Luomuvalvonta hyödyttää luomutuotantoa

23.5.2011

<p>Luomuvalvonnasta on hyötyä suomalaiselle luomutuotannolle, mutta yksittäiselle toimijalle hyöty on vähäisempi. Tätä mieltä olivat Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran luomuvalvonnan asiakaskyselyyn vastanneet. Lähes 80 prosenttia vastaajista katsoi, että valvonnasta on paljon tai melko paljon hyötyä luomutuotannolle. Vastaavasti vain puolet vastaajista katsoi, että valvonnasta on hyötyä yksittäiselle toimijalle.</p>

Luomuvalvonnan tavoitteeksi nähtiin varmistaa, että luomutuotteet on tuotettu sääntöjen mukaisesti. Myös luomutuotteiden markkinavalvonta nähtiin tärkeäksi. Monissa vastauksissa tuotiin esille myös neuvonnan tarve luomuvalvonnan yhteydessä.

Luomuvalvonnan ongelmia olivat vastaajien mukaan muun muassa valvonnan vaihtelevuus maan eri osissa ja eri tuotantosuuntien välillä. Toimintaa vaikeuttaa myös useista eri lainsäädännöistä tulevat vaatimukset ja niiden yhteensovittaminen.

Käytännössä hankalimmiksi asioiksi tuotantoehdoissa koettiin luomusiemeniin ja eläinten ruokintaan liittyvät asiat, kirjanpidon velvoitteet sekä alihankintakysymys.

Tarkastusten toivottiin olevan käytännönläheisimpiä ja vähemmän byrokraattisia. Osassa vastauksista toivottiin mahdollisuutta täyttää ennakkoon tarkastuslomakkeen tietoja tarkastuksen nopeuttamiseksi. Myös tarkastusten sisältöä ja tiheyttä toivottiin muutettavan aiempien tulosten perusteella.

Toimijat toivoivat, että Evira lisäisi tiedotustaan ja selkeyttäisi internetsivujaan. Lisäksi he toivoivat enemmän viestintää kuluttajille luomuvalvonnan vaatimuksista.

Evira keräsi maaliskuun lopun ja toukokuun puolivälin välisenä aikana palautetta luomuvalvonnasta. Kyselyyn tuli 172 vastausta. Luomuviljelijöitä vastaajista oli vajaa kolmannes, joista noin puolella oli myös luomueläimiä. Suurin osa vastaajista oli Uudeltamaalta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään luomuvalvonnan kehittämiseksi.

Lisätietoja:
Evira.fi > Asiakokonaisuudet > Luomu > Asiakaskysely > Luonnonmukaisen tuotannon valvonnan asiakaskyselyn tulokset

ylitarkastaja Beata Meinander, Evira, puh. 0400 571 033

Aihealueet: