Kuntien elintarvikevalvonta tehostunut

22.12.2009

<p>Hygienian puutteista eniten huomautuksia</p> <p>Viidenneksessä kuntien elintarvikevalvonnan tarkastamista elintarvikealan kohteista todettiin huomautettavaa vuonna 2008. Puutteet olivat suurimmaksi osaksi kuitenkin lieviä ja helposti korjattavia. <br />Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset tekivät lähes 53 000 tarkastusta elintarvikealan yrityksiin. Tarkastuskohteiden määrä on kasvanut edellisvuosista, kun alkutuotantopaikat ovat tulleet kattavammin mukaan elintarvikevalvontaan. <br /></p>

Tarkastukset perusteellisempia
Kunnallisen elintarvikevalvonnan tulokset vuodelta 2008 osoittavat, että valvonta kohdentuu yhä harvempiin yrityksiin. Niissä tehdyt tarkastukset ovat kuitenkin perusteellisempia kuin aikaisemmin.

Tarkastettavia kohteita oli yhteensä hieman yli 95 000 vuonna 2008. Näistä tarkastettiin noin 28 500 kohdetta. Suurin osa tarkastuksista kohdistui muihin kuin alkutuotannon tarkastuksiin, joita ei tarvitse tarkastaa vuosittain.

Samaan yritykseen tehtiin keskimäärin kaksi tarkastuskäyntiä. Sekä tarkastettujen kohteiden että tarkastuskäyntien määrä on laskenut edellisvuosista, mutta yksittäiseen tarkastukseen käytetty aika on pidentynyt. Yhteen tarkastukseen käytettiin aikaa keskimäärin 3,3 tuntia.

Liha, vihannekset ja pintapuhtaus tutkimuskohteina
Elintarvikevalvonnan tutkimuksia tehtiin vuonna 2008 yhteensä 19 400 näytteestä. Näytteistä tutkittiin ensisijaisesti puhtaudesta ja tuoreudesta kertovia mikrobiologisia ominaisuuksia. Eniten tutkittiin lihaa ja lihavalmisteita, vihanneksia, hedelmiä ja niistä tehtyjä valmisteita sekä elintarvikehuoneistojen pintojen puhtautta. Määräystenvastaisuuksia todettiin hieman alle
2 000 näytteestä. Viranomaistutkimusten lisäksi yritykset tutkivat itse tuotteitaan ja tilojensa hygieniaa omavalvonnassaan.

Pakkokeinot käyttöön harvoin
Tarkastustulokset ja tutkimukset johtivat valvontaviranomaisen määräämiin toimenpiteisiin 18 000 tapauksessa. Yleisimpänä syynä toimenpiteisiin ryhtymiseen on ollut puutteellinen hygienia. Tosin valtaosassa puutteet ovat olleet niin vähäisiä, että kirjallinen huomautus on nähty riittävänä toimenpiteenä puutteen korjaamiseksi. Hallinnollisia pakkokeinoja käytettiin huomattavasti vähemmän, esimerkiksi kieltoja määrättiin 20 tapauksessa.

Valvonnan toiminta myös arvioitavana
Elintarvikevalvonnan tasosta huolehditaan valvonnan vaatimustenmukaisuuden arvioinneilla, jota lääninhallitukset tekivät 23 kunnalliseen valvontayksikköön vuonna 2008. Arvioinneissa todettiin, että kunnallinen valvonta oli suunnitelmallista ja valvontakohteiden riskinarviointi oli edennyt edellisvuosista, kun taas näytteenotto- ja tutkimussuunnitelmiin tehtiin kehittämisehdotuksia.

Valvontatulosten perusteella kuntien vastuulla oleva elintarvikevalvonta on tehostunut aiemmista vuosista. Valvontaa on kohdistettu riskien mukaan ja viranomaistoimenpiteitä on käytetty edellisvuosia enemmän.

Kaikkiin valvonnassa havaittuihin puutteisiin ei kuitenkaan ole tartuttu riittävän tehokkaasti. Myös todettujen ongelmien korjaamisen valvonta edellyttää toiminnan tehostamista monessa kunnassa.

Toimenpiteiden vähäiseen käyttöön vaikuttaa valvontaresurssien vähäisyys. Valvonnan maksullisuuden käyttöönoton oli tarkoitus parantaa resurssitilannetta, mutta niin ei ole käynyt. Virkoja elintarvikevalvontaan ei ole juurikaan lisätty.

Kunnallisen elintarvikevalvonnan arviointi vuonna 2008 -julkaisu http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2009/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Eeva Fieandt, p. 020 77 24285 (paikalla 28.12.2009 ja 11.12010 -)
Yksikönjohtaja Ulla Poutiainen-Lindfors, p. 020 77 20306 (28.-31.12. ja 11.1.2010 -)

 

Aihealueet: