Sikaloiden pitoa koskevat siirtymäajat päättyvät 2012 lopussa

16.3.2012

<p>Sikojen hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia koskeva 10 vuoden siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien sikaloiden on täytettävä sikaloiden rakenteisiin ja tilaan sekä sikojen hoitoon liittyvät eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset vuoden 2013 alusta alkaen. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten sekä täydentävien ehtojen tarkastusten yhteydessä.</p>

 Ennen 1.1.2003 käyttöön otetuille sikaloille myönnetty siirtymäkausi tiettyjen sikojen pitoa koskevien vaatimusten osalta päättyy 31.12.2012. Mikäli sikala on otettu käyttöön tai peruskorjattu 31.12.2002 jälkeen, on uusia vaatimuksia pitänyt noudattaa jo vuoden 2003 alusta.

Emakoita ja ensikoita on pidettävä ryhmäkarsinassa

1.1.2013 alkaen kaikkia sikoja on pidettävä ryhmässä, jollei ryhmästä erottamiseen ole eläinlääketieteellistä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä. Syyn poistuttua sika on sijoitettava takaisin ryhmään. Jos sairas tai vahingoittunut sika joudutaan eläinlääketieteellisestä tai eläinten vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvästä syystä erottamaan ryhmästä, sen on voitava kääntyä yksittäiskarsinassaan helposti ympäri, jollei eläinlääketieteellisestä syystä muuta johdu.

Emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää erillään ryhmästä aikana, joka alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennyksestä, joka johtaa tiineyteen. Lisäksi karjua saadaan pitää yksittäiskarsinassa, jossa se voi kääntyä ympäri.

Emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinan vaatimukset

1.1.2013 alkaen emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinassa on oltava esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa emakkoa kohden vähintään 2,25 m² ja ensikkoa kohden vähintään 1,64 m². Tästä lattian kokonaispinta-alasta vähintään 1,3 m² emakkoa ja vähintään 0,95 m² ensikkoa kohden on oltava yhtenäistä kiinteäpohjaista lattiaa tai sellaista rakolattiaa, ritilälattiaa tai muulla tavoin rei’itettyä lattiaa, johon viemäröintiä varten tehtyjen aukkojen osuus on enintään 15 % pinta-alasta.

Jos emakoita ja ensikoita pidetään alle kuuden eläimen ryhmässä, eläinten käytettävissä olevan esteettömän lattian kokonaispinta-alan on oltava 10 % suurempi kuin eläinryhmän tarvitsema laskennallinen pinta-ala osoittaa. Vähintään 40 eläimen ryhmässä pidettävien eläinten käytettävissä olevaa esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa voidaan pienentää
10 %.

Emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsinan seinämien pituuden on oltava yli 2,8 metriä. Jos ryhmäkarsinassa pidetään alle kuuden eläimen ryhmää, karsinan seinämien pituuden on kuitenkin oltava yli 2,4 metriä.

Emakoiden ja ensikoiden tutkimis- ja tonkimismateriaali

1.1.2013 alkaen kaikkien sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävä määrä sellaista materiaalia, joka ei vaaranna eläinten terveyttä, ja jonka avulla siat voivat toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan kuten tonkimista ja tutkimista. Tällaista materiaalia on muun muassa olki, heinä, puu, sahajauho, turve tai vastaavien materiaalien sekoitus.  

Ryhmäkarsinan betoninen rakolattia

Ryhmäkarsinan betonisen rakolattian on täytettävä 1.1.2013 alkaen seuraavat vaatimukset.

Porsaalla syntymästä vieroitukseen (ns. pikkuporsas) ryhmäkarsinan betonisen rakolattian raon leveys tai reiän halkaisija saa olla enintään 11 mm ja rakolattian palkin leveyden tulee olla vähintään 50 mm. Vieroitetulla porsaalla vastaavasti raon leveys tai reiän halkaisija saa olla enintään 14 mm ja palkin leveys vähintään 50 mm.

Kasvatus- ja lihasialla ryhmäkarsinan betonisen rakolattian raon leveys tai reiän halkaisija saa olla enintään 18 mm ja rakolattian palkin leveyden tulee olla vähintään 80 mm. Emakolla ja ensikolla vastaavasti raon leveys tai reiän halkaisija saa olla enintään 20 mm ja palkin leveys vähintään 80 mm. Kasvatussialla tarkoitetaan sikaa kymmenen viikon iästä siitoskäytön alkamiseen saakka.

Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa

Voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan otantaan perustuvien eläinsuojelutarkastusten sekä täydentävien ehtojen tarkastusten yhteydessä. Eläinsuojelutarkastus voidaan tehdä pitopaikkaan myös aina, jos on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan tai kohdellaan säädösten vastaisesti. Tietyt tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät laiminlyönnit voivat johtaa seuraamuksiin myös tilojen saamissa maataloustuissa.

Lue lisää aiheesta:
Sikojen pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset   (maa- ja metsätalousministeriön asetus 14/EEO/2002) 

Eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Etusivu >Evira >Asiakokonaisuudet > Täydentävät ehdot

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taina Mikkonen, eläinten terveys ja hyvinvointi-yksikkö, p. 040 8308404

Aihealueet: