Ohjeita torjunta-aineiden käyttöä koskevien ympäristörajoitusten lausekkeiden tulkintaan

3.4.2006

Ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi kasvinsuojeluaineiden hyväksymisen ehdoksi on saatettu asettaa käytön rajoituksia, varoituksia tai huomautuksia. Tavoitteena on käyttää vakiomuotoisia rajoituslausekkeita. Eri aikoina hyväksytyillä, samantyyppisilläkin valmisteilla saattaa kuitenkin varoituslausekkeiden sanamuoto olla erilainen. Uusien tutkimustulosten perusteella valmisteiden käytön rajoituksia on voitu muuttaa etiketin painamisen jälkeen. Lähtökohtana on se, että viljelijän tulee noudattaa myyntipäällykseen merkittyjä rajoituksia. Hän voi noudattaa uusia, myöhemmin annettuja rajoituksia, sillä ne ovat pääsääntöisesti lievempiä kuin valmisteelle alun perin määrätyt rajoitukset. Muutoksista käytön rajoituksiin tiedotetaan ammattilehdissä ja internetissä osoitteessa www.evira.fi.

Eviraantaa käytön rajoituksista seuraavat tulkintaohjeet viljelijöiden ja valvontaviranomaisten noudatettaviksi:

Mikäli ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi päätettyihin rajoituksiin on kirjoitettu ”ei saa ”, ”ei tule” tai ”tulee” määräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

Suosituksia ovat rajoitukset, joissa lukee ”ei suositella” tai ”tulisi”. Viljelijää neuvotaan noudattamaan suositusta, mutta käytöstä ei aiheudu sanktioita. Samalla peltolohkolla tarkoitetaan kasvulohkoa.

Jos valmisteen käyttö on sallittu vain salaojitetuilla pelloilla, sitä ei saa käyttää kokonaan ojittamattomilla pelloilla eikä pelloilla, joilla on avo-ojat.

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ympärille on jätettävä suojavyöhyke muillakin kuin tärkeillä pohjavesialueilla, kun ruiskutetaan valmisteita, joiden käyttö on kielletty I ja II pohjavesialueluokkiin kuuluvilla pelloilla. Suojavyöhykkeen leveys on 30 metriä, ellei ympäristön hoitosuunnitelmaan ole merkitty leveämpää suojavyöhykettä.

Vähimmäisetäisyydellä vesistöstä tarkoitetaan etäisyyttä pinta-veteen ruiskutushetkellä. Viljellyiksi alueiksi luetaan kaikki lohkot, joista on ko. vuonna jätetty tukihakemus.

Lisätietoja antavat: apulaisjohtaja Eija-Leena Hynninen tai ylitarkastaja Reijo Vanhanen

Aihealueet: