Muutoksia ravintolisiä koskevaan ilmoitusmenettelyyn

31.7.2007

<div>Ravintolisiä koskevaan lainsäädäntöön tulee 1.8.2007 voimaan muutos, jolla on vaikutusta ravintolisiä koskevaan ilmoitusmenettelyyn. </div>

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 1.6.2007 antanut asetuksen 672/2007, jolla on muutettu ravintolisäasetuksen 571/2003 7 pykälää. Asetusmuutoksen seurauksena ravintolisäilmoitusta ei enää tarvitse tehdä kuukautta ennen toiminnan aloittamista, vaan ravintolisän markkinoille saattamisesta vastuussa oleva elintarvikealan toimija voi tehdä ilmoituksen samanaikaisesti, kun tuote saatetaan markkinoille. Lisäksi ilmoitukseen ei enää tarvitse liittää analyysitodistusta, vaan pakkausmerkintämalli riittää.

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetusta (571/2003) muutettiin, koska Euroopan komissio antoi vastaanottamansa kantelun johdosta Suomelle virallisen huomautuksen. Huomautus koski ravintolisiä koskevan direktiivin 2002/46/EY soveltamista sekä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan tulkintaa. Komissio katsoi, että Suomessa noudatettava ravintolisien ilmoitusmenettely oli ristiriidassa ravintolisädirektiivin sekä perustamissopimuksen kanssa, koska ilmoitus oli tehtävä ennen ravintolisän markkinoille saattamista ja koska ilmoituksen yhteydessä vaadittiin pakkausmerkintämallin lisäksi analyysitodistus.

Analyysitodistusvaatimuksen poistuttua Elintarviketurvallisuusvirasto voi ottaa vastaan ravintolisäilmoitukset, joista ei ole toimitettu vanhan asetuksen mukaista analyysitodistusta. Ilmoitukset pyritään käsittelemään mahdollisimman pian.

Elintarviketurvallisuusvirasto kuitenkin muistuttaa, että ravintolisäasetuksen 571/2003 5 pykälän ja ravintolisädirektiivin 2002/46/EY 8-9 artiklan mukaan ravintolisän pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen ominaisten aineiden määrien on oltava keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin. Pakkausmerkintöjä ja niiden perusteita valvotaan markkinoille tulon jälkeen kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten toimesta.

Ravintolisäasetuksen muutos 672/2007
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2007/20070101.pdf

Lisätietoa ravintolisien ilmoitusmenettelystä Eviran internetsivuilta http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ravintolis__t/

Aihealueet: