Ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 13 terveysväitteitä koskevien lisätietojen toimittaminen

14.4.2009

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA julkaisi vuoden alussa aikataulun artiklan 13 terveysväitteiden arvioinnille. Kaikille väitteille EFSA ei pystynyt antamaan arviointiaikataulua eri syistä johtuen. EFSA palautti nämä väitteet takaisin komissiolle väitteen selkiyttämistä tai lisätietojen pyytämistä varten.</div>

 Lista Suomea koskettavista artiklan 13 terveysväitteistä, joista EFSA pyytää toimittamaan lisätietoa on liitteenä.

Elintarvikealan toimijoiden on nyt mahdollista toimittaa omista terveysväitteistään vaadittuja lisätietoja. EFSA ei pysty aloittamaan väitteen arviointia ennen kuin vaaditut lisätiedot on saatu. Jos lisätietoja ei toimiteta, väite poistetaan listalta.

Väitteistä tulee toimittaa EFSA:n ilmoittaman palautussyyn mukaan seuraavat lisätiedot:

1. EFSA on katsonut väitteen kuulumisen artiklan 13 terveysväitteiden määritelmän piiriin epäselväksi (esim. väitteet, jotka viittaavat sairauden riskin vähentämiseen, lasten kasvuun ja kehitykseen sekä lääkkeelliset väitteet).
• Terveysväite tulee muotoilla uudestaan sellaiseen muotoon, joka vastaa artiklan 13 terveysväitteiden määritelmää.

2. Väite kuvaa vaikutusta yleiseen hyvinvointiin, jossa terveyssuhde ei ole selkeä (esim. ”Yhdiste X:n lisäsaanti ylläpitää elinvoimaisuutta vanhenemisessa”).
• Terveysväite tulee muotoilla uudestaan sellaiseen muotoon, josta selkeä terveysvaikutus on havaittavissa ja joka vastaa esitetyn tieteellisen aineiston näyttöä.

3. Väite on liian epäselvä tai siinä esitetty vaikutus ei ole selkeä/mitattavissa oleva. (esim. yhdiste X ja ”energisyys ja elinvoimaisuus”, ehdotettu sanamuoto: ”Yhdiste X on tärkeä ylläpitämään energisyyttä ja elinvoimaisuutta”).
• Terveysväite tulee muotoilla uudestaan sellaiseen muotoon, josta selkeä terveysvaikutus on mitattavissa ja joka vastaa esitetyn tieteellisen aineiston näyttöä.

4. Elintarvike, josta väite esitetään, ei ole riittävästi kuvattu tai väitteen käytön edellytyksiä ei ole riittävän tarkasti määritetty.
• Väitteen kohteena oleva elintarvike tulee kuvata koostumuksensa tai käytön edellytyksien osalta tarkemmin.

5. Väite, joka koskee yhdistelmäainesosia, joita ei ole riittävän tarkasti määritelty.
• Väitteen kohteena oleva yhdistelmäainesosa tulee kuvata koostumuksensa osalta tarkemmin.

Pyydetyt lisätiedot tulee toimittaa Eviraan sähköpostiosoitteeseen terveysvaite at-merkki-kapea.gifevira.fi 15.5.2009 mennessä käyttämällä liitteenä olevaa lomaketta.

EFSA:n lista artiklan 13 terveysväitteistä (zip-pakattu Access-tietokanta) löytyy www-osoitteesta: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/General/art13claims,2.zip?ssbinary=true


Lisätietoja antavat:
ylitarkastaja Sari Sippola, Evira. p. 020 7724283, sari.sippola at-merkki-kapea.gifevira.fi (paikalla 20.4.09)
neuvotteleva virkamies Anne Haikonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 1605 2786, anne.haikonen at-merkki-kapea.gifmmm.fi


Aihealueet: