Lehmien laiduntaminen parantaa hyvinvointia

20.5.2009

<p>Naudatkin nauttivat kesästä ja kaipaavat jaloittelua ulkona. Suomen eläinsuojelusäädösten mukaan kytkettynä pidettävät lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot on päästettävä 1.5. - 30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan. Laitumella lehmä voi toteuttaa luontaista käyttäytymistään laumaeläimenä. Laiduntaminen on lisäksi hyvä keino parantaa mm. jalkaterveyttä ja hedelmällisyyttä. Suomen nautojen hyvinvointia tukeva jaloitteluvaatimus on tiukempi, mitä EU:n lainsäädäntö edellyttää. EU-tasolla ulkoiluvaatimus koskee vain luomutuotantoa.</p>

Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 neliömetriä eläintä kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä.

Ulkotarhan sekä eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava naudoille turvallisia ja sellaisia, että eläimet eivät tarpeettomasti likaannu. Laitumella ja ulkotarhassa olevilla eläimillä on oltava mahdollisuus päästä riittävään suojaan epäsuotuiselta säältä kuten suoralta auringonpaisteelta, tuulelta ja sateelta.

Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava naudoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa, jotta estetään eläinten vahingoittuminen ja karkaaminen. Sähköistetyt aidat eivät saa aiheuttaa naudoille tarpeetonta kärsimystä. Lisäksi suositellaan, että ulkotarhan tai laitumen aitaamiseen ei käytetä piikkilankaa. Vesihuollon järjestäminen laitumelle on erityisen tärkeää. Kesällä 2009 lääninhallitukset valvovat tehostetusti lypsylehmien ja hiehojen jaloitteluvaatimuksen noudattamista.

Nautojen hyvinvointiin liittyvissä ongelmatilanteissa tai jos on aihetta epäillä, että nautoja pidetään tai hoidetaan eläinsuojelusäädösten vastaisesti, voi yksityinen henkilö ottaa yhteyttä paikallisiin eläinsuojeluviranomaisiin. Eläinsuojeluvalvontaa paikallistasolla hoitavat kunnaneläinlääkäri, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat (terveystarkastajat) sekä poliisi. Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät lääninhallitusten valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat.

Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläinsuojelusäädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Eläinsuojelusäädösten valmistelu ja niiden täytäntöönpanon valvonta kuuluvat maa- ja metsätalousministeriölle.

Lisätietoja nautojen hyvinvoinnista:  www.evira.fi > Tilauspalvelu > Esitteet > Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta

Lisätietoja: Jaostopäällikkö Taina Mikkonen, Evira, p. 020 77 24225, 040 830 8404

 

Aihealueet: