Pidetään uudet sikataudit poissa maasta – PRRS suurin uhka

27.7.2011

<p> <strong>Eviran asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä, että suomalaissikojen hyvää tautitilannetta suojataan edelleen. Suomen hyvä tautitilanne ja maltillinen mikrobilääkkeiden käyttö ovat vahvuuksia, joiden eteen kannattaa tehdä työtä. Eläinaineksen tuonnissa uusiin eläintauteihin liittyvät riskit kannattaa pitää mahdollisimman pieninä ja tilojen omaan tautisuojaukseen kannattaa panostaa.</strong> </p>

PRRS-tauti (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) on yksi merkittävimmistä sikojen virustaudeista ja sitä pidetään sikoja Suomeen tuotaessa suurimpana uhkana. PRRS voi Suomeen tullessaan aiheuttaa porsastuotannolle ja lihasian kasvatukselle merkittäviä tappioita.

Maamme on Ruotsin ja Norjan ohella yksi harvoja maita, joissa ei esiinny sikojen PRRS-tautia. PRRS:n ennaltaehkäisyyn eläintuontien yhteydessä kannattaa panostaa. Jos PRRS tulisi Suomeen eläintuonnin seurauksena, taudin nopea toteaminen ja rajattu määrä tartunnan saaneita tiloja olisi edellytys sille, että vastustustoimenpitein tauti olisi mahdollista nopeasti hävittää maasta. Tilakohtaiset hävittämistoimenpiteet olisivat erityisesti suuremmissa yksiköissä kalliita ja vaativia toteuttaa. Ruotsissa 15 sikatilalle levinnyt PRRS onnistuttiin juurimaan maasta vuonna 2007. Torjunta oli hyvin kallista. Kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 50 miljoonaa kruunua (5,4 miljoonaa euroa).

Tuontieläinten mukana Suomeen voi tulla myös muita virustartuntoja, jotka aiheuttavat PRRS-tautia vähemmän oireita. Virustautien seurauksena bakteerien aiheuttamien jälkitautien vaara kasvaa, jolloin antibioottilääkitysten tarve lisääntyy. Taudit heikentävät eläinten hyvinvointia ja lisäävät tuotantokustannuksia.

Suomalaiset tuotantovahvuudet

Sikojen terveydenhuolto on ollut Suomessa uraa uurtavaa. Esimerkiksi porsasyskä- ja dysenteriavapaus terveydenhuollon kansallisella tasolla ovat elinkeinon 1990-luvulla käynnistämän vapaaehtoisen terveysluokitusjärjestelmän ansiota, mikä on vähentänyt sikojen lääkitystarvetta. Tilakohtaisin toimenpitein tilojen tuottavuutta voidaan edelleen tehostaa. Suomen hyvä salmonellatilanne on maailmassa lähes ainutlaatuinen.

Suomessa eläimille käytetään mikrobilääkkeitä moniin muihin Euroopan maihin verrattuna hyvin vähän; vain Ruotsin ja Norjan kulutusluvut suhteutettuna tuotantoeläinten biomassaan ovat vielä pienempiä.

Tuontiin liittyvien riskien hallinta

Eläviä sikoja on tuotu yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Suomeen vain maista, joissa tautitilanne on yhtä hyvä kuin Suomessa, ja noudattaen ETT ry:n (Eläintautien torjuntayhdistys) tuontiohjeita. Tästä periaatteesta kannattaa pitää kiinni. Jos lähtömaan tautitilanne poikkeaa Suomen tilanteesta, suositellaan, että elävien eläinten sijasta tuotaisiin spermaa, jonka osalta tautiriskit ovat helpommin hallittavissa.

Nykyisellä sikaloiden terveysluokituksella on pystytty ennaltaehkäisemään hyvin meillä esiintyvien merkittävien sikatautien leviämistä tilalta toiselle ja ylläpitämään sikatiloilla saavutettua eläinten hyvää terveydentilaa. Suomen hyvää tautitilannetta kannattaa varjella. 

Lue koko artikkeli osoitteessa http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/pidetaan_uudet_taudit_pois_maasta.pdf
Lisätietoa PRRS-taudista: http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten_terveys_ja_elaintaudit/elaintaudit/siat/prrs-tauti/ 
Lisätietoa tilojen tautisuojauksesta (ETT): http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
Lisätietoa sikaloiden terveysluokitusrekisteristä: www.sikava.fi

Lisätietoja:
Sikojen sairaudet: Erikoistutkija Taina Laine p. 050 373 6614, erikoistutkija Laura Haltia, p. 050 409 2807 (15.8. jälkeen)
Sikojen virustaudit: tutkija Laura London (ei 1.-5.8.) p. 050 351 0308, erikoistutkija Tiina Nokireki 050 413 1687, tutkimusyksikönjohtaja prof. Liisa Kaartinen p. 040 840 7364
Mikrobilääkeresistenssin seuranta: tutkimusyksikönjohtaja prof. Anna-Liisa Myllyniemi p. 0400 287 398 (8.8. alkaen)

Aihealueet: