Kalanrehun puhtaus on tärkeä asia – dioksiini- ja PCB-pitoisuudet alle raja-arvojen

12.12.2011

<p>Kasvatetun kalan rehu koostuu pääosin kalaperäisistä tuotteista. Rehun myötä kasvatettaviin kaloihin voi siirtyä myös haitta-aineita. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tutkinut yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa pysyvien orgaanisten haitta-aineiden esiintymistä kalanrehussa ja sen raaka-aineissa. Kalalla on monia hyviä terveydellisiä ominaisuuksia. Kalaan kertyy myös monia orgaanisia haitta-aineita, jotka kasvatettu kala saa rehustaan. Kasvatetun kalan rehu koostuu 50–70 prosenttisesti kalaperäisistä tuotteista, kalajauhosta ja kalaöljystä. Kalajauho on kaloista ja kalanperkeistä valmistettu pulverimainen tuote, jonka kuiva-ainepitoisuus on yleensä yli 90 prosenttia.</p>

Evira ja THL tutkivat dioksiinien (PCDD/F), polyklorattujen bifenyylien (PCB), polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE), perfluorattujen alkyyliyhdisteiden (PFAS) ja organotinayhdisteiden (OT-yhdisteet) esiintymistä kalanrehussa ja sen raaka-aineissa kalaöljyssä ja kalajauhossa.

Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet olivat kaikissa näytteissä alle EU-lainsäädännössä määrättyjen raja-arvojen. Tässä työssä mitatut PBDE- ja PFAS-pitoisuudet olivat samaa tasoa tai alhaisempia kuin kalasta tai kalanrehusta eri puolilla maailmaa mitatut pitoisuudet. Organotinayhdisteiden pitoisuudet kalanrehussa ja sen raaka-aineissa olivat melko alhaisia verrattuna eri puolilta maailmaa mitattuihin pitoisuuksiin kaloissa. Tutkittujen haitta-aineiden pitoisuuksissa esiintyi suurta vaihtelua saman tuoteryhmänkin (kalaöljy, kalajauho, kalanrehu) sisällä. Rehuille ei ole asetettu raja-arvoja muille tutkituille yhdisteille kuin dioksiineille ja PCB:lle.

Dioksiineja ei ole erityisesti valmistettu tiettyyn tarkoitukseen, vaan niitä syntyy esimerkiksi palamisprosessissa. PCB-yhdisteitä on käytetty mm. voiteluaineissa ja elektroniikkateollisuudessa. PBDE-yhdisteitä käytetään palontorjunta-aineina mm. muoveissa, sisustustekstiileissä ja elektroniikkateollisuudessa. PFAS-yhdisteitä käytetään mm. sammutusvaahdoissa ja vettä hylkivinä aineina esimerkiksi tekstiileissä. Organotinayhdisteitä on käytetty mm. torjunta-aineina ja laivanpohjamaaleina. PCB-yhdisteiden käyttö on nykyään maailmanlaajuisesti kielletty, ja muidenkin edellä mainittujen aineiden käyttöä on kansainvälisesti rajoitettu.

Työ on jatkoa Eviran aiemmille hankkeille, joista on saatu tietoa Itämeren kalan haitta-ainepitoisuuksista  (EU-kalat-hankkeet 2002–2011). 

Lue lisää tutkimuksesta:
K. Suominen, A. Hallikainen, P. Ruokojärvi, R. Airaksinen, J. Koponen, R. Rannikko, H. Kiviranta: Occurrence of PCDD/F, PCB, PBDE, PFAS, and Organotin Compounds in Fish Meal, Fish Oil and Fish Feed. Chemosphere 85 (2011) 300–306.

Lisätietoja:
tutkija Kimmo Suominen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö p. 040 827 9715, kimmo.suominen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: