Laiminlyönnit tuotantotiloilla lisääntyivät hieman

26.5.2014

<p>Tuotantoeläimiä kohdeltiin eläinsuojelusäädösten vastaisesti viime vuonna hieman aiempaa enemmän. Broileri-, turkiseläin- ja nautatiloilla todettiin laiminlyöntejä useammin kuin muilla tuotantotiloilla. Kiireellisiä toimenpiteitä tarvittiin kuitenkin vain yhdellä nautatilalla. Tiedot käyvät ilmi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kokoamista valvontatuloksista, jotka koskevat tuotantoeläintiloille tehtyjä suunnitelmallisia eläintarkastuksia.</p>

Vuonna 2013 suunnitelmallinen eläinsuojelutarkastus tehtiin yhteensä 545 tuotantoeläintilalle.  Laiminlyöntejä havaittiin vajaalla kolmanneksella tiloista, mikä on hieman vuotta 2012 enemmän.

”Monet laiminlyönneistä olivat samantyyppisiä kuin aiempina vuosina. Tarkastustuloksissa oli kuitenkin selkeitä eroja eri eläinlajien välillä”, sanoo jaostopäällikkö Taina Mikkonen Evirasta.

Laiminlyönneissä eroja eläinlajien välillä

Lähes puolella tarkastetuista 132 broileritilasta esiintyi epäkohtia. Tarkastetuista 244 nautatilasta laiminlyöntejä havaittiin 27 prosentilla eli jonkin verran vuotta 2012 enemmän. Yhdellä nautatilalla käynnistettiin kiireelliset toimenpiteet eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin viidesosalla tarkastetuista sikatiloista, mikä on vähemmän kuin vuonna 2012. Tarkastetuilla ankka- ja hanhitiloilla laiminlyöntejä ei tänäkään vuonna ollut lainkaan.

Turkiseläinten olot kohentuneet hieman

Myös lammastiloilla laiminlyöntien osuus laski edelleen 17 prosenttiin.

”Suurin osa laiminlyönneistä oli kahdella lammastilalla. Yhdeksästä tarkastetusta vuohitilasta yhdellä havaittiin epäkohtia. Lisäksi kahdestakymmenestä tarkastetusta munintakanalasta kolmella ilmeni puutteita lainsäädännön noudattamisessa”, Mikkonen toteaa.

Turkiseläimillä havaittujen laiminlyöntien määrä laski selvästi vuodesta 2012, mutta oli edelleen suhteellisen korkea, 33 prosenttia. Turkiseläintiloja tarkastettiin kuitenkin vain 24, mikä on aiempia vuosia vähemmän.

Valvontaa tehostettu suunnitelmallisesti

Euroopan unioni velvoittaa jäsenvaltiot tarkastamaan vuosittain edustavan määrän tuotantoeläintiloja. Maatilojen suunnitelmalliset, otantaan perustuvat eläinsuojelutarkastukset aloitettiin Suomessa vuonna 1998. Niissä käydään läpi koko kansallisen eläinsuojelusäädännön noudattaminen.

Suomessa noin neljännes valvottavista tiloista valitaan tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla ja loput valitaan riskiperusteisesti tietyin eläinlajikohtaisesti määritetyin painotuksin. Valvonnan riskiperusteisuutta on kehitetty suunnitelmallisesti viime vuosien aikana.

Lue lisää: 
Sektorikohtaiset valvontaraportit 2013 
Tarkastusten tulokset eläinlajeittain  
Suomen eläinsuojelulainsäädäntö  (MMM)

Lisätietoja:
ylitarkastaja, jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 830 8404
ylitarkastaja Helena Hepola, p. 040 489 3353

Aihealueet: