Japanilaisille ja Japanin kautta tuoduille elintarvikkeille erityiset tuontiehdot

25.3.2011

<p>Euroopan komissio on asettanut japanilaisille ja Japanin kautta tuoduille elintarvikkeille ja rehuille erityiset tuontiehdot 28.3.2011 alkaen. Kaikista maahantuotavista eristä on ilmoitettava tuontimaan valvontaviranomaisille vähintään kahta työpäivää ennen erän saapumista. Tuotteet on tuotava EU-alueelle määrättyjen saapumispaikkojen kautta.</p>

Asetuksen lähtökohta on, että ensisijainen vastuu Japanista EU-alueelle tuotavien tuotteiden turvallisuudesta on Japanin viranomaisilla. Niiden tehtävänä on varmistaa, etteivät vientituotteet ole saastuneet. Jäsenmaiden tehtävänä on varmistaa tutkimuksilla, että valvonta toimii Japanissa.

Jokaisen tuontierän mukana tulee olla Japanin viranomaisen antama vakuutus, josta käy ilmi, että raaka-aineet on tuotettu ja/tai tuotteet valmistettu ennen 11.3.2011, tai että tuote on peräisin muualta kuin Fukushiman alueelta tai sen yhdeltätoista lähialueelta.

Jos tuote on peräisin Fukushiman alueelta tai sen lähialueilta, tuontierän mukana olevassa Japanin viranomaisen vakuutuksessa tulee olla tieto siitä, ettei tuotteiden radioaktiivisuus ylitä EU:ssa asetettuja enimmäismääriä. Lisäksi erän mukana tulee olla tuotteiden radioaktiivisuuspitoisuutta koskeva tutkimustodistus. Jäsenvaltioiden on tutkittava vähintään 10 % Fukushiman alueelta tai sen lähialueilta tuotavista elintarvikkeista ja rehuista. Muilta alueilta tuotavista tuotteista on tutkittava vähintään 20 %. Valvottaviin radioaktiivisiin aineisiin kuuluvat jodi-131, cesium-137 ja cesium-134, joille on asetettu sallitut enimmäismäärät elintarvikkeissa. Asetusta tarkastellaan kuukausittain uusien tutkimustulosten valossa.

Kaikista tutkimustuloksista ilmoitetaan komissiolle elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän, RASFF, ja radiologisen kiireellisen tiedonvaihtojärjestelmän, ECURIE, kautta. Järjestelmien kautta saamme nopeasti tietoa muissa jäsenmaissa mahdollisesti todettavista japanilaisten tuotteiden kohonneista radioaktiivisuuspitoisuuksista. Toistaiseksi järjestelmien kautta ei ole tullut tietoon tapauksia, joissa EU-alueelle olisi tuotu saastuneita elintarvikkeita Japanista.

Kyseessä ovat Euroopan toimenpiteet Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden johdosta. Tuontirajoitukset eivät koske tuotteita, jotka on tuotettu ja/tai valmistettu ennen 11.3.2011 ja jotka on toimitettu Japanista ennen 28.3.2011.

Erityiset tuontiedellytykset ovat voimassa 30.6.2011 asti ja niitä tarkastellaan kuukausittain.

Komission asetus korvaa komission aiemman suosituksen, jonka mukaan jäsenmaiden tuli 16.3.2011 lähtien tutkia japanilaisten elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisuutta EU:n rajoilla.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Ulla Karlström, p. 0404877798, ulla.karlstrom at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Lisää tietoa asiasta:
Neuvoston asetus (EURATOM) No 3954/87 (sallitut enimmäismäärät elintarvikkeissa) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1987R3954:19890725:EN:PDF

Euroopan komission tiedote 25.3.2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/362&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fi

Komission täytäntöönpanoasetus N:o 297/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:FI:PDF

Neuvoston asetus (EURATOM) No 944/89 (sallitut enimmäismäärät vähemmän käytetyissä elintarvikkeissa) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/89944_en.pdf

Komission asetus (EURATOM) No 770/90 (sallitut enimmäismäärät rehuissa) http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/doc/legislation/90770_en.pdf

Kasviperäisten elintarvikkeiden nimetyt saapumispaikat (DPE) http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/tuonti/valvonta/elintarvikevalvonta/index.jsp

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonti http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tuonti_ja_vienti/tuonti_eu_n_ulkopuolelta/elainlaakinnallinen_rajatarkastus/

Aihealueet: