Sairauden riskin vähentämistä koskevia väitteitä voi käyttää vasta niiden hyväksymisen jälkeen

28.10.2008

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa elintarvikealan toimijoita siitä, että sairauden riskin vähentämiseen liittyvien väitteiden käyttö ei ole sallittua ennen kuin väitteet ovat saaneet ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen hyväksynnän. Tarvittaessa Evira ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei hyväksymättömiä sairauden riskin vähentämiseen liittyviä väitteitä käytetä.</div>

Elintarvikkeista esitettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevaa asetusta (EY) N:o 1924/2006 alettiin soveltaa 1.7.2007. Asetus antaa elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden usean vuoden siirtymäajan turvin muuttaa omat tuotteensa ja niistä esitettävät väitteet säädöksen vaatimusten mukaisiksi. Useimmat siirtymäajat päättyvät 31.1.2010, jonka jälkeen vain hyväksyttyjä väitteitä voi käyttää. Keskeiset päivämäärät voi tarkistaa Eviran uudesta siirtymäaikoja koskevasta valvontaohjeesta Eviran internetsivuilta.

Sairauden riskin, tarkemmin sanottuna riskitekijän, vähentämiseen viittaaville väitteille ei ole kuitenkaan annettu siirtymäaikaa. Väiteasetuksen soveltamisen alkamisen 1.7.2007 jälkeen markkinoille saatetuissa elintarvikkeissa ei täten voi käyttää sairauden riskin alentamiseen viittaavaa väitettä ennen kuin väite on saanut asetuksen mukaisen luvan. Jos elintarvike on saatettu markkinoille ennen 1.7.2007, voi sen kaupanpitoa jatkaa tuotteen viimeiseen sallittuun myyntipäivään asti, mutta ei enää 31.7.2009 jälkeen. Evira kuitenkin katsoo, että elintarvikkeiden markkinointiaineistoissa sairauden riskin vähentymiseen viittaavia väitteitä ei voi enää käyttää.

Minkälainen väite on sairauden riskin (=riskitekijän) vähentämistä koskeva väite?

Rajanveto toiminnallisten väitteiden (artikla 13) ja sairauden riskin vähentämistä koskevien väitteiden (artikla 14) osalta ei ole ollut selkeä. Rajanveto on yhteisötasolla tehty vasta komission 14.12.2007 antaman ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen täytäntöönpanoa koskevan soveltamisohjeen käyttöönoton myötä. Ohjeen käytäntö varmistui, kun yhteisön koottu artiklan 13 terveysväitteiden lista saatettiin kesän 2008 lopulla EFSAlle arvioitavaksi.

Sairauden riskin vähentämiseksi katsotaan sellainen väite, jossa esitetään, että elintarvikkeella on vaikutusta sairauksiin liittyviin riskitekijöihin. Esimerkiksi väitteet ”alentaa kolesterolia” tai ”alentaa verenpainetta” ovat tällaisia väitteitä, koska kohonneen kolesterolin tai verenpaineen tiedetään olevan sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. Sen sijaan väitemuoto ”vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä” ei ole sairauden riskitekijän vähentämistä kuvaa väite. Se katsotaan lääkkeelliseksi väitteeksi, koska väitteessä annetaan mielikuva sairauden ennalta ehkäisemisestä. Elintarvikelain (23/2006, 9 §) mukaan elintarvikkeesta on kiellettyä esittää sairauden ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen viittaavia väitteitä.

Väiteasetuksen vaatimusten noudattamisen valvontaa tehostetaan vuonna 2010, kun suurin osa siirtymäajoista on päättynyt.

Lisätietoa siirtymäajoista:
ylitarkastaja Sari Sippola, puh. 020 77 24283, sari.sippola@evira.fi

Lisätietoa Eviran internetsivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/

  • Eviran valvontaohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 artiklan 28 siirtymäajoista
  • Komission soveltamisohje ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 täytäntöönpanosta

Aihealueet: