Juomien bentseenipitoisuudet pääosin hyväksyttävällä tasolla

16.6.2006

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kartoitti markkinoilla olevien juomien bentseenipitoisuuksia. Näytteitä oli kaikkiaan 56. Valtaosassa näytteitä bentseeniä ei ollut osoitettavissa. </div>

11 näytteessä pitoisuus oli alle 10 mikrogrammaa litrassa.  Neljässä näytteessä pitoisuus oli kuitenkin yli 10 mikrogrammaa litrassa.  Nämä tuotteet olivat kaikki Vip Juicemaker Oy:n valmistamia Vip Solo Orange light –nimisiä juomia.  Elintarviketurvallisuusvirasto on edellyttänyt, että valmistaja vetää pois myynnistä ne erät, joissa bentseenipitoisuus oli yli 10 mikrogrammaa litrassa.  Vip Juicemaker Oy on käynnistänyt toimenpiteet tutkittujen tuote-erien vetämiseksi pois markkinoilta.

Elintarviketurvallisuusvirasto edellyttää, että juomien valmistajat valvovat tuotteidensa bentseenipitoisuuksia, jos on epäiltävissä, että 10 mikrogramman raja ylittyy.  Jos valvonnassa todetaan, että juomassa bentseenin määrä on yli 10 mikrogrammaa litrassa ja valmistaja ei vapaaehtoisesti vedä tuotteita pois markkinoilta, Elintarviketurvallisuusvirasto vetää tuotteet pois markkinoilta.

Näytteet otettiin pääkaupunkiseudun vähittäismyymälöistä.  Osa näytteistä otettiin viikolla 17 ja loput viikolla 22.

Juomissa voi tietyissä olosuhteissa muodostua bentseeniä kahden aineen, bentsoehapon ja askorbiinihapon, reagoidessa keskenään.  Bentsoehappo (E 211) ja askorbiinihappo (E300) voivat olla teknologisessa tarkoituksessa lisäaineina juomiin lisättyjä.  Molempia yhdisteitä esiintyy myös juomien raaka-aineina käytettävissä marjoissa ja hedelmissä.

Eri maissa tehtyjen tutkimusten perusteella on todettu, että bentseenin muodostumista juomissa näyttävät lisäävän muun muassa tuotteen korkea säilytyslämpötila, pitkä säilytysaika ja altistuminen valolle.  Sen sijaan juoman sisältämä sokeri näyttää estävän bentseenin muodostumista.

Bentseeni on syöpää aiheuttava aine, jonka määrälle elintarvikkeissa ei ole raja-arvoa Euroopan unionin tai Suomen elintarvikelainsäädännössä.  Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut juomaveden bentseenille raja-arvoksi 10 mikrogrammaa litrassa.  Tätä raja-arvoa korkeampia määriä ei pidetä välittömänä terveysvaarana, mutta ohjearvolla pyritään siihen, että karsinogeeniseksi tiedetyn aineen määrä pysyy niin alhaisena kuin mahdollista.  Euroopan unionissa bentseenin raja-arvo juomavedessä on 1 mikrogramma litrassa ja Yhdysvalloissa 5 mikrogrammaa litrassa.

Elintarviketurvallisuusvirasto katsoo, että todistetusti syöpää aiheuttavaksi tiedetyn aineen määrän elintarvikkeessa tulee olla niin alhainen kuin mahdollista.  Juomissa bentseenin pitoisuuden ei pitäisi ylittää Maailman terveysjärjestön WHO:n juomavedelle asettamaa rajaa, 10 mikrogrammaa litrassa.

Yksityiskohtaiset tuotteita koskevat tiedot:
- taulukko 1: näytteet sekä tavallisia että kevytvirvoitusjuomia
- taulukko 2: näytteet virvoitusjuomia ja juomatiivisteitä

Lisätietoja
Taina Rautio p. 050 4921 998 (16.6.)
Arja Kaiponen p. 050 3868 432
Anja Hallikainen p.050 3868 433

Aihealueet: