Lääkkeellistä markkinointia koskeva uhkasakko maksuun

7.12.2007

<div>Korkein hallinto-oikeus on 12.11.2007 antamallaan päätöksellä hylännyt Polar Pharma Oy:n valituksen. Valitus koski Elintarvikevirastoturvallisuusvirasto Eviran edeltäjänä toimineen Elintarvikeviraston päätöstä, jolla virasto tuomitsi yhtiölle markkinointikiellon tehosteeksi asetetun 50.000 euron uhkasakon maksettavaksi.</div>

Elintarvikevirasto määräsi kesällä 2003 Polar Pharma Oy:n muuttamaan Antivir -nimisen valmisteen pakkausmerkinnät ja muut myynnin yhteydessä annettavat tiedot elintarvikemääräysten mukaisiksi siten, että niissä ei esitetä tuotteella olevan ihmisten sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia tai viitata sellaisiin tietoihin. Lisäksi yhtiötä kiellettiin jatkamasta tai uudistamasta em. lääkkeellisiä väitteitä sisältävää markkinointia. Markkinointikiellon tehosteeksi Elintarvikevirasto asetti 50.000 euron uhkasakon.

Elintarvikeviraston määräämästä markkinointikiellosta huolimatta yhtiö jatkoi valmisteen markkinointia yhtiön www-sivuilla. Koska kiellon noudattamatta jättämiseen ei Elintarvikeviraston mukaan ollut pätevää syytä, virasto tuomitsi marraskuussa 2005 uhkasakon maksettavaksi. Polar Pharma Oy valitti viraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. Valmisteen markkinoinnissa oli edelleen viitattu sairauksien ennalta ehkäisemiseen elintarvikelain vastaisesti, minkä vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö ei ollut täyttänyt viraston kieltopäätöksessä asetettuja velvoitteita. Velvoitteen täyttämättä jättämiselle ei ollut myöskään esitetty pätevää syytä.

Yhtiö valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka 12.11.2007 antamallaan päätöksellä myös hylkäsi valituksen. Elintarvikeviraston uhkasakon tuomitsemista koskeva päätös on siten lainvoimainen ja yhtiö on velvollinen maksamaan uhkasakon asetetun suuruisena.   

Elintarvikkeiden markkinoinnissa on kiellettyä käyttää lääkkeellisiä väitteitä eli väitteitä, joissa esitetään tuotteella olevan ihmisten sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia tai joissa viitataan sellaisiin tietoihin. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira voi kieltää lääkkeellisen markkinoinnin ja tehostaa kieltoa uhkasakolla.

Lisätietoja:
Lakimies Kirsi Hannula, p. 020 77 24325
Yksikön johtaja Auli Suojanen p. 020 77 24280

Aihealueet: