Mikrobikontaminaation arviointimalli sianlihan tuotannolle

20.5.2010

<p>Eviran riskinarviointiyksikössä on valmistunut matemaattinen arviointimalli, jota voidaan soveltaa yleisemminkin elintarvikkeiden puhtautta uhkaavien mikrobien esiintyvyyden arviointiin. Malli perustuu otokseen erityyppisiä tuotantoeläinkohtaisia testituloksia tuotannon eri vaiheissa.</p>

Mallissa esimerkkisovelluksena käytettiin kotimaisen sianlihan tuotantoa. Aineisto saatiin seuraamalla samoja merkittyjä sikoja tilalla, teurastamolla ja lopuksi lihanäytteissä. Testitulosten ja mallin avulla voidaan arvioida todellista mikrobiesiintyvyyttä ja sen muutosta tuotantoketjun eri vaiheissa.

Mallissa on huomioitu, että eri kohdissa tuotantoketjua otetuissa ja eri tavoin kohdentuvissa näytteissä mikrobeita voi jäädä löytymättä, vaikka niitä olisi ja että havaintoja voi myös puuttua. Lisäksi mallilla voidaan arvioida mikrobeja vähentävien toimien vaikutusta lopputuotteen puhtauteen ja muita tähän riskiin vaikuttavia taustamuuttujia.

Mallin tulokset saadaan todennäköisyysjakauman muodossa, joka kuvaa jäljelle jäävää epävarmuutta malliin sisältyneiden tietojen jälkeen. Mikrobiriskin suuruutta mitataan todennäköisyyksiä laskemalla ja siten tuloksia hyödynnetään riskeihin perustuvaa päätöksentekoa varten.

Esimerkkisovelluksessa tutkittiin yhteisesti kolmea haitallista bakteeria Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis. Jotakin näistä kolmesta esiintyy sianlihassa arviolta 1-11 % ja sopivilla toimenpiteillä teurastamolla voidaan niiden esiintyvyyttä laskea 0-2 %:n tasolle. Mallin tuloksia voidaan hyödyntää määritettäessä mikrobeille parasta seurantakohtaa, sekä suunniteltaessa riskinhallintatoimia tuotantoketjussa.

Malli on julkaistu tilastotieteellisessä ammattilehdessä  Statistical Modelling 2010:1, 69-87  
(pdf, 578 kb) Ranta, J., Siekkinen, K.-M., Nuotio, L., Laukkanen, R., Hellström, S., Korkeala, H., Maijala, R Causal hidden variable model of pathogenic contamination from pig to pork.

Malli on kehitetty tutkimusprojektista, jossa mukana oli myös Helsingin yliopiston elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto.

Lisätietoja:
erikoistutkija Jukka Ranta
p. 040 489 3374, jukka.ranta at-merkki-kapea.gif evira.fi

Aihealueet: