Luonnontuotteiden alkuperätiedoissa puutteita

7.12.2006

<div>Luonnontuotteiden markkinoijilla on vielä parantamisen varaa tuotteiden alkuperän ja jäljitettävyyden dokumentoinnissa. Viime vuonna toteutetussa valtakunnallisessa valvontaprojektissa kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset tarkastivat erityyppisissä myyntipaikoissa myynnissä olleiden mustikan, puolukan, karpalon, lakan ja kantarellin alkuperätietoja ja jäljitettävyyttä.</div>

Elintarvikelain (23/2006) mukaan elintarvikealan toimijalla tulee olla riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Tähän perustuen elintarvikealan toimijalla on oltava kirjallinen tieto tuotteen alkuperämaasta. Tiedon perusteella toimija osaa antaa alkuperästä oikean tiedon kuluttajalle. Jäljitettävyyttä koskevat säädökset sisältyvät EY:n yleiseen elintarvikeasetukseen (178/2002). Kaikilla elintarvikealan toimijoilla tulee olla tiedot tavarantoimittajista ja myynti-/toimitusajankohdista sekä siitä, kenelle tuotteita on toimitettu ja milloin (jäljitettävyys ketjussa yksi askel eteenpäin ja yksi askel taaksepäin). Jäljitettävyystietoja tarvitaan mm. kriisitilanteiden hallintaa ja kohdennettujen takaisinvetojen tekemistä varten.

Luonnontuotteen alkuperää selvitettiin 142 tarkastuksessa, ja luotettava kirjallinen alkuperätieto löytyi vain 64 prosentissa tarkastuksia. Tuotteen alkuperää ei pystytty todentamaan 18 prosentissa tarkastuksia. Alkuperän todentamista ei vaadittu 17 prosentissa tarkastuksia, koska kyseessä oli pakattu tuote ja tarkastus tehtiin muualla kuin pakkaajan tiloissa. Lisäksi kahdessa tapauksessa tuotteen lähetysasiakirjojen ja pakkausmerkintöjen välillä oli ristiriitaisuutta alkuperätiedon suhteen.

Jäljitettävyystietoja, eli tuotteen toimittajan yhteystietoja ja toimituspäivää selvitettiin 42 tarkastuksessa. Tarvittavat tiedot löytyivät vain 56 prosentissa tarkastuksia. Pakolliset jäljitettävyystiedot olivat puutteelliset tai puuttuivat kokonaan yli 40 prosentissa tarkastetuista tuote-eristä. Lisäksi projektissa jäljitettiin 11 luonnontuote-erää tarkastuskohteesta ketjussa taaksepäin ja selvitettiin, toteutuuko jäljitettävyys käytännössä.

Tullilaitos osallistui valvontahankkeeseen tutkimalla 86 maahantuodun luonnontuote-erän turvallisuutta ja laatua. Näytteistä tutkittiin Tullilaboratoriossa mm. mikrobiologista laatua, radioaktiivisuutta ja raskasmetalleja. Määräysten vastaisia tuote-eriä oli 4,6 prosenttia tutkituista. Huomautuksia annettiin 24 prosentille tutkituista eristä. Kaikkien hylkäysten ja huomautusten syynä oli heikko mikrobiologinen laatu. Hylätyistä eristä suurin osa (3 erää) oli tuoreita tai pakastettuja marjoja, joista todettiin liikaa homeita ja hiivoja.

Valvontahankkeen perusteella elintarvikealan toimijoille laaditaan ohjeistusta alkuperää ja jäljitettävyyttä koskevien vaatimusten huomioon ottamisesta omavalvonnassa. Kuntien valvontaviranomaisille annetaan koulutusta omavalvonnan valvonnasta ja järjestetään vastaavia valvontahankkeita muiden tuotteiden osalta.

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Arja Kaiponen, Evira, p. 020 77 24288
Tuoteturvallisuuspäällikkö Katri Hyysalo, Tullilaboratorio, p. 020 49 23218

Aihealueet: