Sikojen käsittely teurastamolla

19.3.2009

<div>Ruotsissa oli viime vuonna havaittu, että eräissä teurastamoissa eläviä sikoja oli joutunut kalttausaltaiden kiehuvaan veteen. Paljastuneet vakavat eläinsuojelusäädösten rikkomiset sikojen teurastuksen yhteydessä ovat herättäneet kysymyksiä onko vastaavaa tapahtunut myös Suomessa.</div>

Teurastettaessa sika on aina ennen verenlaskua tainnutettava. Tainnutuksessa saa käyttää ainoastaan säädösten sallimia tapoja, joita ovat mm. hiilidioksidi- tai sähkötainnutus. Tajuttomalle sialle suoritetaan verenlasku, mihin eläin kuolee. Eläimelle ei saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut. Kuollut sika siirretään kalttaukseen, missä ruho käsitellään kuumalla vedellä ja eläimen karvat saadaan irtoamaan helposti.

Teurastukseen osallistuvalla henkilökunnalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot asianmukaisen tainnuttamisen ja verenlaskun suorittamiseksi. Teurastamista ja eläinsuojelumääräysten noudattamista teurastamolla valvoo virkaeläinlääkäri. Jos eläinsuojelusäädöksiä teurastamolla on rikottu, virkaeläinlääkäri ryhtyy toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Eviran tiedossa on yksittäisiä tapauksia aiemmilta vuosilta myös Suomesta, joissa eläimen kuolemaa ei ole asianmukaisesti varmistettu ennen kalttausta. Tällöin virkaeläinlääkärit ovat välittömästi ryhtyneet lainsäädännön edellyttämiin toimiin. Tänä vuonna vastaavia tapauksia ei ole tullut esille. Eviran saamien tietojen mukaan tällä hetkellä on vireillä yksi esitutkintapyyntö vastaavasta tapauksesta viime vuodelta Länsi-Suomen läänin alueella.

Suomessa eläinten teurastamiselle asetettavista yleisistä eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) ja -asetuksessa (396/1996). Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä eläinten teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (23/EEO/1997) annetaan lisäksi yksityiskohtaisia määräyksiä sallituista tainnutusmenetelmistä, verenlaskun suorittamisesta sekä muun muassa teuraseläinten hoidosta ja säilytyksestä teurastamossa. Euroopan yhteisön alueella eläinten teurastamista säätelee Neuvoston direktiivi eläinten suojelusta teurastus- ja lopettamishetkellä (93/119/EY), jota kaikki yhteisön jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan.

Lisätietoa eläinsuojelusäädöksistä Eviran internetsivuilla:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/hyvinvointi/ 

Suomen eläinsuojelulainsäädäntö:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/default.html

Lisätietoja:

yksikönjohtaja Jaana Mikkola, p. 040 831 8425
jaostopäällikkö Taina Mikkonen, p. 040 830 8404


Aihealueet: