Luonnonvaraisten keräilytuotteiden käsittelyä ja jalostusta koskevien vaatimusten helpottuminen

16.7.2007

<div>Luonnonvaraisten keräilytuotteiden käsittelystä, jalostuksesta ja luovutuksesta teollisuuteen, suurtalouteen ja vähittäiskauppaan on annettu ohje, jossa helpotetaan kerääjien toiminnalle lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Eviran antaman ohjeen mukaan luonnonvaraisten tuotteiden kerääjien tulee tehdä ilmoitus kotikuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle, eikä erillistä hyväksymismenettelyä tarvita. </div>

Eviran antama ohje perustuu elintarvikelain (23/2006) ohella EY:n elintarvikehygieniasta antamaan asetukseen (852/2004) ja sen tiettyjen säännösten täytäntöönpanosta annettuun EY:n komission ohjeeseen. Se liittyy viraston 12.12.2006 antamaan ohjeeseen kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannosta sekä elintarvikehuoneiston edellyttävistä toiminnoista (6568/900/2006) täsmentäen sitä luonnonvaraisten keräilytuotteiden käsittelyn, jalostuksen ja luovutuksen osalta.

Eviran ohjeessa todetaan, että luonnonvaraisten sienten ja marjojen poimijat ovat Suomessa perinteisesti käsitelleet ja jalostaneet sieniä ja marjoja ja luovuttaneet näitä tuotteita paitsi kuluttajille myös teollisuuteen, suurtalouksiin ja vähittäiskauppaan ilman että tällaisesta toiminnasta olisi vaadittu tehtäväksi mitään ilmoitusta. Vaikka tällainen perinteinen toiminta on luonteeltaan pienimuotoista eikä siihen liity sanottavia turvallisuusriskejä tai tarvetta ennakkovalvontaan, se edellyttäisi nykyisten säännösten perusteella käytettyjen tilojen hyväksymistä elintarvikehuoneistoksi.

Elintarvikelain 13 § 2 momentissa tarkoituksena oli säätää toiminnoista, jotka ovat ”luonteeltaan vähäisiä tai muuten rajoitettuja taikka elintarvikkeen jakelu tapahtuu suoraan kuluttajalle” tai joissa ”toimintaan liittyvät riskit voidaan katsoa vähäisiksi, eikä niiltä edellytettäisi ennakkovalvontaa” (HE elintarvikelain yksityiskohtaisiksi perusteluiksi, 13 §). Tästä syystä ja ottaen huomioon joustavuusnäkökohdat Evira pitää riittävänä, että luonnonvaraisten tuotteiden kerääjät tekevät elintarvikelain mukaisesti ilmoituksen toiminnastaan kotikuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Luonnonvaraisten tuotteiden perinteiseksi käsittelyksi ja jalostukseksi katsotaan ohjeessa muun muassa sienten ryöppäämistä ja suolaamista, marjojen murskaamista tai survomista, yrttien ja muiden luonnonvaraisten tuotteiden kuivaamista sekä niiden jäädyttämistä.

Ohjeet Eviran internetsivuilla:
• Ohje luonnonvaraisten keräilytuotteiden käsittelystä, jalostuksesta ja luovutuksesta teollisuuteen, suurtalouteen tai vähittäiskauppaan (ad. 6568/900/2006): http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_288.pdf
• Ohje kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannosta sekä elintarvikehuoneiston edellyttävistä toiminnoista (ad. 6568/900/2006): http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_262.pdf

Lisää tietoa alkutuotannosta Eviran internetsivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/alkutuotanto/

Lisätietoja
yksikönjohtaja Kyösti Siponen, p. 020 77 24230, 050 386 8412

Aihealueet: