Euroopan uusi kasvinsuojeluainejäämäasetus astui enimmäismäärien osalta voimaan 1.9.2008

9.9.2008

<div>Uusi Euroopan yhteisöjen jäämäasetus 396/2005 harmonisoi ja yhdenmukaistaa eurooppalaista lainsäädäntöä kasvinsuojeluainejäämien osalta. Uusi jäämäasetus edesauttaa ylläpitämään kuluttajien terveydensuojelun korkeaa tasoa ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Samalla se luo johdonmukaisen menettelyn kasvinsuojeluainejäämien enimmäismäärien vahvistamiselle Euroopan yhteismarkkina-alueella.</div>

Uuden jäämäasetuksen liitteiden (I - IV) astuessa voimaan Euroopassa on yhtenäiset enimmäismäärävaatimukset (MRL) kaikille kasvisuojeluaineiden jäämille. Enimmäismäärät on asetettu yksittäiselle elintarvikkeelle tai elintarvikeryhmälle. Kaikille niille tuote-tehoaine -yhdistelmille, joille ei ole pystytty määrittämään turvallista MRL:ää, käytetään enimmäismääränä oletusarvoa 0,01 mg/kg.

Kasvinsuojeluainevalmisteet hyväksytään edelleen kansallisesti. Hyväksyntä edellyttää kuitenkin, että kaikille käytetyille tehoaineille löytyy EU:ssa hyväksytty MRL. Mikäli kyseisen tehoaineen jäämälle ei ole asetettu hyväksyttävää enimmäismäärää, tulee se ensin arvioida EU:ssa ja vasta sen jälkeen valmiste voidaan hyväksyä kansallisesti. Tämä tulee hidastamaan uusien valmisteiden hyväksyntää. Tehoaineen arviointi ja MRL:n asettaminen kestävät noin vuoden.

Lainsäädännön yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen lisäksi asetus selventää eri viranomaisten vastuualueita ja roolia enimmäismäärien asettamisessa. EFSA vastaa kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnista yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, ja Euroopan komissio EFSAn lausuntoon perustuen MRL -arvojen asettamisesta.

Asetuksen voimaantulo muuttaa myös EU:n koordinoiman jäämävalvontaohjelman sisältöä ja siihen osallistumista. Jäämävalvontaohjelma sisältää jatkossa myös eläinperäisiä tuotteita, joita siihen ei aiemmin sisältynyt. Ohjelman avulla valvotaan enimmäismäärien noudattamista. Lisäksi sen avulla kerätään tietoja EFSAn tekemää riskinarviointia varten, jossa arvioidaan eurooppalaisten altistumista kasvinsuojeluainejäämille.

Jo nyt tiedetään, että asetuksen käytännön soveltamiseen tarvitaan yhteisön tasolla ohjeita, jotta kaikki jäsenvaltiot tulkitsisivat uusia säädöksiä samalla tavalla. Lisäksi asetusta on tarpeen kehittää jatkossakin. Näitä asioita käsitellään mm. komission tulevassa kokouksessa syyskuun puolessa välissä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Karlström (kasvinsuojeluainejäämien valvonta), p.020 77 24288, 040 48 777 98
Ylitarkastaja Reijo Vanhanen (kasvinsuojeluainevalmisteiden hyväksyminen), p. 020 77 25182, 040 5521857

Lisää aiheesta
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/torjunta-aineet/

Komission internetsivut/pestisidijäämät
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm

Komission MRL-tietokanta http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/database_pesticide_en.htm

 Aihealueet: