Talvivaaran kalakantojen seuranta alkaa eikä kalaa suositella toistaiseksi syötäväksi

14.11.2012

<p>Talvivaaran kaivoksen lähivesiin on päässyt huomattava määrä muun muassa nikkeliä ja muita metalleja. Evira käynnistää muiden viranomaisten kanssa laajan seurantahankkeen ja selvittää tarvittaessa mahdollisten kalakuolemien syitä. Koska kaloista ei vielä ole saatavissa mittaustuloksia, Talvivaaran lähivesien kalaa ei varovaisuuden vuoksi suositella toistaiseksi syötäväksi.</p>

Suomen ympäristökeskuksen, Säteilyturvakeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan Talvivaaran eteläinen alue on kuormittunut kipsisakka-altaan vuodon vuoksi. Lähivesiin on päässyt huomattava määrä muun muassa nikkeliä, rautaa, mangaania, magnesiumia ja alumiinia sekä vähäisemmässä määrin arseenia, kadmiumia ja uraania.

Yksittäisillä metalleilla on haitallisia vaikutuksia eliöstöön kuten kaloihin. Myös yhteisvaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota. Metallit eivät kuitenkaan kerry kaloihin kovin nopeasti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistää yhteistyössä useiden viranomaisten kanssa laajan hankkeen, jossa seurataan metallien mahdollista kertymistä alueen kalakantaan ja arvioidaan kertymän vaikutuksia kalojen terveyteen. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

Mahdollisten kalakuolemien syynä Talvivaarassa voivat olla paitsi metallit, myös se, että vesistöön päässeet jätevedet ovat laskeneet veden happamuutta (pH). Eviran tutkimus- ja laboratorio-osasto selvittää tarvittaessa mahdollisten kalakuolemien syitä.

On mahdollista, että metalleja kertyy veden välityksellä myös ihmisiin. Tästä syystä viranomaiset ovat antaneet rajoittavia suosituksia alueen pintavesien käyttöön talousvetenä. Kalaa saatetaan käyttää paikallisesti merkittäviäkin määriä elintarvikkeena. Metallien kertyminen kaloihin ja sitä kautta ihmisiin on kuitenkin hidasta. Niin kauan kuin mittaustuloksia ei ole, pitoisuudet vesissä ovat korkeita eikä haitallisten aineiden kertymästä kaloihin ole tietoa, on toistaiseksi syytä pidättäytyä kuormittuneista vesistä pyydetyn kalan syönnistä.

Evira varautuu myös muihin Talvivaaran allasvuodon mahdollisiin elintarviketurvallisuusuhkiin ja niiden selvittämiseen oman harkintansa pohjalta ja tilanteesta vastaavien viranomaisten virka-apupyyntöjen perusteella.

Lisätietoja:
erikoistutkija, ELT Perttu Koski, p. 040 569 4541 (kalojen terveys)
professori, FT Kimmo Peltonen, p. 040 500 2614 (raskasmetallipitoisuuksien vaikutukset)
yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 050 386 8432 (elintarvikevalvonnan ohjaus)

RKTL:n tiedote 14.11.2012: RKTL, Evira ja Kainuun ELY-keskus selvittävät kalastovaikutukset Talvivaaran kaivosalueen jätevesien vaikutusalueella

Aihealueet: