Suomalaisnuoret tuntevat heikosti kalan syöntirajoitukset

27.9.2007

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran teettämän tutkimuksen mukaan nuoret tuntevat huonoimmin Itämeren ja sisävesien kaloihin kertyneiden ympäristömyrkkyihin liittyvät poikkeukset kalan syöntisuosituksissa. Vuonna 2004 uudistetun suosituksen poikkeukset koskevat ison silakan, Itämerestä pyydetyn lohen sekä hauen ja sisävesipetokalojen syöntiä. </div>

Yleiset kalan syöntisuositukset, jotka perustuvat kalan terveyshyötyihin, tunnetaan Suomessa hyvin. Noin 90 % kyselyyn vastanneista tiesi, että kalaa tulisi syödä vähintään kahdesti viikossa. Valtaosalle (70 %) on tuttua myös, että kalaa suositellaan syötäväksi eri kalalajeja vaihdellen. 

Viranomaisten antamat kalan käyttösuositukset ja -tiedot hallitsee parhaiten iäkkäin ikäryhmä eli yli 65-vuotiaat ja heikoimmin alle 25-vuotiaat -ikäryhmä. Kalaa paljon käyttävät tuntevat paremmin suositukset kuin kalaa vain harvoin syövät. Naiset tuntevat yleiset kalansyöntisuositukset paremmin kuin miehet eli sen että kalaa tulee syödä kaksi kertaa viikossa ja vaihdellen eri kalalajeja.

Kaloihin kertyneistä ympäristömyrkyistä tiedetään yleisiin syöntisuosituksiin verrattuna keskimäärin selvästi huonommin. Tutkimuksen mukaan 60 % suomalaisista tietää, että Itämeren kaloissa, erityisesti silakassa ja lohessa on korkeita dioksiinipitoisuuksia.  Järvien isoihin petokaloihin kertyvästä metyylielohopeasta tietää noin 40 % suomalaisista.

Erityisryhmiä, kuten hedelmällisessä iässä tai raskaana olevia koskevat poikkeukset syöntisuosituksiin ovat tuttuja vain kolmasosalle suomalaisista. Hedelmällisessä iässä tiettyjä kaloja, Itämerestä pyydettyä lohta, suurta silakkaa ja haukea neuvotaan syömään enintään 1-2 kertaa kuussa (noin 100 gramman annos). Tutkimuksessa 37 % haastatelluista tunsi asian. Käyttörajoituksesta, ettei haukea pitäisi syödä raskaana ollessa lainkaan, tiesi noin viidennes haastatelluista. 

Noin puolelle tutkimuksessa haastatelluista oli tietoa siitä, että valtameren kala ja kasvatettu kala ovat Itämeren kalaa puhtaampia. Esitetyistä suosituksista huonoimmin tiedettiin, että kalan nahan poistaminen vähentää dioksiinien määrää (17 % haastatelluista) ja että Evira suosittaa kuntien viranomaisia ilmoittamaan kalastajille alueen järvien kalojen elohopeapitoisuudet (24 % haastatelluista).

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tulee tekemään edelleen yhteistyötä eri tahojen kanssa kalan syöntisuositusten ja kalan syöntirajoitusten tunnetuksi tekemisessä. Yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa panostetaan odottavien äitien ja pienten lasten vanhempien tiedonsaantiin. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset huolehtivat, että kalastuselinkeino ja kauppa tuntevat lainsäädännön edellyttämän omavalvonnan ja pakkausmerkintöihin liittyvät määräykset.

Eviran Taloustutkimus Oy:llä vuonna 2006 syksyllä teettämässä tutkimuksessa mitattiin suomalaisten tietoisuutta viranomaisten antamista suosituksista ja tiedoista kalan käyttöön liittyen. Tutkimuksessa haastateltiin satunnaisotannalla 1008 yli 15-vuotiasta henkilöä. Kysymykset koskivat Valtion ravitsemusneuvottelutoimikunnan antamia yleisiä kalansyöntisuosituksia (suomalaiset ravitsemussuositukset) sekä Elintarvikeviraston, nykyisin Eviran, niihin vuonna 2004 antamia poikkeuksia.

Kalan syöntisuositukset ja tutkimusraportti löytyvät Eviran internetsivuilla: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/suositukset_ja_ohjeet/kalan_sy__ntisuositukset/

Kalaa vaihdellen kaksi kertaa viikossa -korttia voi tilata Eviran internetsivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen, Evira p. 050 3868 433 (tutkimus ja poikkeukset kalan syöntisuosituksiin)
Pääsihteeri Raija Kara, Valtion ravitsemusneuvottelukunta p. 050 4099 860 (yleiset kalan syöntisuositukset)

Aihealueet: