Selvitys ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalveluista valmistui

18.4.2006

<div>Selvitys ympäristöterveydenhuollossa ja elintarviketaloudessa tarvittavien laboratoriopalveluiden kehittämisestä on valmistunut. Selvityksen tavoitteena oli löytää keinoja asiakkaiden tarpeita vastaavien laadukkaiden laboratoriopalvelujen saatavuuden turvaamiseksi maassamme. </div>

Selvityksen mukaan nykyisten laboratorioiden on muodostettava riittävän suuria, liiketoiminnan periaattein toimivia alueellisia laboratorioita. Näin taattaisiin alueellisen elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen sekä palvelujen riittävä kattavuus, koko ja kannattavuus.

Selvitys osoittaa, että kuntalaboratoriot eivät selviä kiristyvässä kilpailussa ilman merkittävää yksikkökoon kasvua, selkeää strategiamuutosta, vahvaa ja osuvaa panostusta oman toimintansa kehittämiseen kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Laboratoriopalveluiden säilyttäminen kattavuudeltaan lähes nykytasolla on mahdollista, mutta se edellyttää paljon nykyistä isompia yksiköitä ja laboratorioiden yhteistyötä yli hallintorajojen. Myös henkilöstömäärän supistaminen, logistiikan kehittäminen ja investoinnit automaatioon ja tietotekniikkaan ovat edellytyksenä laboratoriopalveluiden kattavuuden säilyttämiseksi nykyisellään.

Suomessa toimii n. 100 elintarvike- ja ympäristötutkimuksia tekevää laboratoriota. Selvityksessä keskityttiin joukon suurimpaan ryhmään, kuntien omistamiin laboratorioihin (n. 38 kpl). Vaatimukset laadusta, markkinaehtoisuudesta ja kilpailuttamisesta ja keskustelu palveluiden järjestämisvastuusta pakottavat kuntia supistamaan, lakkauttamaan tai myymään laboratorioita. Vaarana on hallitsematon kehitys, jossa viranomaisten, elinkeinon ja kuntalaisten tarpeet unohtuvat.

Valtioneuvoston 30.10.2003 antama periaatepäätös elintarvikevalvonnan kehittämisestä edellytti eräänä jatkotoimenpiteenään selvityksen tekemistä paikallisella ja alueellisella tasolla toimivista elintarvike- ja ympäristöalan laboratorioista. Hankkeen rahoittajina olivat maa- ja metsätalousministeriön koordinoima elintarviketalouden laatustrategia, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, sekä Kuntaliitto. Työn ohjauksesta vastasivat edellisten lisäksi valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja Elintarviketeollisuusliitto.

Seuraavaksi Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisia kehittämistoimia ohjaava seurantaryhmä käsittelee laboratorioselvitystä ja päättää mahdollisista jatkotoimista.

Selvitys on maa- ja metsätalousministeriön internetsivulla:

http://www.mmm.fi/julkaisut/

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä

apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi puh. (09) 160 52211, 050 367 1039

Aihealueet: