tuleekin käyttää suunnatusti huomioiden resistenssin kehittymisen riskit. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut jo vuonna 1996 ensimmäisen kerran antibioottien käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Suositukset perustuvat Suomen tauti- ja resistenssitilanteeseen. Suositusten toinen päivityskierros on parhaillaan käynnissä ja Evira julkaisee uudet suositukset vuoden 2009 tammikuussa.

Euroopan antibioottipäivä:
http://antibiotic.ecdc.europa.eu/default.asp

Eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden kulutus:
http://www.laakelaitos.fi/laaketeollisuus/elainlaakkeet/elainlaakkeiden_kulutus

FINRES-Vet-ohjelma:
http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1198141211941.pdf

MRSA seura- ja harrastuseläimissä:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/mrsa_seura-_ja_harrastuselaimissa/

Eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/l____kitseminen/elainten_mikrobilaakehoidon_periaatteet/

Lisätietoja:
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, Evira, p. 020 77 24224, antibioottien käyttö eläimille, mikrobilääkesuositukset
eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, Lääkelaitos, p.09 47334 285, eläinlääkkeiden kulutusluvut
erikoistutkija Anna-Liisa Myllyniemi, Evira, p. 020 77 24451, eläimistä eristettyjen bakteerien resistenssitilanne

Aihealueet: