Hevosten tilavaatimuksia koskeva siirtymäkausi päättyy 2013

9.11.2011

<p>Hevosten tilavaatimuksia koskeva 15 vuoden siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien tallien on täytettävä hevoseläinten pitoa koskevan eläinsuojelulainsäädännön tarkemmat tilavaatimukset vuoden 2014 alusta alkaen. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.</p>

Ennen 1.1.2001 käyttöön otetuille talleille myönnetty siirtymäkausi tiettyjen tilavaatimusten osalta päättyy 31.12.2013. Mikäli eläinsuoja on otettu käyttöön 1.1.2001 jälkeen, on uusia tilavaatimuksia pitänyt noudattaa alusta alkaen. Vaatimukset ovat koskeneet myös vanhoja eläinsuojia, jotka on uusittu kokonaisuudessaan 1.1.2001 jälkeen. Tilavaatimukset koskevat hevosten lisäksi poneja, aaseja ja muita vastaavia kavioeläimiä.

Sisäkorkeus
1.1.2014 lähtien hevosten eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 metriä.

Karsinoiden tilavaatimukset
1.1.2014 lähtien hevosen yksittäiskarsinassa tulee olla tilaa siellä pidettävän hevosen säkäkorkeudesta riippuen vähintään 4-9 m². Tätä tilavaatimusta ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun kyseessä on hevosen tilapäinen ja lyhytaikainen säilyttäminen kilpailu-, näyttely- tai muun vastaavan matkan aikana.

Ryhmäkarsinassa ja hevospihaton makuuhallissa vähimmäispinta-ala hevosta kohden on sidottu hevosen ikään ja yksittäiskarsinan koolle säädettyyn vaatimukseen.

On myös muistettava, että pidettäessä hevosia ryhmässä, on jokaista alkavaa 10 hevosen ryhmää kohden oltava käytettävissä sairaskarsina tai muu asianmukainen tarvittaessa lämmitettävä tila hevosten ryhmästä erottamista ja hoitoa varten.

Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa
Voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Eläinsuojelutarkastus voidaan tehdä pitopaikkaan aina, jos on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan tai kohdellaan säädösten vastaisesti. Lisäksi ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastuseläinten pitoa voidaan tarkastaa myös ilman epäilyä. Ammattimaiseksi tai laajamittaiseksi toiminnaksi katsotaan vähintään kuuden täysikasvuisen ravi- tai ratsuhevosen kasvattaminen, vuokraaminen, säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottaminen, valmennettavaksi tai koulutettavaksi ottaminen tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä. Pitopaikat, joissa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajamittaista ravi- tai ratsuhevosten pitoa, pyritään tarkastamaan säännöllisesti.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, eläinsuojeluviranomainen antaa eläinten pitäjälle määräyksen korjata eläimen olosuhteet määräajassa. Määräajan umpeuduttua tilalle tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa määräystä voidaan tehostaa aluehallintoviraston antamalla uhkasakolla tai uhalla, että määrätyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella. Mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat, viranomaiset voivat tarkastuskäynnillä ryhtyä myös välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lisätietoa aiheesta:
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010  (Finlex)
Eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)
”Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen” –opas (Evira)

Lisätietoja:
Jaostopäällikkö Jaana Mikkola, p. 040 831 8425

Aihealueet: