Talvivaaran kaivospäästöjen raskasmetallitutkimukset jatkuvat

20.11.2014

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) jatkavat tutkimuksia Talvivaaran kaivoksen vuonna 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Jatkoseurannassa selvitetään Talvivaaran kaivospäästöjen pitkän aikavälin vaikutuksia kaloihin ja niiden käyttökelpoisuuteen elintarvikkeena. Kaloista tutkitaan erityisesti kadmiumin pitoisuusmuutokset, mutta myös muiden raskasmetallien ja hivenaineiden pitoisuudet määritetään.</p>

Jatkotutkimuksen ensimmäinen näytteenottokierros on loppuvuodesta 2014 ja toinen alkukesästä vuonna 2015. Kalanäytteet analysoidaan kokonaisuudessaan vuonna 2015.

”Vuoden 2013 mittaustuloksissa todettiin joitakin kadmiumin enimmäispitoisuusylityksiä Talvivaaran vaikutusalueen vesistöistä pyydetyissä kaloissa. Elintarvikeviranomaisten arvion mukaan kaloja voitiin kuitenkin syödä. Jatkoseuranta on tarpeen, sillä vesistöjen pohjakerrostumiin keräytyvät metallit eivät välttämättä kulkeudu kaloihin nopeasti”, sanoo erikoistutkija, FT Eija-Riitta Venäläinen Evirasta.

Kalanäytteistä tutkitaan kadmiumin lisäksi myös muita raskasmetalleja kuten arseeni, elohopea, kromi, lyijy, nikkeli, uraani. Metalleista tutkitaan alumiini ja hivenaineista kupari, mangaani, rauta, seleeni ja sinkki.

Kalastukset keskitetään samoihin Vuoksen vesistöalueen järviin kuin vuonna 2013 eli Kivijärvelle ja Laakajärvelle sekä Oulujoen vesistö­alueella Kalliojärvelle, Kolmisoppeen ja Jormasjärvelle. Vertailujärvinä toimivat myös samat järvet kuin aikaisemmilla näytteenottokierroksilla eli Vuoksen alueella Ukonjärvi sekä Oulujoen vesistöalueella Teerijärvi, Kiantajärvi ja Kivesjärvi.

Koekalastuksen tavoitteena on kerätä metallipitoisuusmäärityksiä varten 6 - 10 kalaa lajia kohden jokaisesta tutkittavasta järvestä. Kalojen tavoitekoko on vähintään 50 grammaa.

Talvivaaran kaikkien näytteenottokierroksien tuloksista tehdään yhteenveto vuoden 2015 loppuun mennessä. Tulokset raportoidaan Evira.fi-sivuilla.

Kalanäytteenotosta ja näytteiden toimittamisesta Eviraan vastaa RKTL ja Evira vastaa näytteiden analysoinnista. Jatkotutkimuksen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Näytteenottosuunnitelmaan liittyvät koekalastusalueet ja vertailujärvet 
Vertailujärven Kivesjärjen koekalastusalue 
Arvioitu näytekalamäärä Talvivaaran vaikutusalueelta ja vertailujärviltä

Tutustu tutkimuksiin: 
Talvivaaran kaivosalueen jätevesien vaikutukset   
Yhteenveto Evirassa tehdyistä Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueen vesistöjen ja vertailujärvien kalastustutkimuksista 2012 - 2013   
Talvivaaran kalanäytteet RKTL

Lisätietoja:
erikoistutkija, FT Eija-Riitta Venäläinen, Evira, p. 050 434 8378 (raskasmetallimääritykset)
tutkija Pekka K. Korhonen, RKTL, p. 0400 389 371 (näytteidenotto)

 

Aihealueet: