Suomen elintarvikeketjun valvontaraportti vuodelta 2009

7.7.2010

<p>EU-lainsäädännön edellyttämä vuosiraportti elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvonta-suunnitelman toteutumisesta vuoden 2009 osalta toimitettiin komissiolle 30.6.2010. Kokonaisuutena valvonnalle asetetut tavoitteet saavutettiin kohtalaisen hyvin. Elintarvikkeiden turvallisuus säilyi Suomessa hyvällä tasolla ja kuluttajat luottivat elintarvikkeiden turvallisuuteen, laatuun sekä elintarvikevalvontaan. Kasvi- ja eläintautien ennaltaehkäisy ja torjuntatoimenpiteet olivat tehokkaita.</p>

Elintarviketurvallisuus pysyi Suomessa hyvällä tasolla huolimatta erityisesti kuntien valvontaresurssien niuk-kuudesta. Elintarvikealalla ei tullut esille vakavia erityistilanteita, mutta erityisesti elintarvikevalvonnassa on jatkossa kiinnitettävä entistä enemmän huomiota pakkokeinojen käyttöön silloin, kun niitä edellyttäviä puutteita havaitaan. Kuluttajien luottamusta valvontaan mitattiin luottamuskuvatutkimuksella ja tulosten perusteella elintarvikkeiden turvallisuuteen ja valvontaan luotetaan vahvasti.

Eläintautitilanne maassamme säilyi hyvänä eikä vakavia eläintautiepidemioita esiintynyt. Eläinsuojeluvalvonnan riittämättömiin resursseihin on haettu ratkaisuja lakiuudistuksessa, joka tehostaa eläinsuojeluvalvontaa lisäämällä valvonnan resursseja sekä aluehallinnossa että kuntatasolla ja poistaa myös nk. jääviysongelman kuntatason valvonnasta. Oman haasteensa eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnalle sekä tilojen jätehuollolle muodostaa suuntaus kohti suurempia tuotantoyksiköitä ja eriytettyjä tuotantovaiheita karjatilojen kokonaismäärän kuitenkin jatkuvasti vähentyessä.

Huolimatta kasvavista toimintaympäristön riskeistä maatalouden tuotantotarvikkeiden ja kasvinterveyden valvonnan tuloksena markkinoille pääsi ainoastaan säädösten mukaisia tuotteita. Havaittuihin poikkeamiin puututtiin, eikä niistä siten aiheutunut vaaraa elintarvikkeiden turvallisuudelle, eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille tai kasvinterveydelle. Vuonna 2009 Suomessa oli yksi rehuvalvontaa koskeva erityistilanne, joka hoidettiin menestyksellisesti niin, ettei ihmisiä sairastunut.

Vuosiraportin valmisteluun osallistuivat kaikki elintarvikeketjun valvontaviranomaiset, joilta saatujen tietojen perusteella Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tarkasteltiin valvontasuunnitelmien toteutumista, laadittiin yhteenvetoja ja analysoitiin valvonnan onnistumista eri sektoreilla. Keskeisten valvontaviranomaisten edustajista koottua elintarvikeketjun valvonnan koordinaatioryhmää kuultiin lopullisen raportin valmistelussa.

Elintarvikeketjun viranomaisten edellytykset suunnitella toimintaansa ja analysoida oman toimintansa onnistumista ja kehittämistarpeita kehittyivät suunnittelu- ja raportointiprosessin yhtenäistyessä ja vakiintuessa. Raporttiin sisältyvä valvonnan tulosten ja toteutumisen arviointi luovat osaltaan erinomaisen perustan toiminnan jatkuvalle parantamiselle koko valvontaketjussa.

Suomen elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma vuosille 2009 -2013 löytyy osoitteesta:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/suunnitelmat_ja_ohjelmat/elintarvikeketjun_kansallinen_monivuotinen_valvontasuunnitelma/

ja vuoden 2009 vuosiraportti puolestaan osoitteesta: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/

Vuosiraportti julkaistaan ruotsiksi syksyllä 2010.

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Ulla Poutiainen-Lindfors, valvonnan kehittämisyksikkö, p. 050 575 2387
Johtaja Susanna Pesonen, elintarviketurvallisuus, p. 040 169 0266
Johtaja Matti Puolimatka, kasvinterveys ja kasvintuotannon toimintaedellytykset, p. 040 762 5126
Yksikönjohtaja Jaana Mikkola, eläinten terveys ja hyvinvointi, p. 040 831 8425

Aihealueet: