Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2009

7.12.2010

<p>Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset tekivät hieman yli 48 000 tarkastusta elintarvikealan yrityksiin vuonna 2009. Valvontakohteita oli kaikkiaan yli 96 000, joista alkutuotantopaikkoja oli 45 334. Tarkastuskohteiden määrä on kasvanut edellisvuosista, kun alkutuotantopaikat ovat tulleet kattavammin mukaan elintarvikevalvontaan. Elintarvikealan kohteista huomautettavaa todettiin 17 prosentissa kohteista. Puutteet olivat suurimmaksi osaksi kuitenkin lieviä ja nopeasti korjattavia.</p>

Valvontaa on keskitetty niihin kohteisiin, joiden riskit on tunnistettu toisia kohteita suuremmiksi. Valvontakäyntien määrään ovat vaikuttaneet myös kunnissa käytössä olevat resurssit.

Tutkituista elintarvikkeissa vähän määräystenvastaisuuksia
Elintarvikkeiden määräystenmukaisuutta ja turvallisuutta varmistettiin tutkimalla 17 853 näytettä. Eniten kiinnitettiin huomiota elintarvikkeiden tuoreuteen mikrobiologisen laadun mittauksilla. Tutkitut näytteet olivat enimmäkseen määräysten mukaisia. Tutkimuksissa todettiin 1 481 (8 %) määräystenvastaisuutta. Yleensä syynä oli mikrobiologinen laatu. Näiden viranomaisnäytteiden tutkimisen lisäksi yrittäjät varmistavat tuotteidensa turvallisuuden ja lainmukaisuuden omavalvonnan avulla, johon osana kuuluvat raaka-aineiden ja tuotteiden laboratoriotutkimukset.

Suunnitelmallista ja riskiperusteista valvontaa
Kuntien elintarvikevalvonnan laatua on kehitetty suunnitelmalliseksi ja riskiperusteiseksi. Elintarvikelain sallimien menettelyjen käyttö puutteiden korjaamiseksi on edelleen varovaista. Nämä seikat on todettu aluehallintovirastojen tekemien kunnallisten elintarvikevalvonnan auditointien tuloksena samoin kuin Euroopan komission tekemissä Suomen elintarvikeketjun valvonnan tarkastuksissa vuonna 2009. Kunnalliseen elintarvikevalvontaan vaikuttaa lähitulevaisuudessa eniten valvonnan kokoaminen vuoteen 2013 mennessä yhteistoiminta-alueisiin, joissa vähintään 10 henkilötyövuoden valvontaresurssi mahdollistaa ympäristöterveydenhuollon valvonnan erityisosaamisen paikallistasolla.

Valvojien määrä pysynyt ennallaan
Elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitaa kunnissa yhteensä 997 henkilöä. Samat henkilöt hoitavat myös muita ympäristöterveydenhuollon tehtäviä, jolloin työajasta käytettiin elintarvikevalvontaan noin 28 % eli 279 henkilötyövuotta. Elintarvikevalvonnan tutkimuksia teki 223 henkilöä noin 15 % työajasta. Samoja tutkimuksia tehdään lisäksi yksityisissä laboratorioissa, joiden tietoja ei ole kerätty. Elintarvikevalvonnassa työskentelevien henkilöiden määrä on pysynyt suunnilleen samana edelliseen vuoteen verrattuna valvonnan maksullisuudesta huolimatta.

Valvontakohteiden määrä on kasvanut alkutuotannon tullessa mukaan elintarvikevalvonnan piiriin aiempaa kattavammin. Vuonna 2009 oli kaikkiaan 96 578 valvontakohdetta kuntien tarkastettavana, joista muita kuin alkutuotantopaikkoja oli 52 613. Alkutuotantopaikkojen lisäksi tarjoilu- ja ulkomyyntipaikkojen määrä on lisääntynyt muita valvontakohteita enemmän. Elintarvikkeita valmistavien yritysten määrä on sen sijaan vähentynyt.

Tarkastuskäyntejä lähes 50 000
Tarkastuskäyntejä tehtiin kaikkiaan 48 250. Käynnit kohdistuvat pääosin muihin kuin alkutuotantopaikkoihin. Alkutuotantopaikoista tarkastettiin 5 % ja muista valvontakohteista 47 %. Tarkastetut kohteet tarkastettiin yleensä vielä uudelleen. Yhteen tarkastukseen käytettiin keskimäärin aikaa puoli työpäivää.

Hygienian puutteet yleisin toimenpiteiden syy
Tarkastuskäynneillä havaittujen puutteiden johdosta ryhdyttiin toimenpiteisiin 16 278 tapauksessa. Useimmin kyseessä oli puutteellinen hygienia, joka on hallittavissa toimivan omavalvontasuunnitelman toteuttamisella. Toimijoiden omavalvonnan saaminen hyväksyttävälle tasolle onkin edelleen näkyvimpiä haasteita elintarvikevalvonnassa. Havaitut puutteet olivat enimmäkseen kuitenkin vähäisiä ja ne saatiin korjattua valvontaviranomaisen kehotuksesta. Hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin 300 valvontatapauksessa vuoden aikana.

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2009 -julkaisu löytyy Eviran internetsivuilta:
Evira.fi - Julkaisut - Elintarvikeet - Eviran julkaisusarja

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Eeva Fieandt, p. 050 3868404
Yksikönjohtaja Ulla Poutiainen-Lindfors, p. 050 5752387

Aihealueet: