Euroopan komissio uudistaa terveysväitteiden hyväksyntäprosessia

28.9.2010

<p>Euroopan komission tiedotteen mukaan terveysväitteet tullaan hyväksymään kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä hyväksytään kaikki muut paitsi kasviperäisiä aineita (engl. botanicals) koskevat väitteet. Terveysväitteiden hyväksyntäprosessi käynnistyy Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn arviointien valmistuttua kesäkuussa 2011. Kasviperäisten aineiden terveysväitteiden hyväksyntöjä tullaan tarkastelemaan erikseen.</p>

Euroopan komissio on päättänyt uudistaa terveysväitteiden hyväksyntäprosessia kuultuaan useita toimijoita ja jäsenvaltioita.

Aikaisemmin Euroopan komissio on ilmoittanut käsittelevänsä terveysväitteiden hyväksynnät ja hylkäykset sitä mukaa kuin EFSA julkaisee lausuntonsa. Huolena on kuitenkin ollut markkinoiden vääristyminen, kun kielteisen lausunnon saaneiden väitteiden käyttö kielletään, mutta samanaikaisesti arviointia odottavien terveysväitteiden käyttö sallitaan. 

Terveysväitteet tullaan hyväksymään kahdessa erässä
Ensimmäisessä erässä hyväksytään kaikki muut paitsi kasviperäisiä aineita (engl. botanicals) koskevat väitteet. EFSAn odotetaan saavan näiden väitteiden arvioinnit valmiiksi kesäkuussa 2011. Tämän jälkeen Euroopan komissio julkaisee hyväksyttyjen terveysväitteiden listan.

Kasviperäisiin aineisiin liittyvien terveysväitteiden arvioinnin ja toisaalta perinteiseksi kasvirohdosvalmisteeksi luokittelun erilaisia kriteereitä ja vaatimuksia on kritisoitu. Julkaistun tiedon mukaan kasviperäisten aineiden terveysväitteiden hyväksyntöjä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan erillään muista terveysväitteistä.

Uusi toimintatapa helpottaa kuluttajien tiedonsaantia
Terveysväitteet hyväksytään vain tieteellisen näytön perusteella. Listan julkaisemisen jälkeen vain hyväksyttyjen väitteiden listalla olevia väitteitä saa käyttää markkinoinnissa. Näin kuluttajat voivat luottaa elintarvikkeiden terveysvaikutusten todenmukaisuuteen.

Elintarvikealan toimijoiden ja valvojien kannalta tilanne myös selkiytyy.

Euroopan komission tiedote: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1176&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Lisätietoja terveysväitteistä:
ylitarkastaja Marjo Misikangas, Evira, p. 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 1605 2786, anne.haikonen at-merkki.gif : 1Kb mmm.fi

Aihealueet: