Eviran laboratorioselvitys 2008 on valmistunut

12.9.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran käynnistämä laboratorioselvitys on valmistunut. Selvityksen mukaan kunnallisten laboratorioiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisten 10 vuoden aikana ja tilalle on tullut yksityisiä laboratorioita. Selvitys sisältää useita ehdotuksia laboratoriotoimintojen järjestämiseksi. Esimerkiksi laboratorioiden hyväksymismenettelystä ehdotetaan luovuttavaksi niissä tapauksissa, joissa yhteisölainsäädäntö ei sitä edellytä. </div>

Laboratorioille, jotka analysoivat virallisen elintarvikevalvonnan yhteydessä otettuja näytteitä, ehdotetaan vähimmäisvaatimusta mikrobiologisen perusanalyysivalikoiman suhteen, jotta testaukset voidaan käynnistää nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti epidemiatilanteissa. Tämä vaatimus ei koskisi selvityksessä käsiteltyjä asiantuntijalaboratorioita eikä lihantarkastuslaboratorioita.

Kunnan ja valtion vastuuta ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen saatavuudesta korostetaan. Selvityksessä ehdotetaan, että kunnat ja valtio seuraavat laboratorioverkossa tapahtuvia muutoksia ja huolehtivat siitä, että peruslaboratoriopalveluja on saatavissa kohtuullisella etäisyydellä valvontayksiköistä. Lisäksi korostetaan, että laboratoriokentässä on otettava huomioon kilpailulainsäädännön vaikutukset. 

Laboratorioverkon nykytila
Eviran hyväksyttyjen laboratorioiden rekisterissä oli yhteensä 103 laboratoriota (tammikuu 2008). Laboratorioita oli hyväksytty eniten elintarvikelain nojalla, 86 kpl (83 prosenttia). Terveydensuojelulain nojalla hyväksyttyjä laboratorioita oli 47 kpl (46 prosenttia). Useimmilla Eviran rekisterin laboratorioilla oli useita eri säädöksiin perustuvia hyväksyntöjä

Paikallinen ympäristöterveydenhuollon laboratorioverkosto koostui 21 kunnallisesta ja 12 yksityisestä laboratoriosta tammikuussa 2008. Laboratorioverkoston perustan muodostivat pienet, suppeaa elintarvikkeiden sekä talous- ja uimaveden mikrobiologista analytiikkaa tekevät kunnalliset laboratoriot, jotka sijaitsivat kohtuullisen matkan päässä valvontayksiköistä. Vaativampaa mikrobiologista ja kemiallista analytiikkaa tehtiin suurissa kunnallisissa ja yksityisissä laboratorioissa. Muutoksia laboratoriokentässä tapahtuu edelleen. Paikallisilla ympäristöterveydenhuollon laboratorioilla on suuri merkitys paikallisten viranomaisten ja toimijoiden tarvitsemien laboratoriopalvelujen tuottajina.

Laboratoriopalvelujen tarve ja saatavuus
Selvityksessä arvioitiin eri säädösten perusteella tarvittavia vuosittaisia analyysitarpeita. Viranomaisille ja suurille elintarvikealan yrityksille suunnattujen kyselyjen vastausten sekä keskusviranomaisten tilastojen perusteella voidaan todeta, että säädöksiin pohjautuva analyysitarve on vähäinen (yhteensä noin 730 000 analyysiä) laboratoriopalvelujen tarjontaan nähden. Tavallisimpien analyysien osalta esiintyi selvästi ylitarjontaa.

Laboratorioselvityksessä tarkastellaan elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste-, talousvesi- ja uimavesianalytiikkaan sekä asumisterveyteen ja kansalliseen salmonellavalvontaohjelmaan liittyvien laboratoriopalvelujen tarvetta ja tarjontaa Suomessa. Erityisen tarkastelun kohteena ovat paikalliset ympäristöterveydenhuollon laboratoriot, jotka tutkivat elintarvikelain ja terveydensuojelulain edellyttämiä viranomaisnäytteitä. Selvitys tehtiin yhteistyössä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

Eviran laboratorioselvitys löytyy Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/

Lisätietoja:
Johtaja Maija Hatakka, Evira, p. 020 77 24246
Ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija, Tarja Hartikainen, Kuntaliitto, p. 050 373 8499
Ylitarkastaja Jarkko Rapala, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, p. (09) 3967 2810


Aihealueet: